Ktl-icon-tai-lieu

BÀI TẬP LỚN KINH TẾ VÀ TỔ CHỨC SẢN XUẤT 8

Được đăng lên bởi Uống Cạn Chén Sầu
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 907 lần   |   Lượt tải: 2 lần
1

Lời nói đầu
Mọi tổ chức, mọi doanh nghiệp đều phải lập kế hoạch hoạt động, xây dựng
chiến lược và từ đó tổ chức thực thi chiến lược. Đối với các doanh nghiệp trong
nền kinh tế Thị trường với sự tồn tại và điều tiết của những quy luật khách quan
như: quy luật cạnh tranh, quy luật cung cầu, giá cả đòi hỏi phải cung cấp những
thông tin một cách chính xác, kịp thời và toàn diện thì công tác này có ý nghĩa đặc
biệt quan trọng. Trong điều kiện cạnh tranh gay gắt như ngày nay, người xây dựng
chiến lược phải tính đến nhiều yếu tố khách quan bên ngoài và chủ quan bên trong
doanh nghiệp. Đồng thời phải phân tích những yếu tố đó một cách khoa học và có
hệ thống để làm cơ sở, căn cứ cho công tác xây dựng chiến lược hoạt động kinh
doanh cho doanh nghiệp sao cho chiến lược lập ra mang lại hiệu quả cao nhất cho
xã hội nói chung và cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nói riêng. Hơn
nữa do ảnh hưởng của các yếu tố môi trường luôn thay đổi, cạnh tranh và xu thế
hội nhập kinh tế quốc tế, sự phát triển mạnh mẽ của các ngành kinh tế nên công
tác xây dựng chiến lược không ngừng đổi mới cho phù hợp với điều kiện kinh tế
Thị trường. Vì đó mà việc xây dựng chiến lược, lập kế hoạch ngày càng phải được
chú trọng. Nhận thức được tầm quan trọng của công tác xây dựng chiến lược nên
cũng như các doanh nghiệp khác. Sản xuất là một trong những phân hệ chính của
doanh nhiệp sản xuât và cung cấp dịch vụ, chiếm từ 70- 80% lực lượng lao động
của doanh nghiệp. Sản xuất trực tiếp tạo ra hàng hóa và dịch vụ cung cấp cho thị
trường, là nguồn gốc tạo ra giá trị gia tăng cho doanh nghiệp, tạo ra sự tăng trưởng
cho nền kinh tế quốc dân và thúc đẩy xã hội phát triển. cùng với chức năng
marketing và chức năng tài chính nó tạo ra “cái kiềng doanh nghiệp”, mà mỗi
chức năng đó là một cái chân.
Quản trị sản xuất là tổng hợp các hoạt động xây dựng hệ thống sản xuất
và quản lý quá trình biến đổi các yếu tố đầu vào đẻ tạo ra hàng hóa, dịch vụ nhằm
thỏa mãn tốt nhất nhu cầu của thị trường, khai thác mọi tiềm năng của doanh

2

nghiệp với mục đích tối đa hóa lợi nhuận. Quản trị sản xuất là một trong những
lĩnh vực chủ yếu của quản trị doanh nghiệp, ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả hoạt
động sản xuất và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp. Qua tìm hiểu về công ty
Cổ phần May Thăng Long, em xin chọn đề tài cho bài tập lớn cùa môn là: “Tìm
hiểu công tác sản xuất của công ty cổ phần May Thăng Long”. Nội dung của bài
gồm có:
Chương 1: Giới thiệu về công ty cổ phần May Thăng Long.
Chương 2: Thực trạng sản ...
Lờii đầu
Mọi tổ chức, mọi doanh nghiệp đều phải lập kế hoạch hoạt động, xây dựng
chiến ợc từ đó tổ chức thực thi chiến lược. Đối với các doanh nghiệp trong
nền kinh tế Th trường với sự tồn tại điều tiết của những quy luật kch quan
như: quy luật cạnh tranh, quy luật cung cầu, giá cả đòi hỏi phải cung cấp những
thông tin một cách chính xác, kịp thời toàn diện thìngc này ý nghĩa đặc
biệt quan trọng. Trong điều kiện cạnh tranh gay gắt nngày nay, ngườiy dựng
chiến lược phải tính đến nhiều yếu tố khách quan bên ngoài chủ quan bên trong
doanh nghiệp. Đồng thời phải phân tích những yếu tđó một cách khoa học
hệ thống để m sở, căn cứ cho công tác y dựng chiến ợc hoạt động kinh
doanh cho doanh nghiệp sao cho chiến ợc lập ra mang lại hiệu qu cao nhất cho
hội nói chung cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nói riêng. Hơn
nữa do nh hưởng của c yếu tố môi trường luôn thay đổi, cạnh tranh xu thế
hội nhập kinh tế quốc tế, sự phát triển mạnh mẽ của c ngành kinh tế nên ng
tác xây dựng chiến lược không ngừng đổi mới cho phù hợp với điều kiện kinh tế
Thị trường. đó việc y dựng chiến ợc, lập kế hoạch ngày càng phải được
chú trọng. Nhận thức được tầm quan trọng của công c xây dựng chiến lược nên
cũng như các doanh nghiệp kc. Sản xuất một trong những phân hệ chính của
doanh nhiệp sản xt cung cấp dịch vụ, chiếm từ 70- 80% lực lượng lao động
của doanh nghiệp. Sản xuất trực tiếp tạo ra hàng hóa dịch vụ cung cấp cho th
trường,nguồn gốc tạo ra giá trị giang cho doanh nghiệp, tạo ra sự tăng trưởng
cho nền kinh tế quốc dân thúc đẩy hội phát triển. cùng với chức năng
marketing và chức năng tài chính nó tạo ra “cái kiềng doanh nghiệp”, mỗi
chức năng đó là một cái chân.
Quản trị sản xuất tổng hợp các hoạt động y dựng hệ thống sản xuất
quản q trình biến đổic yếu tố đầu o đẻ tạo ra hàng hóa, dịch vụ nhằm
thỏa mãn tốt nhất nhu cầu của thị trường, khai thác mọi tiềm năng của doanh
1
BÀI TẬP LỚN KINH TẾ VÀ TỔ CHỨC SẢN XUẤT 8 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÀI TẬP LỚN KINH TẾ VÀ TỔ CHỨC SẢN XUẤT 8 - Người đăng: Uống Cạn Chén Sầu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
BÀI TẬP LỚN KINH TẾ VÀ TỔ CHỨC SẢN XUẤT 8 9 10 243