Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập môn quản trị tài chính

Được đăng lên bởi Trang Nguyễn
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 115 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài tập làm thêm
Bài 1: Công ty Marcob hiện đang có cấu trúc vốn sau đây được xem là cấu trúc vốn tối
ưu: Nợ: 30%, Cổ phần ưu đãi: 15%, Cổ phần thường: 55%.
Lợi nhuận sau thuế dự kiến năm nay là 2.310 triệu $. Tỷ lệ chi trả cổ tức 60%. Lợi nhuận
và cổ tức dự kiến sẽ tăng với tốc độ ổn định và không đổi là 8%/năm trong tương lai.
Năm vừa qua Marcob đã trả cổ tức 1,2$/cổ phần. Cổ phần hiện nay bán với giá 20$/cổ
phần. Thuế suất thuế thu nhập 25%.
Marcob có được nguồn vốn sau đây:
- Cổ phần thường: nếu phát hành mới có chi phí phát hành 10% trên giá thị trường.
- Cổ phần ưu đãi: cổ phần ưu đãi mới có cổ tức 1,518$/ cổ phần có thể được bán ra
công chúng với giá 14$/cổ phần. Chi phí phát hành 1,2$/cổ phần.
- Nợ: Công ty có thể vay nợ với lãi suất 6%.
a. Hãy xác định chi phí sử dụng vốn của từng nguồn tài trợ trong cấu trúc vốn
b. Tìm điểm gãy trên đường chi phí sử dụng vốn biên (WMCC)
c. Tính chi phí sử dụng vốn bình quân trước và sau điểm gãy. Vẽ đường chi phí sử
dụng vốn biên (WMCC).
Bài 2: DTHT Inc. hiện đang có 10 triệu cổ phần thường đang lưu hành, 500.000 cổ phần
ưu đãi, có mệnh giá 100$/CP, tỷ lệ cổ tức ưu đãi là 8%, Và 60.000 trái phiếu có mệnh giá
1.000$/trái phiếu, lãi suất coupon 8%$/năm, trả lãi bán niên;
Cổ phần thường của DTHT hiện đang được giao dịch với giá 5,5$/cổ phần, và có
(β) bằng 1.5.
Cổ phần ưu đãi hiện có giá là 85$/cổ phần.
Trái phiếu còn 5 năm là đến ngày đáo hạn và đang được giao dịch ở mức 95%
mệnh giá.
Lãi suất phi rủi ro là 5%, phần bù rủi ro thị trường là 8% và thuế suất thuế TNDN
của DTHT là 25%.
Hãy tính chi phí vốn bình quân (WACC) cho DTHT.
Bài 3: Công ty XYZ bắt đầu hoạt động vào năm 2010 để sản xuất sản phẩm A với đơn
giá bán 15$. Công ty đang cân nhắc 2 phương án SX sau:
Mỗi phương án khi tiến hành SX cần có tổng tài sản là 2.250.000$, đòn cân nợ công ty
dự kiến là 40%. Chi phí sử dụng nợ là 12%, giả sử thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp
là 30%. Yêu cầu:
1. Nếu sản lượng tiêu thụ năm 2010 dự kiến là 200.000 SP. Áp dụng phương thức
sản xuất nào thì có lợi hơn nếu doanh số không đạt mức dự kiến?
2. Nếu sử dụng đòn cân nợ như dự kiến, khi EBIT gia tăng thì phương nào sẽ gia
tăng thu nhập của mỗi cổ phần thường (EPS) nhiều hơn?

...
Bài tập làm thêm
Bài 1: Công ty Marcob hiện đang có cấu trúc vốn sau đây được xem là cấu trúc vốn tối
ưu: Nợ: 30%, Cổ phần ưu đãi: 15%, Cổ phần thường: 55%.
Lợi nhuận sau thuế dự kiến năm nay là 2.310 triệu $. Tỷ lệ chi trả cổ tức 60%. Lợi nhuận
và cổ tức dự kiến sẽ tăng với tốc độ ổn định và không đổi là 8%/năm trong tương lai.
Năm vừa qua Marcob đã trả cổ tức 1,2$/cổ phần. Cổ phần hiện nay bán với giá 20$/c
phần. Thuế suất thuế thu nhập 25%.
Marcob có được nguồn vốn sau đây:
- Cổ phần thường: nếu phát hành mới có chi phí phát hành 10% trên giá thị trường.
- Cổ phần ưu đãi: cổ phần ưu đãi mới có cổ tức 1,518$/ cổ phần có thể được bán ra
công chúng với giá 14$/cổ phần. Chi phí phát hành 1,2$/cổ phần.
- Nợ: Công ty có thể vay nợ với lãi suất 6%.
a. Hãy xác định chi phí sử dụng vốn của từng nguồn tài trợ trong cấu trúc vốn
b. Tìm điểm gãy trên đường chi phí sử dụng vốn biên (WMCC)
c. Tính chi phí sử dụng vốn bình quân trước và sau điểm gãy. Vẽ đường chi phí sử
dụng vốn biên (WMCC).
Bài 2: DTHT Inc. hiện đang có 10 triệu cổ phần thường đang lưu hành, 500.000 cổ phần
ưu đãi, có mệnh giá 100$/CP, tỷ lệ cổ tức ưu đãi là 8%, Và 60.000 trái phiếu có mệnh giá
1.000$/trái phiếu, lãi suất coupon 8%$/năm, trả lãi bán niên;
Cổ phần thường của DTHT hiện đang được giao dịch với giá 5,5$/cổ phần, và có
(β) bằng 1.5.
Cổ phần ưu đãi hiện có giá là 85$/cổ phần.
Trái phiếu còn 5 năm là đến ngày đáo hạn và đang được giao dịch ở mức 95%
mệnh giá.
Lãi suất phi rủi ro là 5%, phần bù rủi ro thị trường là 8% và thuế suất thuế TNDN
của DTHT là 25%.
Hãy tính chi phí vốn bình quân (WACC) cho DTHT.
Bài 3: Công ty XYZ bắt đầu hoạt động vào năm 2010 để sản xuất sản phẩm A với đơn
giá bán 15$. Công ty đang cân nhắc 2 phương án SX sau:
Mỗi phương án khi tiến hành SX cần có tổng tài sản là 2.250.000$, đòn cân nợ công ty
dự kiến là 40%. Chi phí sử dụng nợ là 12%, giả sử thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp
là 30%. Yêu cầu:
1. Nếu sản lượng tiêu thụ năm 2010 dự kiến là 200.000 SP. Áp dụng phương thức
sản xuất nào thì có lợi hơn nếu doanh số không đạt mức dự kiến?
2. Nếu sử dụng đòn cân nợ như dự kiến, khi EBIT gia tăng thì phương nào sẽ gia
tăng thu nhập của mỗi cổ phần thường (EPS) nhiều hơn?
Bài tập môn quản trị tài chính - Người đăng: Trang Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Bài tập môn quản trị tài chính 9 10 475