Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập Mô Hình Tài Chính

Được đăng lên bởi tran-phong1
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 3596 lần   |   Lượt tải: 11 lần
LẬP MÔ HÌNH LƯỢNG HÓA
Bài 1
Công ty Kayo Computer lắp đặt và bán máy tính cá nhân. Mỗi máy tính cần 1 thiết bị
chuyển mạch in (PCB). Công ty Kayo đã ký hợp đồng mua PCB từ một nhà cung cấp
bên ngoài – công ty Apex Manufacturing. Hợp đồng một năm của Kayo và Apex đặt
điều kiện rằng Kayo phải trả $200/PCB khi mua dưới 2.000 PCB. Nếu số lượng đặt
hàng vượt quá 2.000 PCB mỗi năm, thì Apex phải cung cấp một khoản chiết khấu
$40/PCB cho phần vượt quá 2.000. Kayo cũng có thể mua thiết bị PCB từ một nhà
cung cấp khác, TCI Electrinics. TCI bán với giá thấp hơn là $120/PCB nhưng đòi hỏi
khoản chi trả trước $100.000 như là chi phí thiết kế và nghiên cứu và sẽ không hoàn
lại.
Thiết bị PCB được lắp ráp vào máy tính cá nhân cùng với thiết bị khác. Chi phí lắp ráp
biến đổi của máy tính Kayo là $450 mỗi cái và chi phí cố định hàng năm là
$1.500.000. Kayo bán máy tính của mình với mức giá $1.000. Hiện nay, các giám đốc
kinh doanh chưa đưa ra bất cứ dự báo nào về sản lượng tiêu thụ trong năm tới. Giám
đốc tài chính của Kayo thông báo rằng hoạt động sản xuất này của Kayo sẽ chấm dứt
sau năm tới, điều đó có nghĩa là khoản phí trả trước một lần cho TCI phải được tính
toán dựa trên cơ sở 1 năm.
a. Xây dựng mô hình cho thấy khả năng sinh lợi của Kayo trong năm tới. Giả
định, đến hôm nay, giám đốc kinh doanh cho biết dự kiến sản lượng tiêu thụ
năm tới là 5.000 và công ty chỉ mua 1.000 PCB từ nhà cung cấp Apex (dĩ
nhiên, phần còn lại sẽ được cung cấp bởi TCI).
b. Nếu tổng doanh số dự kiến là 5.000, bạn sẽ tư vấn cho giám đốc tài chính nên
đặt hàng bao nhiêu PCB từ Apex và bao nhiêu từ TCI để tối đa hóa lợi nhuận
(Sử dụng DataTable để phục vụ cho yêu cầu của bạn).
c. Nếu hợp đồng giữa Kayo và Apex đòi hỏi Kayo mua ít nhất 20% PCB lắp trong
các máy tính Kayo được bán ra (và không ít hơn 1.000 PCB) từ Apex. Hợp
đồng cũng bao gồm điều khoản thanh toán thiệt hại là $100.000 trong trường
hợp Kayo vi phạm hợp đồng. Hiệu quả kinh tế của Kayo sẽ bị thay đổi như thế
nào nếu những thay đổi không dự kiến trước khiến Kayo vi phạm điều khoản
20%/1000 trong trường hợp doanh số năm tới cũng là 5.000. Giả định rằng
Apex cho phép thương thảo lại hợp đồng, những điều khoản mới nào và/ hoặc
số tiền đền bù tối đa mà bạn có thể tư vấn cho giám đốc tài chính.
d. Một chuyên viên phân tích thị trường phát hiện rằng doanh số phụ thuộc vào
giá của máy tính. Ở mức giá $1.000, khoảng 5.000 máy tính được tiêu thụ
nhưng mỗi $100 tăng lên (giảm xuống) trong giá sẽ thì 1.000 máy tính tiêu thụ
giảm xuống (tăng lên...
LẬP MÔ HÌNH LƯỢNG HÓA
Bài 1
Công ty Kayo Computer lắp đặt bány tính nhân. Mỗi máy tính cần 1 thiết b
chuyển mạch in (PCB). Công ty Kayo đã hợp đồng mua PCB từ một ncung cấp
bên ngoài ng ty Apex Manufacturing. Hợp đồng một năm của Kayo Apex đặt
điều kiện rằng Kayo phải trả $200/PCB khi mua dưới 2.000 PCB. Nếu số ợng đặt
hàng vượt quá 2.000 PCB mỗi m, thì Apex phải cung cấp một khoản chiết khấu
$40/PCB cho phần vượt quá 2.000. Kayo cũng có thể mua thiết bị PCB từ một nhà
cung cấp khác, TCI Electrinics. TCI bán với giá thấp n $120/PCB nhưng đòi hỏi
khoản chi trả trước $100.000 như chi phí thiết kế nghiên cứu sẽ không hoàn
lại.
Thiết bị PCB được lắp ráp vào máy tính cá nhân cùng với thiết bị khác. Chi phí lắp ráp
biến đổi của máy tính Kayo $450 mỗi cái chi phí cố định hàng năm
$1.500.000. Kayo bán máy tính của mình với mức giá $1.000. Hiện nay, các giám đốc
kinh doanh chưa đưa ra bất cứ dự báo o về sản ợng tiêu thụ trong năm tới. Giám
đốc tài chính của Kayo thông báo rằng hoạt động sản xuất y của Kayo sẽ chấm dứt
sau năm tới, điều đó nghĩa khoản phí trả trước một lần cho TCI phải được nh
toán dựa trên cơ sở 1 năm.
a. Xây dựng hình cho thấy khả năng sinh lợi của Kayo trong m tới. Giả
định, đến hôm nay, giám đốc kinh doanh cho biết dự kiến sản lượng tiêu thụ
năm tới 5.000 công ty chỉ mua 1.000 PCB từ n cung cấp Apex (dĩ
nhiên, phần còn lại sẽ được cung cấp bởi TCI).
b. Nếu tổng doanh số d kiến 5.000, bạn s vấn cho giám đốc tài chính n
đặt hàng bao nhiêu PCB từ Apex bao nhiêu từ TCI để tối đa hóa lợi nhuận
(Sử dụng DataTable để phục vụ cho yêu cầu của bạn).
c. Nếu hợp đồng giữa Kayo và Apex đòi hỏi Kayo mua ít nhất 20% PCB lắp trong
các máy tính Kayo được n ra (và không ít hơn 1.000 PCB) từ Apex. Hợp
đồng cũng bao gồm điều khoản thanh toán thiệt hại $100.000 trong trường
hợp Kayo vi phạm hợp đồng. Hiệu quả kinh tế của Kayo sẽ bị thay đổi như thế
nào nếu những thay đổi không d kiến trước khiến Kayo vi phạm điều khoản
20%/1000 trong trường hợp doanh số năm tới cũng 5.000. Giả định rằng
Apex cho phép thương thảo lại hợp đồng, những điều khoản mới o và/ hoặc
số tiền đền bù tối đa mà bạn có thể tư vấn cho giám đốc tài chính.
d. Một chuyên viên phân tích thị trường phát hiện rằng doanh s phụ thuộc o
giá của máy tính. mức giá $1.000, khoảng 5.000 máy tính được tiêu thụ
nhưng mỗi $100 tăng lên (giảm xuống) trong giá sẽ thì 1.000 máy tính tiêu thụ
giảm xuống (tăng lên). Sử dụng DataTable 2 chiều để tối đa hóa lợi nhuận của
Kayo trong năm tới. Xác định giá bán tối ưu số lượng PCB đặt hàng tối ưu
từ Apex nếu vẫn giữ nguyên hợp đồng ban đầu.
Bài tập Mô Hình Tài Chính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập Mô Hình Tài Chính - Người đăng: tran-phong1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Bài tập Mô Hình Tài Chính 9 10 906