Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập lớn quản trị sản xuất

Được đăng lên bởi Gấu Đồng Bằng
Số trang: 39 trang   |   Lượt xem: 1100 lần   |   Lượt tải: 2 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
VIỆN KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ
BỘ MÔN QUẢN LÝ CÔNG NGHIỆP
------------

BÀI TẬP LỚN
Họ và tên sinh viên:
Hà Thị Hồng Nga

Mã số sinh viên:
20114309

Ngày/ tháng/ năm sinh:
23/02/1992

Mã học phần:
EM4417

Mã Lớp Học:
75856

Số thứ tự trong danh sách lớp:
52

Ngày nộp:

Chữ ký sinh viên:

Chữ ký của Giảng viên:

Điểm đạt:

Hà Nội, năm 2014

1. Tính hiệu quả sử dụng công suất máy móc, thiết bị.
Phòng kế hoạch đưa ra kế hoạch sử dụng một thiết bị gia công cơ khí với thời gian là 3
tháng đầu tiên đưa vào khai thác. Quy định làm việc : 2 ca/ ngày ; 5 ngày/ tuần. Mỗi
tháng tính bình quân 30 ngày. Thời gian dừng thiết bị để khởi động và làm nguội máy
mất 2 giờ. Thời gian dừng thiết bị do trục trặc kỹ thuật mất 52 giờ. Thời gian dừng thiết
bị do cho chờ đợi bán thành phẩm từ công đoạn công nghệ trước là 23 giờ. Chế độ làm
việc của thiết bị được lắp đặt ở chế độ bằng (77)% của chế độ làm việc bình thường của
thiết bị. Tỷ lệ sản phẩm hỏng là: (12)%. Hãy tính:

a) Hệ số sẵn sàng vận hành của thiết bị?
b) Hệ số năng suất của thiết bị?
c) Hệ số về chất lượng làm việc của thiết bị?
d) Hệ số hiệu quả tòan phần sử dụng thiết bị ? ( ký hiệu: OEE- Overall Equipment
Effectiveness ).
Bài giải:
Thời gian làm việc chế độ: 3 ×22 ×2× 8 ×77 =¿ 813 (giờ)
Thời gian làm việc sẵn sàng: 813−(2+52)=759 (giờ)
Thời gian làm việc năng suất: 759−23=736 (giờ)
a) Hệ số sẵn sàng vận hành của thiết bị:
b) Hệ số năng suất của thiết bị:

b=

a=

759
=0,93
813

736
=0,97
759

c) Hệ số về chất lượng làm việc của thiết bị: c ¿ 1−12 =88 =0,88
d) Hệ số hiệu quả toàn phần sử dụng thiết bị:
OEE=a ×b × c=0,93 ×0,97 × 0.88=0,79

2. Tính nhu cầu về phương tiện vận tải bán thành phẩm- Tổ chức sản xuất phụ trợ.

Một bộ phận cơ khí sử dụng xe cầu trục điện để vận chuyển bán thành phẩm sang bộ
phận khác với quãng đường có khoảng cách là (40) (mét). Số lượng sản phẩm cần vận
chuyển trong một ngày là (230) chiếc sản phẩm. Vận tốc xe cầu trục này là: 20 mét/ phút.
Trọng lượng của một sản phẩm là 30 Kg. Biết thời gian bốc dỡ hàng là 52 phút. Chế độ
làm việc của Bộ phận này là 2 ca/ 1 ngày và 8h/ 1 ca. Thời gian cho sửa chữa phương
tiện vận chuyển này mất 2%.
a) Xác định số phương tiện vận chuyển cần thiết nếu mỗi sản phẩm vận chuyển/ 1 lần?
b) Xác định số phương tiện vận chuyển cần thiết nếu trọng lượng cho phép vận chuyển
của xe cầu trục là 130 Kg?
Bài giải:
l 40
Takt= = =2( phút)
v 20

Thời gian để xe trục điện giao hàng mỗi lần: 2+52=54 (phút)
Công suất của một ...
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
VIỆN KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ
BỘ MÔN QUẢN LÝ CÔNG NGHIỆP
------------
BÀI TẬP LỚN
Họ và tên sinh viên:
Hà Thị Hồng Nga
Mã số sinh viên:
20114309
Ngày/ tháng/ năm sinh:
23/02/1992
Mã học phần:
EM4417
Mã Lớp Học:
75856
Số thứ tự trong danh sách lớp:
52
Ngày nộp: Chữ ký sinh viên: Chữ ký của Giảng viên:
Điểm đạt:
Hà Nội, năm 2014
Bài tập lớn quản trị sản xuất - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập lớn quản trị sản xuất - Người đăng: Gấu Đồng Bằng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
39 Vietnamese
Bài tập lớn quản trị sản xuất 9 10 48