Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập lớn thương mại 2

Được đăng lên bởi dainghiaphamthanhhoa90
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 526 lần   |   Lượt tải: 1 lần
B.NỘI DUNG
I. Khái niệm phán quyết trọng tài thương mại
Trọng tài thương mại (TTTM) là một phương thức giải quyết tranh chấp
thương mại, theo đó các bên tranh chấp thỏa thuận đưa tranh chấp ra trước một Hội
đồng trọng tài vụ việc hoặc Trung tâm trọng tài để giải quyết và được tiến hành
theo trình tự thủ tục quy định của pháp luật trọng tài thương mại.
Khi các bên tranh chấp có thỏa thuận trọng tài về việc giải quyết tranh chấp, Trọng
tài sẽ thụ lý để giải quyết theo một trình tự, thủ tục mà pháp luật về TTTM quy
định. Kết thúc quá trình giải quyết tranh chấp (gọi là tố tụng trọng tài), TTTM sẽ
đưa ra quyết định giải quyết cuối cùng gọi là phán quyết. Có thể hiểu rằng, phán
quyết là kết quả cuối cùng của một trình tự, thủ tục pháp lý theo quy định của pháp
luật. Khi xảy ra tranh chấp, các bên có quyền lựa chọn phương thức giải quyết
khác nhau, đó có thể là Tòa án, Trọng tài hay thương lượng, hòa giải. Dù lựa chọn
phương thức giải quyết nào thì cuối cùng, điều mà các bên tranh chấp mong muốn
nhận được là kết quả giải quyết. Khoản 10 Điều 3 Luật TTTM năm 2010 quy định:
“ Phán quyết trọng tài là quyết định của Hội đồng TTTM giải quyết toàn bộ vụ
tranh chấp và chấm dứt tố tụng trọng tài buộc các bên tranh chấp phải thực hiện”.
Phán quyết trọng tài thương mại (sau đây gọi tắt là Phán quyết trọng tài) mang một
số đặc điểm sau:
Một là, phán quyết Trọng tài là quyết định giải quyết toàn bộ vụ tranh chấp
và chấm dứt tố tụng trọng tài của Hội đồng trọng tài.
Quá trình giải quyết toàn bộ vụ tranh chấp của Hội đồng trọng tài được tính từ thời
điểm “Trung tâm trọng tài nhận được đơn khởi kiện của nguyên đơn” đối với
trường hợp tranh chấp được giải quyết tại Trung tâm trọng tài hoặc “tính từ khi bị
đơn nhận được đơn khởi kiện” đối với trường hợp tranh chấp được giải quyết bằng
Trọng tài vụ việc đến khi Trọng tài họp phiên cuối cùng đưa ra quyết định về giải
quyết tranh chấp. Quá trình đó phải tuân theo một trình tự, thủ tục luật định. Kết
thúc quá trình đó, một phán quyết sẽ được đưa ra, phán quyết đó là chung thẩm. Sự
khác biệt giữa phán quyết chung thẩm này với các loại quyết định khác mà Hội

đồng trọng tài có thể ban hành là ở chỗ nó “giải quyết mọi vấn đề (hoặc vấn đề còn
lại) đã đưa ra Trọng tài. Nó thông thường là kết quả của một quá trình tranh luận
thấu đáo của Hội đồng trọng tài…”, “nghĩa là nó giải quyết tận gốc mọi vấn đề và
nó có tính ràng buộc đối với các bên”.
Phán quyết Trọng tài không phải được trình bày một cách tùy tiện mà phải
tuân theo một quy định ...
B.NỘI DUNG
I. Khái niệm phán quyết trọng tài thương mại
Trọng tài thương mại (TTTM) một phương thức giải quyết tranh chấp
thương mại, theo đó các bên tranh chấp thỏa thuận đưa tranh chấp ra trước một Hội
đồng trọng tài vụ việc hoặc Trung tâm trọng tài để giải quyết được tiến hành
theo trình tự thủ tục quy định của pháp luật trọng tài thương mại.
Khi các bên tranh chấp có thỏa thuận trọng tài về việc giải quyết tranh chấp, Trọng
tài sẽ thụ để giải quyết theo một trình tự, thủ tục pháp luật về TTTM quy
định. Kết thúc quá trình giải quyết tranh chấp (gọi tố tụng trọng tài), TTTM sẽ
đưa ra quyết định giải quyết cuối cùng gọi phán quyết. thể hiểu rằng, phán
quyết là kết quả cuối cùng của một trình tự, thủ tục pháp lý theo quy định của pháp
luật. Khi xảy ra tranh chấp, các bên quyền lựa chọn phương thức giải quyết
khác nhau, đó có thể Tòa án, Trọng tài hay thương lượng, hòa giải. Dù lựa chọn
phương thức giải quyết nào thì cuối cùng, điều mà các bên tranh chấp mong muốn
nhận được là kết quả giải quyết. Khoản 10 Điều 3 Luật TTTM năm 2010 quy định:
Phán quyết trọng tài quyết định của Hội đồng TTTM giải quyết toàn bộ vụ
tranh chấp chấm dứt tố tụng trọng tài buộcc bên tranh chấp phải thực hiện”.
Phán quyết trọng tài thương mại (sau đây gọi tắt là Phán quyết trọng tài) mang một
số đặc điểm sau:
Một là, phán quyết Trọng tài quyết đnh giải quyết toàn bộ vụ tranh chấp
và chấm dứt tố tụng trọng tài của Hội đồng trọng tài.
Quá trình giải quyết toàn bộ vụ tranh chấp của Hội đồng trọng tài được tính từ thời
điểm “Trung tâm trọng tài nhận được đơn khởi kiện của nguyên đơn” đối với
trường hợp tranh chấp được giải quyết tại Trung tâm trọngi hoặc “tính từ khi bị
đơn nhận được đơn khởi kiện” đối với trường hợp tranh chấp được giải quyết bằng
Trọng tài vụ việc đến khi Trọng tài họp phiên cuối cùng đưa ra quyết định về giải
quyết tranh chấp. Quá trình đó phải tuân theo một trình tự, thủ tục luật đnh. Kết
thúc quá trình đó, một phán quyết sẽ được đưa ra, phán quyết đó là chung thẩm. Sự
khác biệt giữa phán quyết chung thẩm này với các loại quyết định khác mà Hội
Bài tập lớn thương mại 2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập lớn thương mại 2 - Người đăng: dainghiaphamthanhhoa90
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Bài tập lớn thương mại 2 9 10 292