Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập lớn: Tình hình tăng trưởng kinh tế của Việt Nam từ năm 2005-2013

Được đăng lên bởi hugoboss989
Số trang: 32 trang   |   Lượt xem: 809 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Bài tập lớn: Tình hình tăng trưởng kinh tế của Việt Nam từ năm 2005-2013
MỤC LỤC
Trang
LỜI MỞ ĐẦU............................................................................................. 2
Chương 1: Giới thiệu chung...................................................................... 3
1.1. Giới thiệu về môn học............................................................................ 3
1.2. Tăng trưởng kinh tế.............................................................................. 3
1.2.1. Khái niệm tăng trưởng kinh tế............................................................ 4
1.2.2. Tại sao phải tăng trưởng kinh tế......................................................... 5
1.2.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế................................. 6
1.3. Kế hoạch tăng trưởng kinh tế................................................................ 9
1.3.1. Khái niệm kế hoạch tăng trưởng kinh tế ............................................ 9
1.3.2. Ảnh hưởng của kế hoạch tăng trưởng kinh tế đến phát triển kinh tế - xã
hội................................................................................................................. 9
Chương 2: Tình hình tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam từ năm 2005 đến
năm 2013...................................................................................................... 11
2.1. Tình hình tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam qua các năm....................... 11
2.2. Nguyên nhân và các biện pháp tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam........... 24
2.2.1. Nguyên nhân của tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam............................. 24
2.2.2. Biện pháp đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế Việt Nam........................... 25
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ..................................................................... 31
TÀI LIỆU THAM KHẢO.......................................................................... 32

LỜI MỞ ĐẦU
Phạm Thị Thanh Mai – Nhóm 1 lớp QLKT

Page 1

Bài tập lớn: Tình hình tăng trưởng kinh tế của Việt Nam từ năm 2005-2013
Thành tựu kinh tế của mỗi quốc gia thường được đánh giá theo những dấu
hiệu chủ yếu như: ổn định, tăng trưởng, công bằng xã hội. Trong đó tăng trưởng
kinh tế là cơ sở để thực hiện hàng loạt vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội.Tăng
trưởng kinh tế là vấn đề có ý nghĩa quyết định đối với mọi quốc gia trên con
đường vượt khó để thoát khỏi cảnh đói nghèo, lac hậu. Tăng trưởng kinh tế góp
phần làm cho mức thu nhập của dân cư tăng, phúc lợi xã hội và chất lượng cuộc
sống của cộng đồng được...
Bài tập lớn: Tình hình tăng trưởng kinh tế của Việt Nam từ năm 2005-2013
MỤC LỤC
Trang
LỜI MỞ ĐẦU............................................................................................. 2
Chương 1: Giới thiệu chung...................................................................... 3
1.1. Giới thiệu về môn học............................................................................ 3
1.2. Tăng trưởng kinh tế.............................................................................. 3
1.2.1. Khái niệm tăng trưởng kinh tế............................................................ 4
1.2.2. Tại sao phải tăng trưởng kinh tế......................................................... 5
1.2.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế................................. 6
1.3. Kế hoạch tăng trưởng kinh tế................................................................ 9
1.3.1. Khái niệm kế hoạch tăng trưởng kinh tế ............................................ 9
1.3.2. Ảnh hưởng của kế hoạch tăng trưởng kinh tế đến phát triển kinh tế - xã
hội................................................................................................................. 9
Chương 2: Tình hình tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam từ năm 2005 đến
năm 2013...................................................................................................... 11
2.1. Tình hình tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam qua các năm....................... 11
2.2. Nguyên nhân và các biện pháp tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam........... 24
2.2.1. Nguyên nhân của tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam............................. 24
2.2.2. Biện pháp đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế Việt Nam........................... 25
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ..................................................................... 31
TÀI LIỆU THAM KHẢO.......................................................................... 32
LỜI MỞ ĐẦU
Phạm Thị Thanh Mai – Nhóm 1 lớp QLKT Page 1
Bài tập lớn: Tình hình tăng trưởng kinh tế của Việt Nam từ năm 2005-2013 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập lớn: Tình hình tăng trưởng kinh tế của Việt Nam từ năm 2005-2013 - Người đăng: hugoboss989
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
32 Vietnamese
Bài tập lớn: Tình hình tăng trưởng kinh tế của Việt Nam từ năm 2005-2013 9 10 286