Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập môn kiểm soát chất lượng

Được đăng lên bởi hong-hoang1
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1089 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Quản lý chất lượng tại Công ty Dây cáp điện Nhật Nam
Công ty Dây cáp điện Nhật Nam sản xuất các loại dây cáp điện dân dụng cung cấp
cho nhà kinh doanh dịch vụ viễn thông. Trong 3 tháng vừa qua 3/7 lô hàng của công ty
bị khách hàng VNPT trả lại do nhiều loại sai lỗi khác nhau. Tổng thiệt hại do bị phạt
lên tới 178 triệu đồng.
Giám đốc Công ty yêu cầu Phòng Quản lý chất lượng làm rõ các nguyên nhân gây
sai lỗi và tìm cách khắc phục.
Trong tháng 4/2012 các nhân viên KCS đã tiến hành kiểm tra lấy mẫu sản phẩm
hàng ngày trên 3 máy quấn dây 1,2,3 và cho kết quả tóm tắt trong bảng dưới đây.
Kết quả kiểm tra lấy mẫu

Số lượng lỗi và các loại sai lỗi
Ngày

1

2

3

4

5

8

9

10

11

12

15

Số lượng
sản
phẩm
kiểm tra

Máy

Cuốn sai

Xoắn
dây

Gẫy
chân

Mài mòn

Sai lõi

Sai dây

Không
thông
điện

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3

1
2
0
0
3
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
1
1
0
0
0
0
0
2
3
0
1
0

0
1
0
1
1
2
0
2
0
0
0
0
1
2
0
0
0
0
1
2
0
3
0
1
0
0
0
0
0
3
0
0
0

2
0
0
2
0
1
0
0
2
3
0
1
5
1
0
2
1
0
1
1
0
1
1
0
1
0
0
3
1
0
2
0
0

1
3
5
2
0
6
2
0
1
1
0
3
0
0
3
0
1
3
0
1
3
0
1
5
0
0
4
0
0
5
0
0
3

0
1
0
0
2
0
0
0
1
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0

0
5
0
0
3
0
0
3
0
0
2
0
0
2
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0

1
0
3
0
0
0
0
0
3
0
0
3
0
1
2
0
0
3
0
0
4
0
0
4
0
0
4
0
0
4
0
0
3

1

16

17

18

19

22

23

24

25

26

29

30

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3

0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
1
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
1
0
1
2
1
0
0
0

2
0
0
1
1
0
2
0
1
2
0
0
1
0
0
4
0
1
2
0
1
1
0
0
1
0
0
2
1
0
2
0
0

0
0
3
0
0
3
0
0
4
0
0
3
0
0
3
0
0
4
0
0
4
0
1
2
0
1
2
0
0
2
0
0
2

4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
2
0
0
2
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0

0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
3
0
1
3
0
0
1
0
0
1
0
0
2
0
1
3
0
0
3
0
0
4
0
0
3
0
0
3
0
0
2

Câu hỏi:
1. Nếu đặt mục tiêu giảm 80 % sản phẩm lỗi thì nên tập trung vào loại trừ loại lỗi nào?
Tại sao?
2. Chi phí để khắc phục các lỗi Cuốn sai, Xoắn dây, Gẫy chân, Mài mòn, Sai lõi, Sai dây,
Không thông điện lần lượt là 150, 600, 300, 800, 550, 180, 120 ngàn đồng / lỗi. Nếu
đặt mục tiêu cắt giảm 80% tổng chi...
1
Quản lý chất lượng tại Công ty Dây cáp điện Nhật Nam
Công ty y cáp điện Nhật Nam sản xuất các loại dây cáp điện dân dụng cung cấp
cho nhà kinh doanh dịch vụ viễn thông. Trong 3 tháng vừa qua 3/7 lô hàng của công ty
bị khách hàng VNPT trả lại do nhiều loại sai lỗi khác nhau. Tổng thiệt hại do bị phạt
lên tới 178 triệu đồng.
Giám đốc Công ty yêu cầu Phòng Quản chất lượng làm các nguyên nhân gây
sai lỗi và tìm cách khắc phục.
Trong tháng 4/2012 các nhân viên KCS đã tiến hành kiểm tra lấy mẫu sản phẩm
hàng ngày trên 3 máy quấn dây 1,2,3 và cho kết quả tóm tắt trong bảng dưới đây.
Kết quả kiểm tra lấy mẫu
Ngày
Số lượng lỗi và các loại sai lỗi
Số lượng
sản
phẩm
kiểm tra
Máy
Cuốn sai
Xoắn
dây
Gẫy
chân
Mài mòn
Sai lõi
Sai dây
Không
thông
điện
1
100
1
1
0
2
1
0
0
1
100
2
2
1
0
3
1
5
0
100
3
0
0
0
5
0
0
3
2
100
1
0
1
2
2
0
0
0
100
2
3
1
0
0
2
3
0
100
3
0
2
1
6
0
0
0
3
100
1
1
0
0
2
0
0
0
100
2
0
2
0
0
0
3
0
100
3
1
0
2
1
1
0
3
4
100
1
0
0
3
1
1
0
0
100
2
0
0
0
0
0
2
0
100
3
0
0
1
3
1
0
3
5
100
1
0
1
5
0
0
0
0
100
2
0
2
1
0
0
2
1
100
3
0
0
0
3
0
0
2
8
100
1
0
0
2
0
0
0
0
100
2
1
0
1
1
0
1
0
100
3
0
0
0
3
0
0
3
9
100
1
0
1
1
0
0
0
0
100
2
1
2
1
1
0
1
0
100
3
0
0
0
3
0
0
4
10
100
1
1
3
1
0
0
0
0
100
2
1
0
1
1
1
0
0
100
3
0
1
0
5
0
0
4
11
100
1
0
0
1
0
0
0
0
100
2
0
0
0
0
0
0
0
100
3
0
0
0
4
0
0
4
12
100
1
0
0
3
0
1
0
0
100
2
2
0
1
0
0
0
0
100
3
3
3
0
5
0
0
4
15
100
1
0
0
2
0
0
1
0
100
2
1
0
0
0
0
1
0
100
3
0
0
0
3
0
0
3
Bài tập môn kiểm soát chất lượng - Trang 2
Bài tập môn kiểm soát chất lượng - Người đăng: hong-hoang1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Bài tập môn kiểm soát chất lượng 9 10 688