Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập lớn quản trị doanh nghiệp Đại học Hàng Hải

Được đăng lên bởi langtungheo93hd
Số trang: 40 trang   |   Lượt xem: 4274 lần   |   Lượt tải: 6 lần
BÀI TẬP LỚN MÔN QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

LỜI MỞ ĐẦU
Đội ngũ quản trị đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong sự quyết định sự thành
bại của mọi doanh nghiệp. Doanh nghiệp có phát triển được hay không là nhờ
vào việc lập ra kế hoạch đúng đắn, thực tế, mang tính khả thi, cùng với việc xây
dựng cơ cấu tổ chức, kiểm tra giám sát quá trình thực hiện công việc của cấp
dưới cũng như động viên quan tâm đến các quá thành viên trong tổ chức. Trong
đó, phương pháp lãnh đạo cũng đóng vai trò quan trọng ảnh hưởng đến hiệu quả
hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
Để củng cố thêm kiến thức môn Quản trị doanh nghiệp, em được giao nhiệm vụ
Bài tập lớn: Phân tích hiệu quả phương pháp lãnh đạo của đội ngũ quản trị
viên trong doanh nghiệp. Nội dung Bài tập lớn này gồm có 3 chương:
Chương 1: Giới thiệu về Công ty HYMETCO và cơ sở lý thuyết
Chương 2: Thực trạng về phương pháp lãnh đạo mà đội ngũ quản trị viên Công
ty HYMETCO đang áp dụng
Chương 3: Giải pháp và kiến nghị

Người thực hiện: TRẦN THỊ LINH

Lớp: QKD51-ĐH1

1

BÀI TẬP LỚN MÔN QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY HYMETCO VÀ CƠ SỞ
LÝ THUYẾT
1.1 GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY
1.1.1 QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY
HYMETCO
Công ty vật tư kỹ thuật khí tượng thuỷ văn với tên giao dịch của công ty là
HYMETCO (Hydromete orological Technical Materials Company). Trụ sở
chính tại Số 1 - Nguyễn Chí Thanh - Phường Láng Thượng - Đống Đa - Hà Nội.
HYMETCO là một DNNN được thành lập theo quyết định số 120 KTTV/QĐ
ngày 29/4/1993 của tổng cục Khí tượng thuỷ văn, phù hợp với qui chế về thành
lập và giải thể DNNN ban hành kèm theo nghị định 156/HĐBT ngày 7/5/1992
của Hội đồng bộ trưởng.
Công ty có đầy đủ tư cách pháp nhân, có tài khoản bằng VND và USD mở tại
ngân hàng công thương Đống Đa và VIETCOMBANK.
Thời kỳ đầu, tiền thân của công ty là một đơn vị trực thuộc Tổng cục khí tượng
thuỷ văn, được thành lập vào năm 1977 với chức năng nhiệm vụ thực chất chỉ
như một tổng kho cho toàn ngành. Hoạt động của công ty trong giai đoạn 1977
-1989 hết sức trì trệ, không có hiệu quả do cơ chế quản lý kế hoạch hoá tập trung
lỗi thời chi phối. Ngay cả khi chuyển đổi sang cơ chế thị trường, giai đoạn 1989
-1993, công ty vẫn hoạt động không hiệu quả do vẫn phải chịu sự quản lý quan
liêu bao cấp của Tổng cục khí tượng thuỷ văn. Đến 29/4/1993, công ty được
thành lập lại trở thành một DNNN hoạch toán độc lập, tự chủ về tài chính nhưng
công ty vẫn phải trải qua hai năm hoạch toán thử. Do vẫn còn ít nhiều bao cấp
nên công ty kh...
BÀI TẬP LỚN MÔN QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP
LỜI MỞ ĐẦU
Đội ngũ quản trị đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong sự quyết định sự thành
bại của mọi doanh nghiệp. Doanh nghiệp phát triển được hay không nhờ
vào việc lập ra kế hoạch đúng đắn, thực tế, mang tính khả thi, cùng với việc xây
dựng cấu tổ chức, kiểm tra giám sát quá trình thực hiện công việc của cấp
dưới cũng nđộng viên quan tâm đến các quá thành viên trong tổ chức. Trong
đó, phương pháp lãnh đạo cũng đóng vai trò quan trọng ảnh hưởng đến hiệu quả
hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
Để củng cố thêm kiến thức môn Quản trị doanh nghiệp, em được giao nhiệm vụ
Bài tập lớn: Phân tích hiệu quả phương pháp lãnh đạo của đội ngũ quản trị
viên trong doanh nghiệp. Nội dung Bài tập lớn này gồm có 3 chương:
Chương 1: Giới thiệu về Công ty HYMETCO và cơ sở lý thuyết
Chương 2: Thực trạng về phương pháp lãnh đạo đội ngũ quản trị viên Công
ty HYMETCO đang áp dụng
Chương 3: Giải pháp và kiến nghị
Người thực hiện: TRẦN THỊ LINH Lớp: QKD51-ĐH1
1
Bài tập lớn quản trị doanh nghiệp Đại học Hàng Hải - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập lớn quản trị doanh nghiệp Đại học Hàng Hải - Người đăng: langtungheo93hd
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
40 Vietnamese
Bài tập lớn quản trị doanh nghiệp Đại học Hàng Hải 9 10 534