Ktl-icon-tai-lieu

BÀI TẬP PHẦN ƯỚC LƯỢNG RỦI RO

Được đăng lên bởi dong-duy
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 996 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BÀI TẬP PHẦN ƯỚC LƯỢNG PHÂN PHỐI, ĐO LƯỜNG RỦI RO, TÀI
TRỢ SAU TỔN THẤT, RỦI RO KINH DOANH, RỦI RO TÀI CHÍNH
Bài 1: Bộ phận QT Rủi ro của doanh nghiệp A lập dự trù chi phí cho phế phẩm năm sau
với các số liệu sau:

1

A

50

Sản luợng dự
tính
( 1000 sp) 100

2

B

30

300

0.04%

3

C

20

1000

0.10%

4

D

70

500

0.01%

5

E

100

50

0.01%

STT Tên SP

Giá bán 1 SP
(ngàn đồng)

Tỷ lệ phế phẩm
0.02%

Yêu cầu:
Tính hiện giá của tổng chi phí phế phẩm với lãi suất chiết khấu là 12%/ năm? Biết giá
thành sản xuất một phế phẩm bằng 70% giá bán và chi phí tiêu hủy 1 phế phẩm là 2.000
đồng
Bài 2: Một Công ty xây dựng bảo hành nhà trong 3 năm kể từ ngày bàn giao nhà, theo
phân tích tỷ lệ khách
khiếu nại bảo hành trong 3 năm lần luợt là 50%, 30% và 20%, số khiếu nại nhận được
của năm N, N+1, N+2 lần lượt là 160, 120, 140. Trung bình chi phí cho một lần bảo
hành là 50 triệu, trong đó chi ngay là 40tr và một năm sau chi 10tr.
Yêu cầu:
1. Dự báo tổng dòng khách khiếu nại bảo hành từng năm
2. Dự báo dòng tiền phải chi. Nếu tỷ lệ chiết khấu là 12%/ năm, tính hiện giá của
tổng dòng tiền tại năm N.
Bài 3: Một DN hóa chất lập kế hoạch chi phí cho bệnh nghề nghiệp năm sau
với các số liệu:
* Tổng số người có thể mắc bệnh: 200 người,
1

trong đó:
♦ 160 Công nhân trực tiếp SX, thu nhập bình quân 30 tr/năm/người với tần
suất là 2 năm/vụ
♦ Nhóm phục vụ bằng 10% số Công nhân trực tiếp, thu nhập bình quân 25
tr/năm/người với tần suất là 4 năm/vụ
♦ Nhóm vận hành máy 10 người, thu nhập bình quân 36tr/năm/người với tần
suất là 10 năm/vụ
♦ Nhóm bảo trì 5 người, thu nhập bình quân 45tr/năm/người với tần suất là 10
năm/vụ
♦ Còn lại là nhóm quản lý thu nhập bình quân 60tr/năm/người với tần suất là 20
năm/vụ
* Mỗi ca bệnh công nhân chi phí bình quân 50 tr, chi 60% khi phát hiện, 20 % năm kế
tiếp và 20% năm tiếp theo
Yêu cầu:
1. Dự tính số tiền phải thanh toán.
2. Dòng tiền thanh toán. Quy đổi dòng tiền thanh toán về hiện giá tại thời điểm
năm sau với lãi suất chiết khấu là 12%/năm
Bài 4: Một doanh nghiệp bán xe hơi bảo hành trong 3 năm kể từ ngày bán, theo phân
tích tỷ lệ khách hàng mang xe đến bảo hành trong 3 năm lần luợt là 40%, 40% và
20%. Số khiếu nại nhận được của năm N, N+1, N+2 lần lượt là 80, 60, 70. Trung bình
chi phí cho một lần bảo hành là
12 triệu, trong đó chi ngay là 8tr và một năm sau
chi 4tr.
Yêu cầu:
1. Dự báo tổng dòng khách mang xe đến bảo hành từng năm
2. Dự báo dòng tiền phải chi trả. Nếu tỷ lệ chiết khấu là 12%/năm, tính hiện giá
của tổng dòng tiền tại năm N.

B...
1
BÀI TP PHẦN ƯỚC LƯỢNG PHÂN PHỐI, ĐO LƯỜNG RI RO, TÀI
TRSAU TN THT, RI RO KINH DOANH, RI RO TÀI CHÍNH
Bài 1:
B phn QT Ri ro ca doanh nghip A lp d trù chi phí cho phế phm năm sau
vi các s liu sau:
STT
Tên SP
Giá bán 1 SP
(ngàn đồng)
Sn lung d
tính
( 1000 sp)
Tlphế phm
1
A
50
100
0.02%
2
B
30
300
0.04%
3
C
20
1000
0.10%
4
D
70
500
0.01%
5
E
100
50
0.01%
Yêu cu:
Tính hin g ca tng chi phí phế phm vi lãi sut chiết khu 12%/ năm? Biết giá
thành sn xut mt phế phm bng 70% giá n và chi p tiêu hy 1 phế phm là 2.000
đồng
Bài 2: Mt ng ty xây dng bo hành nhà trong 3 năm k t ngày bàn giao nhà, theo
phân tích tl khách
khiếu ni bo hành trong 3 năm ln lut là 50%, 30% và 20%, s khiếu ni nhận được
ca năm N, N+1, N+2 ln lượt là 160, 120, 140. Trung bình chi phí cho mt ln bo
hành 50 triu, trong đó chi ngay là 40tr và mt năm sau chi 10tr.
Yêu cu:
1. Dbáo tng dòng khách khiếu ni bo hành tng năm
2. Do dòng tin phi chi. Nếu tl chiết khu 12%/ năm, tính hin giá ca
tng dòng tin ti năm N.
Bài 3: Mt DN hóa cht lp kế hoch chi phí cho bnh ngh nghip năm sau
vi các sliu:
* Tng s người th mc bnh: 200 người,
BÀI TẬP PHẦN ƯỚC LƯỢNG RỦI RO - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÀI TẬP PHẦN ƯỚC LƯỢNG RỦI RO - Người đăng: dong-duy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
BÀI TẬP PHẦN ƯỚC LƯỢNG RỦI RO 9 10 859