Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập nhóm quản lí học

Được đăng lên bởi anh1409596
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 297 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI TẬP NHÓM

Môn: Quản lí học
Đề bài: Nghiên cứu tình huống của anh Mouset ( trang 400,
Giáo trình Quản lí học) và trả lời câu hỏi :
1.
2.

Theo bạn, Mouset cần phải sử dụng lại kế hoạch nào để
nâng hiệu quả hoạt động kinh doanh của phòng du lịch?
Hãy nêu những nội dung cơ bản của kế hoạch đó?

Nhóm sinh viên 1:
1.
2.
3.
4.
5.

Nguyễn Thị Ánh
Ngô Thị Thuỳ Linh
Trần Thanh Huyền
Nguyễn Thị Thanh Thanh
Nguyễn Hồng Cúc

BÀI LÀM
I.

Xác định loại kế hoạch mà Mouset cần sử dụng:
1. Các vấn đề:
a. Nhân viên:
- Nhân viên thụ động , chưa nhiệt tình “ Khách hàng
phải hỏi xin nhân viên mới có được catalogue hay tờ
hướng dẫn”.
- thiếu kinh nghiệm chăm sóc khách hàng, chưa thật
sự làm hài lòng khách hàng “ Mặc dù cố gắng hết sức
trả lời câu hỏi của khách hàng nhưng lại không cố
gắng tự mình đưa ra các giải pháp hoặc các phương
án lựa chọn cho họ”
Về an ninh bảo vệ :
vì không có bảo vệ giám sát và nhân viên sử dụng
các ấn phẩm bừa bãy không có nơi cất tập trung nên
dẫn tới các ấn phẩm quảng cáo thường xuyên bị mất
b.
-

Về các thức quản lí:
Việc quản lí hồ sơ: lộn xộn, không tập trung, không có
nơi tổng hợp cất giữ hồ sơ khách hàng. “ Không có bộ
phận sắp xếp hồ sơ các chuyến du lịch đang thực
hiện; hồ sơ không được quản lí tập trung mà mỗi
nhân viên tự lưu giữ hồ sơ mà họ phụ trách”.
c.

-

 Loại kế hoạch cần phải sử dụng để nâng cao hiệu quả hoạt
động kinh doanh của Phòng Du lịch :
Kế hoạch tác nghiệp đảm bảo cho nhân viên của công ty
du lịch này hiểu về các mục tiêu của tổ chức; xác định rõ ràng
trách nhiệm của họ trong việc thực hiện mục tiêu chung và các
hoạt động cần được tiến hành ra sao để đạt được những kết
quả định trước. Hơn nữa, trong trường hợp này, anh Mouset là
trưởng phòng du lịch. Chính vì vậy kế hoạch tác nghiệp sẽ là
lựa chọn phù hợp để một người quản lý cấp cơ sở như anh
Mouset xây dựng lên.
Những vấn đề bất ổn liên quan đến tổ chức của phòng như
đã nêu ở trên không phải chỉ giải quyết trong tức thời. Anh

Mouset phải sử dụng loại kế hoạch “Kế hoạch tác nghiệp
thương trực” là phù hợp nhất để nâng cao hiệu quả họat động
kinh doanh của Phòng Du lịch.

II.

Nội dung chính của Kế hoạch

Mục tiêu/ Chỉ tiêu

Nhiệm vụ phải
thực hiện( hành
động)
Hướng tới phong
Định hướng lại
cách làm việc
cách làm việc
chuyên nghiệp,
( thái độ, tư
khoa học.
duy..) kết hợp
Hài lòng 95% KH
đào tạo kỹ năng
có giao dịch với
giao tiếp, thấu
công ty.
hiểu KH cho
Tăng doanh số lên toàn bộ nhân
50% so với kì
viên vào cuối
trước.
tháng 10.
Tạo môi trường
Thiết lập quy
làm việc t...
BÀI TẬP NHÓM
Môn: Quản lí học
Đề bài: Nghiên cứu tình huống của anh Mouset ( trang 400,
Giáo trình Quản lí học) và trả lời câu hỏi :
1. Theo bạn, Mouset cần phải sử dụng lại kế hoạch nào để
nâng hiệu quả hoạt động kinh doanh của phòng du lịch?
2. Hãy nêu những nội dung cơ bản của kế hoạch đó?
Nhóm sinh viên 1:
1. Nguyễn Thị Ánh
2. Ngô Thị Thuỳ Linh
3. Trần Thanh Huyền
4. Nguyễn Thị Thanh Thanh
5. Nguyễn Hồng Cúc
Bài tập nhóm quản lí học - Trang 2
Bài tập nhóm quản lí học - Người đăng: anh1409596
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Bài tập nhóm quản lí học 9 10 595