Ktl-icon-tai-lieu

bài tập phân tích hoạt động kinh doanh

Được đăng lên bởi Jet Corp
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 665 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BÀI TẬP CHƯƠNG 2
Bài tập 1:
Có tài liệu về kết quả sản xuất của doanh nghiệp X trong năm như sau:
(ĐVT: triệu đồng)
Yếu tố cấu thành
I. GTSX
1. Giá trị thành phẩm
2. Giá trị bán TP
3. Giá trị chênh lệch cuối kỳ so ĐK SPDD
4. Giá trị cho thuê MMTB
5. Giá trị công việc có tc công nghiệp…
II. Chi phí sản xuất
Yêu cầu:

KH
22.890
19.180
1.500
560
1250
400
15.650

TH
23.550
20.000
1000
700
1100
750
15.700

1. Phân tích tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm của
doanh nghiệp?
2. Đánh giá tính tiết kiệm/lãng phí chi phí sản xuất kinh doanh trong mối liên
hệ với kết quả sản xuất (Tổng giá trị sản xuất)?
Bài tập2:
Có tài liệu về tình hình sản xuất sản phẩm của công ty Y như sau:
Đơn giá cố định
Sản lượng (kg)
Sản phẩm
Kế hoạch
Thực hiện
(ngàn đồng/kg)
Cà phê
- Loại 1
150
10.000
12.000
- Loại 2
120
15.000
18.000
Che
- Loại 1
250
6.000
7.000
- Loại 2
200
10.000
11.000
- Loại 3
150
7.000
6.000
Yêu cầu:Phân tích biến động chất lượng của từng loại sản phẩm trên theo
phương pháp giá đơn giá bình quân.
Bài tập 3:
Doanh nghiệp A có tình hình sản xuất trong năm như sau:
ĐVT: Triệu đồng
Sản phẩm
Bóng đen
Ly thuỷ tinh
Bình pha lê
Yêu cầu:

Giá thành công
xưởng
KH
TH
1.200
1.250
1.500
1.550
2.000
2.200

Chi phí sản xuất sản
phẩm hỏng
KH
TH
95
105
125
126
166
187
1

Chi phí sửa chữa
sản phẩm hỏng
KH
TH
1
1,25
2,5
2,65
-

1. Hãy xác định tỷ lệ sai hỏng của từng loại sản phẩm qua 2 kỳ nghiên cứu?
2. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới tỷ lệ sai hỏng bình quân của toàn doanh
nghiệp qua 2 kỳ nghiên cứu?
BÀI TẬP CHƯƠNG 3
Bài tập 1:
Có tài liệu về tình hình sử dụng MMTB của doanh nghiệp A trong năm nghiên
cứu như sau:
Chỉ tiêu
ĐVT
Kế hoạch
Thực hiện
Số lượng MMTB sử dụng bình quân
Máy
100
110
Tổng số ngày máy LVTT trong kỳ
Ngày
2.500
2860
Số giờ máy LVBQ 01 ngày
Giờ
16
14
NSLĐ bình quân 01 giờ máy
SP/giờ
4,0
4,5
Yêu cầu: Phân tích các nhân tố thuộc về MMTB ảnh hưởng đến sự biến động
sản lượng của doanh nghiệp so với kế hoạch đề ra.
Bài tập2:
Tại một doanh nghiệp sản xuất có số liệu về tình hình cung ứng và sử dụng vật
tư như sau:
Chỉ tiêu
ĐVT
Định mức
Thực hiện
1. Số lượng sản phẩm sản xuất
1000SP
500
600
2. Tổng tiêu hao NVL
Tấn
750
960
3. NVL nhập trong kỳ
Tấn
720
950
4. NVL tồn kho cuối kỳ
Tấn
40
40
Yêu cầu:
a. Tính mức tiêu hao nguyên vật liệu cho 1 đơn vị sản phẩm, lượng NVL tồn
kho đầu kỳ định mức và thực hiện?
b. Hãy phân tích mức độ ảnh hưởng của các nhân tố về cung ứng ngu...

Bài tp 1:
 !
"#$%!&'(
  
)*+%,
-*+./0
1*+./2.%3
4*+./567#8,399
:*+./5;;%<
=*+./>>?
11*@AB
-A*-@B
-*=BB
=CB
-1=B
:BB
14*==B
1B*BBB
-BBB
DBB
--BB
D=B
))*E -=*C=B -=*DBB
F5G!
-*3HEIIJK
L
1*#..EMNEE65
O"%P./(L
Bài tp2:
II0>QF !

 !"#$%
&!$'!()!*
+,-!&)!*
./ 0"1
5
R SK-
R SK1
-=B
-1B
-B*BBB
-=*BBB
-1*BBB
-@*BBB
T
R SK-
R SK1
R SK4
1=B
1BB
-=B
C*BBB
-B*BBB
D*BBB
D*BBB
--*BBB
C*BBB
F5G!3HE2&U VWK05X
 Y..&Y.2IH*
Bài tp 3:
9ZII !
ĐVT: Triu đng

"#2!
3,4!
"5636
7!
"5689:9
67!
     
<&T -*1BB -*1=B A= -B= - -[1=
SQ\ -*=BB -*==B -1= -1C 1[= 1[C=
<I5 1*BBB 1*1BB -CC -@D R R
;<=
-
bài tập phân tích hoạt động kinh doanh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài tập phân tích hoạt động kinh doanh - Người đăng: Jet Corp
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
bài tập phân tích hoạt động kinh doanh 9 10 170