Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập nhóm môn kinh tế tài nguyên và môi trường

Được đăng lên bởi doanson31
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 277 lần   |   Lượt tải: 0 lần
THỰC TRẠNG CỦA TÀI NGUYÊN
RỪNG VIỆT NAM 2010 - 2012
LỚP: KINH TẾ NÔNG NGHIỆP
• MÃ NGÀNH: 52620115
• Các thành viên trong nhóm:

1

NỘI DUNG
1

GiỚI THIỆU

2

PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

3

THỰC TRẠNG VÀ GIÁ TRỊ CỦA TÀI NGUYÊN RỪNG
VIỆT NAM 2010- 2012

4

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

2

1.1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
- Trong những năm qua tình hình thời tiết thay đổi
thất thường lũ lụt, hạn hán ngày càng nhiều, làm
xói mòn, bạc màu đất...
- Và có sự tàn tàn phá của năm sau mạnh hơn năm
trước làm đời sống của người dân gặp nhiều khó
khăn, nghèo đói, bệnh tật diễn ra,..
- Từ đó nhóm đã chọn chủ đề: “Thực trạng và giá
trị của tài nguyên rừng Việt Nam từ 2010-2012”
nhằm tìm ra biện pháp phòng tránh sự tàn phá của
thiên nhiên, của sự thay đổi khí hậu.
3

1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
• 1.2.1 MỤC TIÊU CHUNG
• Phân tích thực trạng và giá trị về tài nguyên rừng của Việt
Nam 2010- 2012.
• 1.2.2 MỤC TIÊU CỤ THỂ
• 1.2.2.1 Mục tiêu cụ thể 1: Phân tích thực trạng rừng Việt
Nam 2010 - 2012
• 1.2.2.2 Mục tiêu cụ thể 2: Lợi ích của rừng Việt Nam 2010
- 2012
• 1.2.2.3 Mục tiêu cụ thể 3: Thiệt hại của rừng Việt Nam
2010- 2012

• 1.2.2.4 Mục tiêu cụ thể 4: Giải pháp.
4

1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU
• 1.3.1 Không gian nghiên cứu: Đề tài được
nghiên cứu trên lãnh thổ Việt Nam.
• 1.3.2 Thời gian nghiên cứu: Từ giai đoạn
2010- 2012.
• 1.3.3. Đối tượng nghiên cứu: Là tài nguyên
rừng.

5

2. PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ
PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
•
•
•
•

2.1 PHƯƠNG PHÁP LUẬN
2.1.1 Khái niệm, đặc điểm, vai trò
2.1.1.1 khái niệm
Trong kinh tế rừng là một dạng vốn giống khoáng
sản hay thủy sản, là một tài nguyên có thể tái tạo
dựa vào sự tái sinh sản tự nhiên.
• 2.1.1.2 Đặc điểm
• Tuổi thọ của rừng lâu năm, có thể mất trên 100
năm.
6

2. PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ
PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU (tt)
• 2.1.1.3 Vai trò
• Cải thiện môi trường sống trong lành, cung cấp
nhiều giá trị cho xã hội: cung cấp nhiều nguyên vật
liệu cho sản xuât (gỗ, dược phẩm,…) là môi trường
sống của nhiều sinh vật.

2. PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ
PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU (tt)
• 2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
• 2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu: Sử dụng số liệu thứ
cấp (tổng cục thống kê 2012), qua báo điện tử, qua các tạp
chí
• 2.2.2 Phương pháp phân tích số liệu:
• 2.2.2.1 Mục tiêu cụ thể 1: Sử dụng phần mềm Ecxel mô tả
thực trạng rừng Việt Nam 2010- 2012 và so sánh chênh của
năm sau so với năm trước.
• 2.2.2.2 Mục tiêu cụ thể 2: Sử dụng phần mềm Exel mô tả giá
trị của rừng Việt Nam 2010- 2012 và so sánh chênh của năm
sau so với năm trước
• 2.2.2.3 Mục...
THỰC TRẠNG CỦA TÀI NGUYÊN
RỪNG VIỆT NAM 2010 - 2012
1
LỚP: KINH TẾ NÔNG NGHIỆP
MÃ NGÀNH: 52620115
Các thành viên trong nhóm:
Bài tập nhóm môn kinh tế tài nguyên và môi trường - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập nhóm môn kinh tế tài nguyên và môi trường - Người đăng: doanson31
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Bài tập nhóm môn kinh tế tài nguyên và môi trường 9 10 206