Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập môn Kế toán quản trị Ra quyết định

Được đăng lên bởi kimhuyen287
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 766 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Bài tập Nhóm 4
Bài 1
Các yêu cầu sau độc lập
1)
Công ty H7-1 có hai bộ phận kinh doanh A và B. Báo cáo gần đây của công ty
như sau:
Tổng cộng
Doanh thu
Biến phí
Số dư đảm phí
Định phí
Lợi nhuận thuần

5.000.000
1.900.000
3.100.000
2.700.000
400.000

Bộ phận
A
1.000.000
300.000
700.000
900.000
(200.000)

B
4.000.000
1.600.000
2.400.000
1.800.000
600.000

Trong tổng định phí của bộ phận A có 370.000 đồng là chi phí chìm và 200.000 là chi
phí chung phân bổ cho bộ phận A sẽ tiếp tục tồn tại ngay cả khi bộ phận A bị loại bỏ,
phần còn lại là định phí có thể tránh được. Ngoài ra, cắt bỏ bộ phận A thì 10% doanh
số của bộ phận B sẽ bị giảm. Hỏi khi bộ phận A bị loại bỏ thì sẽ ảnh hưởng như thế
nào đến thu nhập của công ty.
2)
Công ty H7-3 sản xuất 3 loại sản phẩm X, Y và Z. Thông tin về doanh thu, chi
phí của 3 loại sản phẩm này như sau (ĐVT: 1.000 đồng)

800

Sản phẩm
Y
560

240
240
320
40%

150
270
140
25%

X
Doanh thu/sản phẩm
Biến phí/ sản phẩm
+ NVLTT/sản phẩm
+ NCTT/ sản phẩm
Số dư đảm phí/ sản phẩm
Tỷ lệ SDĐP

Z
700
90
400
210
30%

Nhu cầu về sản phẩm của công ty rất nhiều, vượt xa so với nguồn nguyên vật liệu thô
có sẵn để sản xuất. 3 loại sản phẩm trên sử dụng cùng một loại nguyên liệu. Chi phí
nguyên vật liệu cho một kg là 30.000 đồng/kg. Mỗi tháng công ty có thể mua tối đa
5.000 kg. Xác định thứ tự ưu tiên sản xuất.
3)
Công ty H7-4 hiện tại đang tự sản xuất đồng hồ đo quãng đường để sử dụng
cho việc sản xuất xe hơi. Chi phí cho một đồng hồ tại mức năng lực sản xuất 60.000
cái mỗi năm như sau:

Lê Hoàng Oanh

1

Bài tập Nhóm 4
Chi phí NVLTT
Chi phí NCTT
Biến phí sản xuất chung
Định phí sản xuất chung bộ phận
Định phí sản xuất chung phân bổ
(phân bổ theo số giờ lao động trực tiếp)
Chi phí sản xuất đơn vị

Chi phí đơn vị
400.000
275.000
50.000
300.000

Tổng

18.000.000.000

225.000

13.500.000.000

1.250.000

Một nhà cung cấp bên ngoài đề nghị cung cấp đồng hồ đo quãng đường trên với giá
1.000.000 đồng. Công ty ước tính rằng 1/3 định phí bộ phận là lương nhân viên giám
sát và những chi phí khác công ty có thể cắt bỏ nếu chấp nhận lời đề nghị. 2/3 định phí
bộ phận là chi phí khấu hao loại thiết bị chuyên dụng không có giá trị tận thu. Quyết
định nên sản xuất hay mua ngoài không ảnh hưởng đến định phí sản xuất chung phân
bổ. Hỏi công ty nên tự sản xuất hay mua ngoài?

Bài 2
Công ty thời trang D5 sản xuất quần áo may sẵn, có tài liệu về sản phẩm đầm như
sau:
Định mức vải/áo: 1,2 m/áo
Định mức đơn giá 1 m vải: 50 ngđ/m
Dự kiến số vải tồn kho cuối mỗi tháng bằn...
Bài tp Nhóm 4
Lê Hoàng Oanh 1
Bài 1
Các yêu cu sau độc lp
1) Công ty H7-1 có hai b phn kinh doanh A và B. Báo cáo gn đây ca công ty
như sau:
Tng cng B phn
A B
Doanh thu 5.000.000
1.000.000
4.000.000
Biến phí 1.900.000
300.000
1.600.000
S dư đảm phí 3.100.000
700.000
2.400.000
Định phí 2.700.000
900.000
1.800.000
Li nhun thun 400.000
(200.000)
600.000
Trong tng định phí ca b phn A có 370.000 đồng là chi phí chìm và 200.000 là chi
phí chung phân b cho b phn A s tiếp tc tn ti ngay c khi b phn A b loi b,
phn còn li là định phí có th tránh được. Ngoài ra, ct b b phn A thì 10% doanh
s ca b phn B s b gim. Hi khi b phn A b loi b thì s nh hưởng như thế
nào đến thu nhp ca công ty.
2) Công ty H7-3 sn xut 3 loi sn phm X, Y và Z. Thông tin v doanh thu, chi
phí ca 3 loi sn phm này như sau (ĐVT: 1.000 đồng)
Sn phm
X Y Z
Doanh thu/sn phm 800
560
700
Biến phí/ sn phm
+ NVLTT
/
s
n ph
m
90
+ NCTT/ sn phm 240
270
400
S dư đảm phí/ sn phm 320
140
210
T l SDĐP 40%
25%
30%
Nhu cu v sn phm ca công ty rt nhiu, vượt xa so vi ngun nguyên vt liu thô
có sn để sn xut. 3 loi sn phm trên s dng cùng mt loi nguyên liu. Chi phí
nguyên vt liu cho mt kg là 30.000 đồng/kg. Mi tháng công ty có th mua ti đa
5.000 kg. Xác định th t ưu tiên sn xut.
3) Công ty H7-4 hin ti đang t sn xut đồng h đo quãng đường để s dng
cho vic sn xut xe hơi. Chi phí cho mt đồng h ti mc năng lc sn xut 60.000
cái mi năm như sau:
Bài tập môn Kế toán quản trị Ra quyết định - Trang 2
Bài tập môn Kế toán quản trị Ra quyết định - Người đăng: kimhuyen287
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Bài tập môn Kế toán quản trị Ra quyết định 9 10 20