Ktl-icon-tai-lieu

BÀI TẬP LỚN KINH TẾ VÀ TỔ CHỨC SẢN XUẤT 9

Được đăng lên bởi Uống Cạn Chén Sầu
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 999 lần   |   Lượt tải: 4 lần
1

LỜI NÓI ĐẦU
Mọi tổ chức, mọi doanh nghiệp đều phải lập kế hoạch hoạt động, xây dựng
chiến lược và từ đó tổ chức thực thi chiến lược. Đối với các doanh nghiệp trong nền
kinh tế Thị trường với sự tồn tại và điều tiết của những quy luật khách quan như:
quy luật cạnh tranh, quy luật cung cầu, giá cả đòi hỏi phải cung cấp những thông tin
một cách chính xác, kịp thời và toàn diện thì công tác này có ý nghĩa đặc biệt quan
trọng. Trong điều kiện cạnh tranh gay gắt như ngày nay, người xây dựng chiến lược
phải tính đến nhiều yếu tố khách quan bên ngoài và chủ quan bên trong doanh
nghiệp. Đồng thời phải phân tích những yếu tố đó một cách khoa học và có hệ
thống để làm cơ sở, căn cứ cho công tác xây dựng chiến lược hoạt động kinh doanh
cho doanh nghiệp sao cho chiến lược lập ra mang lại hiệu quả cao nhất cho xã hội
nói chung và cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nói riêng. Hơn nữa do
ảnh hưởng của các yếu tố môi trường luôn thay đổi, cạnh tranh và xu thế hội nhập
kinh tế quốc tế, sự phát triển mạnh mẽ của các ngành kinh tế nên công tác xây dựng
chiến lược không ngừng đổi mới cho phù hợp với điều kiện kinh tế Thị trường. Vì
đó mà việc xây dựng chiến lược, lập kế hoạch ngày càng phải được chú trọng. Nhận
thức được tầm quan trọng của công tác xây dựng chiến lược nên cũng như các
doanh nghiệp khác. Sản xuất là một trong những phân hệ chính của doanh nhiệp sản
xuât và cung cấp dịch vụ, chiếm từ 70- 80% lực lượng lao động của doanh nghiệp.
Sản xuất trực tiếp tạo ra hàng hóa và dịch vụ cung cấp cho thị trường, là nguồn gốc
tạo ra giá trị gia tăng cho doanh nghiệp, tạo ra sự tăng trưởng cho nền kinh tế quốc
dân và thúc đẩy xã hội phát triển. cùng với chức năng marketing và chức năng tài
chính nó tạo ra “cái kiềng doanh nghiệp”, mà mỗi chức năng đó là một cái chân.
Quản trị sản xuất là tổng hợp các hoạt động xây dựng hệ thống sản xuất và
quản lý quá trình biến đổi các yếu tố đầu vào đẻ tạo ra hàng hóa, dịch vụ nhằm thỏa
mãn tốt nhất nhu cầu của thị trường, khai thác mọi tiềm năng của doanh nghiệp với
mục đích tối đa hóa lợi nhuận. Quản trị sản xuất là một trong những lĩnh vực chủ
yếu của quản trị doanh nghiệp, ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả hoạt động sản xuất

1

2

và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp. Qua tìm hiểu về DNTN Thành Tín, em
xin chọn đề tài cho bài tập lớn cùa môn là: “ Tìm hiểu công tác sản xuất của DNTN
Thành Tín”. Nội dung của bài gồm có:
Chương 1:

Giới thiệu về DNTN Thành Tín.

Chương 2: Thực trạng sản xuất của DNTN Thành Tín.
Chương 3: Đánh gi...
LỜI NÓI ĐẦU
Mọi tổ chức, mọi doanh nghiệp đều phải lập kế hoạch hoạt động, xây dựng
chiến lược và từ đó tổ chức thực thi chiến lược. Đối với các doanh nghiệp trong nền
kinh tế Thị trường với sự tồn tại điều tiết của những quy luật khách quan như:
quy luật cạnh tranh, quy luật cung cầu, giá cả đòi hỏi phải cung cấp những thông tin
một cách chính xác, kịp thời toàn diện thì công tác này ý nghĩa đặc biệt quan
trọng. Trong điều kiện cạnh tranh gay gắt như ngày nay, người xây dựng chiến lược
phải tính đến nhiều yếu tố khách quan bên ngoài chủ quan bên trong doanh
nghiệp. Đồng thời phải phân tích những yếu tố đó một cách khoa học hệ
thống để làm cơ sở, căn cứ cho ng tác xây dựng chiến lược hoạt động kinh doanh
cho doanh nghiệp sao cho chiến lược lập ra mang lại hiệu quả cao nhất cho hội
nói chung cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nói riêng. Hơn nữa do
ảnh hưởng của các yếu tố môi trường luôn thay đổi, cạnh tranh xu thế hội nhập
kinh tế quốc tế, sự phát triển mạnh mẽ của các ngành kinh tế nên công tác xây dựng
chiếnợc không ngừng đổi mới cho phù hợp với điều kiện kinh tế Thị trường.
đó mà việc xây dựng chiến lược, lập kế hoạch ngày càng phải được chú trọng. Nhận
thức được tầm quan trọng của công tác xây dựng chiến lược nên cũng như các
doanh nghiệp khác. Sản xuất là một trong những phân hệ chính của doanh nhiệp sản
xuât cung cấp dịch vụ, chiếm từ 70- 80% lực lượng lao động của doanh nghiệp.
Sản xuất trực tiếp tạo ra hàng hóa và dịch vụ cung cấp cho thị trường, là nguồn gốc
tạo ra giá trị giang cho doanh nghiệp, tạo ra sự tăng trưởng cho nền kinh tế quốc
dân thúc đẩy hội phát triển. cùng với chức ng marketing chức năng tài
chính nó tạo ra “cái kiềng doanh nghiệp”, mà mỗi chức năng đó là một cái chân.
Quản trị sản xuất tổng hợp các hoạt động xây dựng hệ thống sản xuất
quản lý quá trình biến đổi các yếu tố đầu vào đẻ tạo ra hàng hóa, dịch vụ nhằm thỏa
mãn tốt nhất nhu cầu của thị trường, khai thác mọi tiềm năng của doanh nghiệp với
mục đích tối đa hóa lợi nhuận. Quản trị sản xuất một trong những lĩnh vực chủ
yếu của quản trị doanh nghiệp, ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả hoạt động sản xuất
1
1
BÀI TẬP LỚN KINH TẾ VÀ TỔ CHỨC SẢN XUẤT 9 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÀI TẬP LỚN KINH TẾ VÀ TỔ CHỨC SẢN XUẤT 9 - Người đăng: Uống Cạn Chén Sầu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
BÀI TẬP LỚN KINH TẾ VÀ TỔ CHỨC SẢN XUẤT 9 9 10 774