Ktl-icon-tai-lieu

BÀI TẬP LỚN KINH TẾ VÀ TỔ CHỨC SẢN XUẤT 7

Được đăng lên bởi Uống Cạn Chén Sầu
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 772 lần   |   Lượt tải: 4 lần
1

Lời nói đầu
Mọi tổ chức, mọi doanh nghiệp đều phải lập kế hoạch hoạt động, xây dựng
chiến lược và từ đó tổ chức thực thi chiến lược. Đối với các doanh nghiệp trong
nền kinh tế Thị trường với sự tồn tại và điều tiết của những quy luật khách quan
như: quy luật cạnh tranh, quy luật cung cầu, giá cả đòi hỏi phải cung cấp những
thông tin một cách chính xác, kịp thời và toàn diện thì công tác này có ý nghĩa đặc
biệt quan trọng. Trong điều kiện cạnh tranh gay gắt như ngày nay, người xây dựng
chiến lược phải tính đến nhiều yếu tố khách quan bên ngoài và chủ quan bên trong
doanh nghiệp. Đồng thời phải phân tích những yếu tố đó một cách khoa học và có
hệ thống để làm cơ sở, căn cứ cho công tác xây dựng chiến lược hoạt động kinh
doanh cho doanh nghiệp sao cho chiến lược lập ra mang lại hiệu quả cao nhất cho
xã hội nói chung và cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nói riêng. Hơn
nữa do ảnh hưởng của các yếu tố môi trường luôn thay đổi, cạnh tranh và xu thế
hội nhập kinh tế quốc tế, sự phát triển mạnh mẽ của các ngành kinh tế nên công
tác xây dựng chiến lược không ngừng đổi mới cho phù hợp với điều kiện kinh tế
Thị trường. Nhận thức được tầm quan trọng của công tác xây dựng chiến lược nên
cũng như các doanh nghiệp khác.Sản xuất trực tiếp tạo ra hàng hóa và dịch vụ
cung cấp cho thị trường, là nguồn gốc tạo ra giá trị gia tăng cho doanh nghiệp, tạo
ra sự tăng trưởng cho nền kinh tế quốc dân và thúc đẩy xã hội phát triển. cùng với
chức năng marketing và chức năng tài chính nó tạo ra “cái kiềng doanh nghiệp”,
mà mỗi chức năng đó là một cái chân.
Quản trị sản xuất là tổng hợp các hoạt động xây dựng hệ thống sản xuất và
quản lý quá trình biến đổi các yếu tố đầu vào đẻ tạo ra hàng hóa, dịch vụ nhằm
thỏa mãn tốt nhất nhu cầu của thị trường, khai thác mọi tiềm năng của doanh
nghiệp với mục đích tối đa hóa lợi nhuận. Quản trị sản xuất là một trong những
lĩnh vực chủ yếu của quản trị doanh nghiệp, ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả hoạt
động sản xuất và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp. Qua tìm hiểu về Công ty

2

TNHH 1 thành viên Hơi Kỹ Nghệ Que Hàn , em xin chọn đề tài cho bài tập lớn
cùa môn là: “ Tìm hiểu công tác sản xuất của Công ty TNHH 1 thành viên Hơi Kỹ
Nghệ Que Hàn ”. Nội dung của bài gồm có:
Chương 1: Giới thiệu về Công ty TNHH 1 thành viên Hơi Kỹ Nghệ Que Hàn
Chương 2: Thực trạng sản xuất của Công ty TNHH 1 thành viên Hơi Kỹ
Nghệ Que Hàn
Chương 3: Đánh giá về thực trạng Công ty TNHH 1 thành viên Hơi Kỹ
Nghệ Que Hàn

3

Chương 1.Giới thiệu về Công ty TNHH ...
Lời nói đầu
Mọi tổ chức, mọi doanh nghiệp đều phải lập kế hoạch hoạt động, y dựng
chiến ợc t đó t chức thực thi chiến ợc. Đối với các doanh nghiệp trong
nền kinh tế Th trường với sự tồn tại điều tiết của những quy luật kch quan
như: quy luật cạnh tranh, quy luật cung cầu, giá cả đòi hỏi phải cung cấp những
thông tin một ch chính c, kịp thời toàn diện thì công c này ý nghĩa đặc
biệt quan trọng. Trong điều kiện cạnh tranh gay gắt như ngày nay, ngườiy dựng
chiến ợc phải tính đến nhiều yếu tố kch quan bên ngoài chquan bên trong
doanh nghiệp. Đồng thời phải phân ch những yếu tố đó một cách khoa học
hệ thống để m sở, căn cứ cho ng c xây dựng chiến ợc hoạt động kinh
doanh cho doanh nghiệp sao cho chiến ợc lập ra mang lại hiệu qu cao nhất cho
hội i chung cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nói riêng. Hơn
nữa do nh hưởng của c yếu tố môi trường luôn thay đổi, cạnh tranh xu thế
hội nhập kinh tế quốc tế, sự phát triển mạnh mẽ của c ngành kinh tế nên công
tác xây dựng chiến lược không ngừng đổi mới cho phù hợp với điều kiện kinh tế
Thị trường. Nhận thc được tầm quan trọng của công c xây dựng chiến ợc n
cũng n c doanh nghiệp khác.Sản xuất trực tiếp tạo ra hàng a dịch vụ
cung cấp cho thị trường, nguồn gốc tạo ra giá trị gia ng cho doanh nghiệp, tạo
ra sự ng trưởng cho nền kinh tế quốc n thúc đẩy hội phát triển.ng với
chức năng marketing chức năng i chính nó tạo ra cái kiềng doanh nghiệp”,
mỗi chức năng đó một cái chân.
Quản trị sản xuất là tổng hợp c hoạt động xây dựng hệ thống sản xuất
quản lý quá trình biến đổi c yếu t đầu vào đẻ tạo ra hàng hóa, dịch vụ nhằm
thỏa mãn tốt nhất nhu cầu của thị trường, khai thác mọi tiềm ng của doanh
nghiệp với mục đích tối đa hóa lợi nhuận. Quản trị sản xuất là một trong những
lĩnh vực ch yếu của quản trị doanh nghiệp, ảnh hưởng trực tiếp đến kết qu hoạt
động sản xuất khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp. Qua tìm hiểu về Công ty
1
BÀI TẬP LỚN KINH TẾ VÀ TỔ CHỨC SẢN XUẤT 7 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÀI TẬP LỚN KINH TẾ VÀ TỔ CHỨC SẢN XUẤT 7 - Người đăng: Uống Cạn Chén Sầu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
BÀI TẬP LỚN KINH TẾ VÀ TỔ CHỨC SẢN XUẤT 7 9 10 202