Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập môn Kinh tế lượng Ngoại Thương

Được đăng lên bởi trantrang
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 468 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BÀI TẬP KINH TẾ LƯỢNG
Hệ chính quy

CHƯƠNG I – HỒI QUY ĐƠN (SINGLE REGRESSION)
Bài 1.1:
Cho bộ số liệu thu chi ngân sách nhà nước của Việt Nam từ 2000 đến 2009, đơn vị
các biến là tỷ đồng.

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Thu
NSNN

90749

10388
8

12386
0

15227
4

19092
8

22828
7

27947
2

31591
5

41678
3

442340

Chi
NSNN

10896
1

12977
3

14820
8

18118
3

21417
6

26269
7

30805
8

39940
2

49460
0

584695

(Nguồn: GSO.GOV.VN)
1/ Đây là bộ số liệu thuộc dạng nào
2/ Xây dựng hàm hồi quy tuyến tính biểu diễn mối quan hệ phụ thuộc của Thu Ngân
sách nhà nước vào Chi Ngân sách nhà nước.
3/ Giải thích ý nghĩa các hệ số của hàm hồi quy. Bạn kỳ vọng gì về dấu của các hệ
số
4/ Dựa trên bảng số liệu, ước lượng các hệ số của hàm hồi quy
5/ Kết quả ước lượng có phù hợp với kỳ vọng của bạn không?
6/ Tính các giá trị RSS, ESS, TSS

7/ Tính hệ số xác định R2 và cho biết ý nghĩa của nó

Bài 1.2:
Bộ số liệu về tỷ suất gia tăng dân số GR (Growth Rate - %) và tỷ suất sinh thô CBR
(Crude Birth Rate - ‰) của 64 tỉnh, thành phố của Việt Nam năm 2011. Thực hiện
hồi quy đơn với biến phụ thuộc là GR và biến độc lập là CBR (có hệ số chặn) bằng
phần mềm EVIEWS, thu được kết quả ước lượng:

Dependent Variable: GR

Method: Least Squares

Sample: 1 64

Included observations: 64

Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C

-2.315543

0.940054

-2.463202

0.0166

CBR

0.187472

0.052026

3.603430

0.0006

R-squared

0.173165

Mean dependent var

1.027031

Adjusted R-squared

0.159829

S.D. dependent var

1.330633

S.E. of regression

1.219669

Akaike info criterion

3.265788

Sum squared resid

92.23077

Schwarz criterion

3.333253

F-statistic

12.98471

Log likelihood

-102.5052

Durbin-Watson stat

1.605993

Prob(F-statistic)

0.000626

1/ Viết hàm hồi quy tổng thể (PRF), hàm hồi quy mẫu (SRF).

β1

2/ Giải thích ý nghĩa các hệ số hồi quy (

^
lượng nhận được từ hàm hồi quy mẫu ( β 1

và

và

β 2 ) . Giải thích ý nghĩa các ước

^
β 2 ).

3/ Cho biết các ước lượng nhận được có phù hợp với lý thuyết không?
4/ Hệ số xác định của hàm hồi quy ( R

2

) . Nêu ý nghĩa của hệ số này

5/ Theo dự kiến năm 2012, tỷ suất sinh thô của thành phố Huế tăng 2%, có thể kết
luận tỷ suất gia tăng dân số của thành phố này năm 2012 tăng thêm là bao nhiêu
%?
6/ Tỉnh Quảng Ninh dự kiến năm 2012 có tỷ suất sinh thô là 16%, dự báo tỷ suất gia
tăng dân số của tỉnh này trong năm 2012
7/ Tỷ suất gia tăng dân số trung bình của các tỉnh thành phố là bao nhiêu %?
8...
BÀI TẬP KINH TẾ LƯỢNG
Hệ chính quy
CHƯƠNG I – HỒI QUY ĐƠN (SINGLE REGRESSION)
Bài 1.1:
Cho bộ số liệu thu chi ngân sách nhà nước của Việt Nam từ 2000 đến 2009, đơn vị
các biến là tỷ đồng.
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Thu
NSNN
90749
10388
8
12386
0
15227
4
19092
8
22828
7
27947
2
31591
5
41678
3
442340
Chi
NSNN
10896
1
12977
3
14820
8
18118
3
21417
6
26269
7
30805
8
39940
2
49460
0
584695
(Nguồn: GSO.GOV.VN)
1/ Đây là bộ số liệu thuộc dạng nào
2/ Xây dựng hàm hồi quy tuyến tính biểu diễn mối quan hệ phụ thuộc của Thu Ngân
sách nhà nước vào Chi Ngân sách nhà nước.
3/ Giải thích ý nghĩa các hệ số của hàm hồi quy. Bạn kvọng về dấu của các hệ
số
4/ Dựa trên bảng số liệu, ước lượng các hệ số của hàm hồi quy
5/ Kết quả ước lượng có phù hợp với kỳ vọng của bạn không?
6/ Tính các giá trị RSS, ESS, TSS
Bài tập môn Kinh tế lượng Ngoại Thương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập môn Kinh tế lượng Ngoại Thương - Người đăng: trantrang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Bài tập môn Kinh tế lượng Ngoại Thương 9 10 567