Ktl-icon-tai-lieu

bài tập nguyên lý thống kê kinh tế

Được đăng lên bởi thuoclao13sayphe
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 541 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI TẬP NGUYÊN LÝ THỐNG KÊ KINH TẾ
2010 – 2011
Bài 1:
Một nhà nghiên cứu xã hội học đã nghiên cứu tình trạng tội phạm ở một địa
phương. Ông thu thập được tài liệu và tính được tỷ lệ phần trăm tội phạm so sánh
các năm như sau:
Năm

2004 so
2003

2005 so
2004

2006 so
2005

2007 so
2006

2008 so
2007

2009 so
2008

%

103

106

95

110

101

115

Yêu cầu:
a. Tính tốc độ phát triển trung bình về lượng tội phạm trong các năm 2004 –
2007
b. Tính tốc độ phát triển trung bình về số lượng tội phạm trong các năm 2003 –
2008
c. Ông đã tìm thêm được 1 tài liệu cho biết rằng trong những năm trước đây, từ
1999 – 2003 tỷ lệ tăng tội phạm trung bình vào khoảng 3% một năm. Tính tỷ lệ
% tăng (giảm) trung bình về số lượng tội phạm của địa phương trong giai đoạn
2003 – 2008
Bài 2:
Một công ty đã đưa sản phẩm mới của mình quảng cáo trên ti vi, sau đó thu thập
thông tin từ một số người xem về số phần trăm mà họ nhớ được từ đoạn quảng cáo.
Kết quả thu được như sau:
% nhớ được quảng cáo
Số người
0 – 10
1
10 – 20
3
20 – 30
5
30– 40
7
40 – 50
8
50 – 60
11
60 – 70
12
70 – 80
9
Nếu % nhớ được đoạn quảng cáo tính trung bình là 50% được coi là thành công
thì đoạn quảng cáo này có thành công không?
Bài 3:

Có tài liệu về tình hình thực hiện kế hoạch doanh thu của các cửa hàng thuộc
Công ty X trong tháng 1 năm 2009 như sau:
Cửa
hàng

Quý I

Quý II

Kế hoạch về
doanh thu (Trđ)

% hoàn thành
kế hoạch

Doanh thu thực
tế (Trđ)

% hoàn thành
kế hoạch

Số 1

50

104

54,6

105

Số 2

52

105

56,1

102

Số 3

60

95

55,0

100

Số 4

70

92

66,3

102

Hãy tính tỷ lệ phần trăm hoàn thành kế hoạch bình quân chung về doanh thu của
4 cửa hàng trên
a. Trong quý I
b. Trong quý II
c. Trong 6 tháng đầu năm
Xác định lượng biến, quyền số trong mỗi công thức
Bài 4:
Tình hình sản xuất tại hai xí nghiệp dệt trong 6 tháng đầu năm 2009 như sau
Xí
nghiệp

Quý I

Quý II

Tổng sản lượng
vải (Nghìn mét)

Tỷ lệ % vải
loại 1

Tổng sản lượng
vải (Nghìn mét)

Tỷ lệ % vải
loại 1

A

430

92

408

94

B

560

94

675

95

Yêu cầu
a. Tính tỷ lệ vải loại 1 bình quân chung cho cả hai xí nghiệp trong quý I, II và
cả năm
b. Tính tỷ trọng của mỗi xí nghiệp về sản lượng vải trong từng quý
Bài 5:
Một nhóm 3 công nhân tiến hành sản xuất một loại sản phẩm và trong thời gian
như nhau. Người thứ nhất làm ra một sản phẩm hết 15 phút, người thứ hai hết 20

phút, người thứ ba hết 25 phút. Tính thời gian bình quân để làm ra một sản phẩm
của 3 công nhân này.
Bài 6:
Hai tổ công nhân (tổ 1 có 20 người, tổ 2 có 35 người) cùng sản xuấ...



Một nhà nghiên cứu xã hội học đã nghiên cứu tình trạng tội phạm một địa
phương. Ông thu thập được tài liệu tính được tỷ lệ phần trăm tội phạm so sánh
các năm như sau:



 

!

"
!
#
"
$
#
% 103 106 95 110 101 115

a. Tính tốc độ phát triển trung bình v lượng tội phạm trong các m 2004
2007
b. Tính tốc độ phát triển trung bình về số lượng tội phạm trong các năm 2003
2008
c. Ông đã tìm thêm được 1 tài liệu cho biết rằng trong những năm trước đây, từ
1999 2003 tỷ lệ tăng tội phạm trung bình vào khoảng 3% một năm. Tính tỷ lệ
% tăng (giảm) trung bình v số lượng tội phạm của địa phương trong giai đoạn
2003 – 2008

Một công ty đã đưa sản phẩm mới của mình quảng cáo trên ti vi, sau đó thu thập
thông tin từ một số người xem về số phần trăm mà họ nhớ được từ đoạn quảng cáo.
Kết quả thu được như sau:
%&'()*+,-./&0,1 23&0*4
0 – 10 1
10 – 20 3
20 – 30 5
30– 40 7
40 – 50 8
50 – 60 11
60 – 70 12
70 – 80 9
Nếu % nhớ được đoạn quảng cáo tính trung bình 50% được coi thành công
thì đoạn quảng cáo này có thành công không?

bài tập nguyên lý thống kê kinh tế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài tập nguyên lý thống kê kinh tế - Người đăng: thuoclao13sayphe
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
bài tập nguyên lý thống kê kinh tế 9 10 519