Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập lý thuyết thống kê có lời giải

Được đăng lên bởi buzzkill084
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 1388 lần   |   Lượt tải: 48 lần
PHẦN BÀI TẬP – NGUYÊN LÝ THỐNG KÊ
 – Kênh thông tin – Học tập – Giải trí
Bài 1:
Phân

Năng suất lao động

Sản lượng

xưởng

m/công nhân

(mét)

Mi
xi

A

40

1200

30

B

45

2025

45

C

50

1600

40

4825

115



Tính năng suất lao động bình quân của công nhân các phân xưởng.
Giải:

x i : năng suất lao động (m/công nhân)

M i : Sản lượng (mét)

Mi
: số công nhân
xi
x

 M i 4825

 41,95 (m/công nhân)
Mi
115

x

Bài 2 ( Bài tập 7 – P198 )
Dưới đây là tài liệu phân tổ theo khối lượng cá đánh được của mỗi thuyền trong đoàn thuyền
đánh cá.
Khối lượng cá (tạ)

Số thuyền

Tổng lượng cá

xi f i

Dưới 25

5

12.5

62.5

25 – 50

13

37.5

487.5

50 – 75

16

64.5

1032

75 – 100

8

87.5

700

100 – 125

6

112.5

675



48

2925

a. Tính số trung bình cá đánh được của mỗi thuyền.
Nguyễn Thị Anh Thư – K21A-QTKD-HN

Page 1

PHẦN BÀI TẬP – NGUYÊN LÝ THỐNG KÊ
b. Tính trung vị, mốt về khối lượng cá đánh được của mỗi thuyền
c. So sánh kết quả ở câu a và câu b và cho nhận xét về phân phối của dãy số.
Giải:
a.

x i : Tổng lượng cá

x

f i : Số thuyền

 xi f i 2925

 60.94 (tạ/thuyền)
 fi
48

b. M o  xM 0 min  hM 0

f

f M 0  f M 0 1
M0



 f M 0 1 . f M 0  f M 0 1



 50  25

16  13
 56.82 (tạ)
16  13. 16  8

Bài 3:
Phân

Năng suất

Số công

% hoàn

Giá thành

Sản

xưởng

lao động

nhân

thành kế

1sp (triệu

lượng

hoạch

đồng)

 xi f i 

(SP/CN

M 'i
xi '

x"i f "i

A

40

40

98

2.0

1600

1632.6

3200

B

35

50

102

2.2

1750

1715.6

3850

C

50

60

104

1.8

3000

2884.6

5400

D

40

50

100

2.0

2000

2000

4000

8350

8232.8

16450

2000

1. Hãy tính năng suất lao động của công nhân các phân xưởng
2. Hãy tính % hoàn thành kế hoạch của các phân xưởng
3. Hãy tính giá thành bình quân của giá thành sản phẩm
Giải:

 x f  8350  41.75 (sp/cn)
 f 200
 M '  8350  1.014 (%)
x' 
M ' 8232.8
 x'

1. x 

i

i

i

2.

i

i

i

Nguyễn Thị Anh Thư – K21A-QTKD-HN

Page 2

PHẦN BÀI TẬP – NGUYÊN LÝ THỐNG KÊ
3. x" 

 x ". f "  16450  1.97
 f " 8350
i

i

i

Bài 4:
Có 3 công nhân cùng sản xuất một loại sản phẩm trong 8 giờ. Người thứ 1 sản xuất 1 sản phẩm
hết 8 phút. Người thứ 2 sản xuất 1 sản phẩm hết 10 phút. Người thứ 3 sản xuất 1 sản phẩm hết 6
phút. Hãy tính thời gian hao phí bình quân để sản xuất 1 sản phẩm của 3 người công nhân nói
trên.
Giải:

x

M
M
x



i
i

i

8.60  8.60  8.60
3

 7,59 (phút/sp)
8.60 8.60 8.60 1 1 1


 
8
10
6
8 10 6

Bài 5:
Cho số liệu thống kê ở 3 phân xưởng của 1 do...
PHN BÀI TP NGUYÊN LÝ THNG
Nguyn Th Anh Thư K21A-QTKD-HN Page 1
wWw.Kenhdaihoc.com Kênh thông tin Hc tp Gii trí
Bài 1:
Phân
xưng
Năng suất lao động
m/công nhân
Sn lượng
(mét)
i
i
x
M
A
40
1200
30
B
45
2025
45
C
50
1600
40
4825
115
Tính năng sut lao động nh quân ca công nhân các phân xưng.
Gii:
i
x
: năng sut lao đng (m/công nhân)
: Sn lượng (mét)
i
i
x
M
: s công nhân
95,41
115
4825
x
M
M
x
i
i
(m/công nhân)
Bài 2 ( Bài tp 7 P198 )
Dưới đây là tài liu phân t theo khi lượngđánh được ca mi thuyn trong đoàn thuyn
đánh cá.
Khi lưng cá (t)
S thuyn
Tng lượng
ii
fx
Dưới 25
5
12.5
62.5
25 50
13
37.5
487.5
50 75
16
64.5
1032
75 100
8
87.5
700
100 125
6
112.5
675
48
2925
a. Tính s trung bìnhđánh đưc ca mi thuyn.
Bài tập lý thuyết thống kê có lời giải - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập lý thuyết thống kê có lời giải - Người đăng: buzzkill084
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Bài tập lý thuyết thống kê có lời giải 9 10 848