Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập lớn môn Quản Lý Dự Án

Được đăng lên bởi hoangson1583
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 613 lần   |   Lượt tải: 0 lần
A. Câu hỏi:
Trình bày đặc điểm dự án GTVT và trình bày vấn đề đặt ra : “làm thế nào để
quản lý dự án có hiệu quả?”.
B. Trả lời:
Theo quan điểm chung, Dự án là một lĩnh vực hoạt động đặc thù, một nhiệm
vụ cần phải thực hiện theo một phương pháp riêng, trong khuôn khổ nguồn lực
riêng, kế hoạch tiến độ cụ thể nhằm tạo ra một sản phẩm mới. Từ đó cho thấy, dự
án có tính cụ thể, mục tiêu rõ ràng xác định để tạo ra một sản phẩm mới. Dự án là
một chuỗi các công việc (nhiệm vụ, hoạt động) được thực hiện nhằm đạt được mục
tiêu đề ra trong điều kiện ràng buộc về phạm vi, thời gian và ngân sách.
Trên cơ sở quan điểm chung ở trên, có thể định nghĩa Dự án GTVT là tập
hợp các đề xuất có liên quan đến việc bỏ vốn để xây dựng mới, mở rộng, cải tạo,
nâng cấp công trình trong lĩnh vực GTVT nhằm mục đích phát triển, duy trì hoặc
nâng cao chất lượng sản phẩm hoặc dịch vụ GTVT trong thời hạn và chi phí xác
định; là một tổ hợp các giải pháp nhằm sử dụng nguồn lực, tài nguyên để tạo ra lợi
ích cho nhà đầu tư và xã hội trong lĩnh vực GTVT.
Dự án GTVT có các đặc điểm chính sau:
+ Đối tượng được hưởng lợi từ Dự án GTVT bao gồm chính các đối tượng,
cá thể tham gia vào quá trình đầu tư, thực hiện Dự án nhằm phục vụ phát triển kinh
tế xã hội, phục vụ phát triển bền vững với 3 mục tiêu cốt lõi cần được quan tâm là
kinh tế, xã hội và môi trường. Theo các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, dự
án GTVT gồm 3 giai đoạn: Chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư và kết thúc đầu tư
+ Dự án GTVT có mục đích, kết quả rõ ràng: Mục đích, kết quả phải đạt
được của dự án GTVT đều phải được xác định rõ ràng ngay từ khi hình thành ý
tưởng, quy hoạch và lập dự án. Các mục đích, kết quả này có thể theo dõi, đánh giá
bằng hệ thống tiêu chí rõ ràng như khả năng thông xe, vận tốc dòng xe, thời gian và
1

quãng đường di chuyển.., các tiêu chuẩn kỹ thuật phải đảm bảo như tải trọng, kết
cấu, mỹ thuật…
+ Sản phẩm, kết quả của Dự án GTVT mang tính độc đáo, mới lạ: khác với
quá trình sản xuất mang tính liên tục, có tính dây chuyền, lặp đi lặp lại, kết quả của
dự án GTVT không phải là sản phẩm sản xuất hàng loạt mà có tính mới, thể hiện
sức sáng tạo của con người. Sản phẩm và dịch vụ thu được từ dự án GTVT là duy
nhất, hầu như khác biệt so với các sản phẩm cùng loại. Mỗi dự án tạo ra mỗi giá trị
mới như thiết kế khác nhau, kết cấu khác nhau, kiến trúc mỹ thuật khác nhau, sử
dụng một số loại vật liệu khác nhau, giải pháp công nghệ, biện pháp tổ chức thi
công khác nhau tùy thuộc tính đặc thù của từng dự án.
+ Dự án GTV...
A. Câu hỏi:
Trình bày đặc điểm dự án GTVT và trình bày vấn đề đặt ra : “làm thế nào đ
quản lý dự án có hiệu quả?”.
B. Trả lời:
Theo quan điểm chung, Dự án một lĩnh vực hoạt động đặc thù, một nhiệm
vụ cần phải thực hiện theo một phương pháp riêng, trong khuôn khổ nguồn lực
riêng, kế hoạch tiến độ cụ thể nhằm tạo ra một sản phẩm mới. T đó cho thấy, dự
án tính cụ thể, mục tiêu ràng xác định để tạo ra một sản phẩm mới. Dự án
một chuỗi các công việc (nhiệm vụ, hoạt động) được thực hiện nhằm đạt được mục
tiêu đề ra trong điều kiện ràng buộc về phạm vi, thời gian và ngân sách.
Trên sở quan điểm chung trên, thể định nghĩa Dự án GTVT tập
hợp c đ xuất liên quan đến việc bỏ vốn để xây dựng mới, m rộng, cải tạo,
nâng cấp công trình trong lĩnh vực GTVT nhằm mục đích phát triển, duy trì hoặc
nâng cao chất lượng sản phẩm hoặc dịch v GTVT trong thời hạn chi phí xác
định; một tổ hợp các giải pháp nhằm sử dụng nguồn lực, tài nguyên để tạo ra lợi
ích cho nhà đầu tư và xã hội trong lĩnh vực GTVT.
Dự án GTVT có các đặc điểm chính sau:
+ Đối tượng được hưởng lợi từ D án GTVT bao gồm chính các đối tượng,
cá thể tham gia vào quá trình đầu tư, thực hiện Dự án nhằm phục vụ phát triển kinh
tế xã hội, phục vụ phát triển bền vững với 3 mục tiêu cốt lõi cần được quan tâm
kinh tế, hội môi trường. Theo các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, dự
án GTVT gồm 3 giai đoạn: Chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư và kết thúc đầu tư
+ Dự án GTVT có mục đích, kết quả rõ ràng: Mục đích, kết qu phải đạt
được của dự án GTVT đều phải được xác định ràng ngay t khi hình thành ý
tưởng, quy hoạch và lập dự án. Các mục đích, kết quả này có thể theo dõi, đánh giá
bằng hệ thống tiêu chí rõ ràng như khả năng thông xe, vận tốc dòng xe, thời gian và
1
Bài tập lớn môn Quản Lý Dự Án - Trang 2
Bài tập lớn môn Quản Lý Dự Án - Người đăng: hoangson1583
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Bài tập lớn môn Quản Lý Dự Án 9 10 177