Ktl-icon-tai-lieu

BÀI TẬP LỚN KINH TẾ VÀ TỔ CHỨC SẢN XUẤT 2

Được đăng lên bởi Uống Cạn Chén Sầu
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 424 lần   |   Lượt tải: 2 lần
1

Lêi nãi ®Çu
Tõ khi nÒn kinh tÕ ViÖt Nam chuyÓn ®æi tõ nÒn kinh tÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp
trung sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng, mäi ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp ®· cã nhiÒu thay
®æi vµ chuyÓn biÕn c¬ b¶n. NÒn kinh tÕ thÞ trêng víi nÒn t¶ng lµ sù c¹nh tranh ®·
béc lé hÕt nh÷ng ®iÓm m¹nh, ®iÓm yÕu cña doanh nghiÖp vµ kh¼ng ®Þnh sù tån t¹i
còng nh vÞ thÕ cña doanh nghiÖp trªn thÞ trêng.
Trong xu thÕ héi nhËp kinh tÕ khu vùc vµ kinh tÕ thÕ giíi, khi toµn cÇu ho¸
®ang diÔn ra trªn mäi lÜnh vùc ë c¸c quèc gia vµ c¸c vïng l·nh thæ th× ph¹m vi ho¹t
®éng cña doanh nghiÖp còng cµng ®îc më réng, thÞ trêng ®· kh«ng bÞ bã hÑp bëi vÞ
trÝ ®Þa lý vµ biªn giíi quèc gia. Bªn c¹nh nh÷ng c¬ héi tuyÖt vêi ®ã xuÊt hiÖn nh÷ng
khã kh¨n, th¸ch thøc v« cïng lín buéc c¸c doanh nghiÖp nÕu muèn tån t¹i vµ ph¸t
triÓn th× ph¶i cã nh÷ng chiÕn lîc kinh doanh hîp lý, c¸c chÝnh s¸ch thÝch øng linh
ho¹t, am hiÓu thÞ trêng, ®Þnh híng kh¸ch hµng vµ ®Æc biÖt cã ®éi ngò CB-CNV cã
tr×nh ®é cao, say mª c«ng viÖc... ViÖc x©y dùng ®îc mét chiÕn lîc s¶n xuÊt kinh
doanh ®óng ®¾n, kiªn tr× vµ dòng c¶m thùc hiÖn nã mét c¸ch mÒm dÎo, linh ho¹t lµ
mét trong nh÷ng ®iÒu kiÖn ®Ó doanh nghiÖp thµnh c«ng.
Qua qu¸ tr×nh t×m hiÓu t¹i C«ng ty cæ phÇn X©y dùng vµ Thñy lîi H¶i Phßng ,
em ®· häc hái thªm ®îc mét sè kiÕn thøc nhÊt ®Þnh vÒ qu¶n trÞ s¶n xuÊt vµ t¸c
nghiÖp cña mét doanh nghiÖp ®Æt trong m«i trêng kinh doanh t¹i ViÖt Nam. Tõ ®ã
cñng cè l¹i c¸c kiÕn thøc ®· häc, cã c¬ së v÷ng ch¾c h¬n cho b¶n th©n.
Häc phÇn qu¶n trÞ s¶n xuÊt vµ t¸c nghiÖp gåm 3 ch¬ng:
Ch¬ng I: Giíi thiÖu vÒ C«ng ty
Ch¬ng II: Thùc tr¹ng s¶n xuÊt cña C«ng ty
Ch¬ng III: §¸nh gi¸ vÒ thùc tr¹ng s¶n xuÊt cña C«ng ty

2

Ch¬ng 1: giíi thiÖu vÒ c«ng ty cæ phÇn X©y dùng vµ
Thñy lîi H¶i Phßng
i. giíi thiÖu qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn c«ng ty.

Tªn doanh nghiÖp: C«ng ty cæ phÇn X©y dùng vµ Thñy lîi H¶i Phßng
2.§Þa chØ: Km 57, Quèc lé 10, Trêng S¬n, An l·o, TP. H¶i Phßng.
3.§iÖn tho¹i:
4.Fax:
5.Website:
6.Email:
Vèn ®iÒu lÖ: 9.000.000.000 ®ång
GiÊy §KKD sè: 0203001924, do phßng ®¨ng ký kinh doanh - Së KÕ ho¹ch
§Çu t Thµnh Phè H¶i Phßng cÊp ngµy 06/12/2005
LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn: C«ng ty Cæ phÇn X©y dùng Thñy lîi H¶i
Phßng ®îc thµnh lËp theo QuyÕt ®Þnh sè: 2526/Q§-UB ngµy 01/11/2005 cña ñy Ban
Nh©n d©n Thµnh phè H¶i Phßng.
TiÒn th©n C«ng ty Cæ phÇn X©y dùng Thñy lîi H¶i Phßng lµ C«ng ty X©y dùng
Thñy lîi H¶i Phßng ®îc cæ phÇn hãa, lµ ®¬n vÞ kinh doanh chuyªn ngµnh x©y dùng
c¸c c«ng tr×nh thñy lîi, ®ª kÌ phßng chèng thiªn tai, x©y dùng c¬ së h¹...
1
Lêi nãi ®Çu
khi nÒn kinh ViÖt Nam chuyÓn ®æi nÒn kinh ho¹ch ho¸ tËp
trung sang nÒn kinh thÞ trêng, mäi ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp ®· nhiÒu thay
®æi chuyÓn biÕn n. NÒn kinh thÞ trêng víi nÒn t¶ng sù c¹nh tranh ®·
béc hÕt nh÷ng ®iÓm m¹nh, ®iÓm yÕu a doanh nghiÖp kh¼ng ®Þnh tån t¹i
còng nh vÞ thÕ cña doanh nghiÖp trªn thÞ trêng.
Trong xu thÕ héi nhËp kinh khu vùc kinh thÕ giíi, khi toµn cÇu ho¸
®ang diÔn ra trªn mäi lÜnh vùc ë c¸c quèc gia c¸c vïng l·nh thæ th× ph¹m vi ho¹t
®éng cña doanh nghiÖp còngng ®îc réng, thÞ trêng ®· kh«ng hÑp bëi
trÝ ®Þa lý biªn giíi quèc gia. Bªnnh nh÷nghéi tuyÖt vêi ®ã xuÊt hiÖn nh÷ng
khã kh¨n, th¸ch thøc cïng lín buéc c¸c doanh nghiÖp nÕu muèn tån t¹i ph¸t
triÓn th× ph¶i cã nh÷ng chiÕn lîc kinh doanh hîp lý, c¸c chÝnh s¸ch thÝch øng linh
ho¹t, am hiÓu thÞ trêng, ®Þnh híng kh¸ch hµng vµ ®Æc biÖt cã ®éi ngò CB-CNV
tr×nh ®é cao, say c«ng viÖc... ViÖc y dùng ®îc mét chiÕn lîc s¶n xuÊt kinh
doanh ®óng ®¾n, kiªn tr× dòng c¶m thùc hiÖn mét c¸ch mÒm dÎo, linh ho¹t
mét trong nh÷ng ®iÒu kiÖn ®Ó doanh nghiÖp thµnh c«ng.
Qua qu¸ tr×nh t×m hiÓu t¹i C«ng ty cæ phÇn X©y dùng vµ Thñy lîi H¶i Phßng ,
em ®· häc hái thªm ®îc mét kiÕn thøc nhÊt ®Þnh qu¶n trÞ s¶n xuÊt t¸c
nghiÖp cña mét doanh nghiÖp ®Æt trong m«i trêng kinh doanh t¹i ViÖt Nam. ®ã
cñng cè l¹i c¸c kiÕn thøc ®· häc, cã c¬ së v÷ng ch¾c h¬n cho b¶n th©n.
Häc phÇn qu¶n trÞ s¶n xuÊt vµ t¸c nghiÖp gåm 3 ch¬ng:
Ch¬ng I: Giíi thiÖu vÒ C«ng ty
Ch¬ng II: Thùc tr¹ng s¶n xuÊt cña C«ng ty
Ch¬ng III: §¸nh gi¸ vÒ thùc tr¹ng s¶n xuÊt cña C«ng ty
BÀI TẬP LỚN KINH TẾ VÀ TỔ CHỨC SẢN XUẤT 2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÀI TẬP LỚN KINH TẾ VÀ TỔ CHỨC SẢN XUẤT 2 - Người đăng: Uống Cạn Chén Sầu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
BÀI TẬP LỚN KINH TẾ VÀ TỔ CHỨC SẢN XUẤT 2 9 10 732