Ktl-icon-tai-lieu

bài tập NLKT

Được đăng lên bởi to-nhu-nguyen
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 700 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trường Đại Học Kinh tế TP. HCM

Môn: Nguyên Lý Kế Toán

Lớp: VB2K16B
Tên: Nguyễn Thị Tố Như

BÀI LÀM (Bài 11)

MSSV:

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
(Đơn vị tính: 1.000 đ)

Ngày 31/12/20x2
SỐ
TÀI SẢN

SỐ

TIỀN

A. Tài sản ngắn hạn

NGUỒN VỐN

TIỀN

A. Nợ phải trả

-

Tiền mặt

500

-

Vay ngắn hạn

3.000

-

Nguyên vật liệu

4.500

-

Phải trả người bán

1.800

-

Công cụ , dụng cụ

1.500

-

Phải nộp nhà nước

1.000

-

Phải thu KH

1.000

-

Phải trả khác

500

-

Sản phẩm dở dang

2.000

-

Phải trả CNV

200

-

Tạm ứng

500

-

Vay dài hạn

7.000

-

Thành phẩm

3.000

-

-

Phải thu khác

1000

-

-

Tiền gửi ngân hàng

8.000

-

B. Tài sản dài hạn

-

Nguồn vốn KD

52.000

-

-

Quỹ đầu tư p.triển

2.500

-

-

Lợi nhuận chưa PP

2.500

-

-

Quỹ khen thưởng

1.500

-

Tài sản cố định

B. Vốn chủ sở hữu

Tổng số tài sản

50.000

72.000

Tổng cộng nguồn vốn

72.000

1. Bảng cân đối kế toán sau khi phát sinh nghiệp v ụ 1  4

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Ngày 31/1/20x3

(Đơn vị tính: 1.000 đ)

SỐ
TÀI SẢN

SỐ

TIỀN

NGUỒN VỐN

C. Tài sản ngắn hạn

TIỀN

C. Nợ phải trả

-

Tiền mặt

500

1.600

-

Vay ngắn hạn

3.000

-

Nguyên vật liệu

4.500

7.000

-

Phải trả người bán

1.800

-

Công cụ , dụng cụ

1.500

-

Phải nộp nhà nước

1.000

-

Phải thu KH

1.000

-

Phải trả khác

500

-

Sản phẩm dở dang

2.000

-

Phải trả CNV

200

-

Tạm ứng

500

-

Vay dài hạn

7.000

-

Thành phẩm

3.000

-

-

Phải thu khác

1000

-

-

Tiền gửi ngân hàng

8.000

200

1.400

4.300

D. Tài sản dài hạn

D. Vốn chủ sở hữu
-

Nguồn vốn KD

52.000

-

-

Quỹ đầu tư p.triển

2.500

-

-

Lợi nhuận chưa PP

2.500

-

-

Quỹ khen thưởng

1.500

-

Tài sản cố định

-

Tổng số tài sản

50.000

72.000

72.000

Tổng cộng nguồn vốn

72.000

2. Bảng cân đối khi phát sinh nghiệp vụ 5  8

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
(Đơn vị tính: 1.000 đ)

Ngày 31/1/20x3
SỐ
TÀI SẢN

SỐ

TIỀN

E. Tài sản ngắn hạn

NGUỒN VỐN

TIỀN

E. Nợ phải trả

-

Tiền mặt

500

-

Vay ngắn hạn

3.000

5.300

-

Nguyên vật liệu

4.500

-

Phải trả người bán

1.800

0

-

Công cụ , dụng cụ

1.500

-

Phải nộp nhà nước

1.000

-

Phải thu KH

1.000

-

Phải trả khác

500

-

Sản phẩm dở dang

2.000

-

Phải trả CNV

200

-

Tạm ứng

500

-

Vay dài hạn

7.000

-

Thành phẩm

3.000

-

0

-

Phải thu khác

1000

-

-

Tiền gửi ngân hàng

8.000

-

F. Tài sản dài hạn

-

Nguồn vốn KD

52.000

53.000

-

-

Quỹ đầu tư p.triển

2.500

1.500

-

-

Lợi nhuận chưa PP

2.500

1.000

-

-

Quỹ khen thưởng

1.500

3.000

72.000

72.000

-

Tài sả...
Tr ng Đ i H c Kinh t TP. HCMườ ế
L p: VB2K16B
Tên: Nguy n Th T Nh ư
MSSV:
Môn: Nguyên Lý K Toánế
BÀI LÀM (Bài 11)
B NG CÂN Đ I K TOÁN
Ngày 31/12/20x2 n v tính: 1.000 đ)ơ
TÀI S N
S
TI N NGU N V N
S
TI N
A. Tài s n ng n h n A. N ph i tr
- Ti n m t 500 - Vay ng n h n 3.000
- Nguyên v t li u 4.500 - Ph i tr ng i bán ườ 1.800
- Công c , d ng c 1.500 - Ph i n p nhà n c ướ 1.000
- Ph i thu KH 1.000 - Ph i tr khác 500
- S n ph m d dang 2.000 - Ph i tr CNV 200
- T m ng 500 - Vay dài h n 7.000
- Thành ph m 3.000 -
- Ph i thu khác 1000 -
- Ti n g i ngân hàng 8.000 -
B. Tài s n dài h n B. V n ch s h u
- Tài s n c đ nh 50.000 - Ngu n v n KD 52.000
- - Qu đ u t p.tri n ư 2.500
- - L i nhu n ch a PP ư 2.500
- - Qu khen th ng ưở 1.500
T ng s tài s n 72.000 T ng c ng ngu n v n 72.000
1. B ng cân đ i k toán sau khi phát sinh nghi p v 1  4 ế
B NG CÂN Đ I K TOÁN
Ngày 31/1/20x3 n v tính: 1.000 đ)ơ
bài tập NLKT - Trang 2
bài tập NLKT - Người đăng: to-nhu-nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
bài tập NLKT 9 10 131