Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập quản trị chiến lược

Được đăng lên bởi Hugo Sapary
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 17392 lần   |   Lượt tải: 5 lần
BÀI TẬP QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC

Ths. PHẠM VĂN NAM

Bài 1 : Công ty QUANPAL có 6 đơn vị kinh doanh chiến lược, các số liệu kinh doanh
được thống kê như sau :
Doanh Số

Đơn Vị
A
B
C
D
E
F

1997
104
70
193
122
288
445

Doanh Số 3 Đơn Vị
Dẫn Đầu

1998
120
80
200
140
320
480

240
115
500
140
320
480

200
100
450
117
320
240

200
80
380
100
250
180

Số
Đối
Thủ
9
7
5
12
8
6

Phần Còn
Lại Của thị
Trường
980
300
720
900
1200
600

Dùng ma trận BCG phân tích và xây dựng chiến lược mới cho công ty QUANPAL.
Bài 2 : Công ty X có 5 đơn vị Kinh doanh Chiến lược (SBU), từ kết quả kinh doanh
trong năm 2000, các nhà phân tích chiến lược đã đưa ra một bảng đánh giá như sau:
YẾU TỐ

ĐƠN VỊ A

ĐƠN VỊ B

ĐƠN VỊ C

ĐƠN VỊ D

ĐƠN VỊ E

TL

Vị thế cạnh tranh
• Phần phân chia thị trường
• Giá cả sản phẩm
• Chất lượng sản phẩm
• Danh tiếng nhãn hiệu
• Mạng lưới phân phối
• Sức sản xuất
• Chi phí đơn vị sản phẩm
• Hiệu quả bán hàng
• Cung cấp nguyên liệu
• Nghiên cứu phát triển
Tính hấp dẫn cuả thị trường
• Độ lớn cuả thị trường
• Tốc độ tăng trưởng
• Lề lợi nhuận
• Cường độ cạnh tranh

Đ

TL

Đ

TL

Đ

TL

Đ

TL

Đ

0.2
0.05
0.15
0.1
0.1
0.05
0.1
0.1
0.1
0.05
1

3
3
3
4
4
3
4
4
4
5

0.15
0.1
0.2
0.2
0.05
0.05
0.1
0.05
0.05
0.05
1

2
3
3
1
2
2
1
3
2
2

0.1
0.1
0.15
0.1
0.1
0.05
0.05
0.15
0.1
0.1
1

3
2
3
4
3
3
4
2
4
3

0.15
0.1
0.2
0.1
0.1
0.05
0.1
0.05
0.1
0.05
1

2
2
2
3
2
3
2
3
2
3

0.25
0.1
0.2
0.1
0.05
0.1
0.05
0.05
0.05
0.05
1

4
3
4
4
5
3
4
3
4
5

0.25
0.2
0.1
0.15

5
4
5
4

0.2
0.1
0.2
0.2

4
4
3
5

0.25
0.2
0.15
0.1

4
3
4
4

0.1
0.25
0.2
0.2

2
2
1
3

0.2
0.15
0.15
0.2

4
2
2
3

•
•
•

Đòi hỏi về kỹ thuật
Yếu tố xã hội
Tác động cuả nhà
nước

0.1
0.15
0.05
1

4
4
4

0.1
0.1
0.1
1

5
3
4

0.1
0.1
0.1

3
2
3

1

0.1
0.1
0.05
1

4
3
4

0.15
0.05
0.1

3
3
3

1

Thiết lập ma trận GE và phân tích chiến lược cho Công ty.
Bài 3 : Công ty X là một tổng công ty hoạt động trong ngành nhựa, gồm có 5 công ty
con sản xuất các sản phẩm nhựa dân dụng khác nhau. Thời gian trước năm 1999 phần
lớn sản phẩm chủ yếu cuả các công ty con đều xuất sang thị trường Campuchia với
phương thức các doanh nghiệp Campuchia sẽ cung cấp nguyên vật liệu chủ yếu (nhựa
PVC …) và nhận bao tiêu sản phẩm. Tuy nhiên trong thời gian gần đây, thị trường
Campuchia có sự biến động lớn, các đối thủ cạnh tranh từ Thái la...
BAØI TAÄP QUAÛN TRÒ CHIEÁN LÖÔÏC
Ths. PHAÏM VAÊN NAM
Baøi 1 : Coâng ty QUANPAL coù 6 ñôn vò kinh doanh chieán löôïc, caùc soá lieäu kinh doanh
ñöôïc thoáng keâ nhö sau :
Ñôn Vò
Doanh Soá Doanh Soá 3 Ñôn Vò
Daãn Ñaàu
Soá
Ñoái
Phaàn Coøn
Laïi Cuûa thò
1997 1998 Thuû Tröôøng
A 104 120 240 200 200 9 980
B 70 80 115 100 80 7 300
C 193 200 500 450 380 5 720
D 122 140 140 117 100 12 900
E 288 320 320 320 250 8 1200
F 445 480 480 240 180 6 600
Duøng ma traän BCG phaân tích vaø xaây döïng chieán löôïc môùi cho coâng ty QUANPAL.
Baøi 2 : Coâng ty X coù 5 ñôn vò Kinh doanh Chieán löôïc (SBU), töø keát quaû kinh doanh
trong naêm 2000, caùc nhaø phaân tích chieán löôïc ñaõ ñöa ra moät baûng ñaùnh giaù nhö sau:
YEÁU TOÁ
ÑÔN VÒ A ÑÔN VÒ B ÑÔN VÒ C ÑÔN VÒ D ÑÔN VÒ E
TL Ñ TL Ñ TL Ñ TL Ñ TL Ñ
Vò theá caïnh tranh
Phaàn phaân chia thò tröôøng
0.2 3 0.15 2 0.1 3 0.15 2 0.25 4
Giaù caû saûn phaåm
0.05 3 0.1 3 0.1 2 0.1 2 0.1 3
Chaát löôïng saûn phaåm
0.15 3 0.2 3 0.15 3 0.2 2 0.2 4
Danh tieáng nhaõn hieäu
0.1 4 0.2 1 0.1 4 0.1 3 0.1 4
Maïng löôùi phaân phoái
0.1 4 0.05 2 0.1 3 0.1 2 0.05 5
Söùc saûn xuaát
0.05 3 0.05 2 0.05 3 0.05 3 0.1 3
Chi phí ñôn vò saûn phaåm
0.1 4 0.1 1 0.05 4 0.1 2 0.05 4
Hieäu quaû baùn haøng
0.1 4 0.05 3 0.15 2 0.05 3 0.05 3
Cung caáp nguyeân lieäu
0.1 4 0.05 2 0.1 4 0.1 2 0.05 4
Nghieân cöùu phaùt trieån
0.05 5 0.05 2 0.1 3 0.05 3 0.05 5
1 1 1 1 1
Tính haáp daãn cuaû thò tröôøng
Ñoä lôùn cuaû thò tröôøng
0.25 5 0.2 4 0.25 4 0.1 2 0.2 4
Toác ñoä taêng tröôûng
0.2 4 0.1 4 0.2 3 0.25 2 0.15 2
Leà lôïi nhuaän
0.1 5 0.2 3 0.15 4 0.2 1 0.15 2
Cöôøng ñoä caïnh tranh
0.15 4 0.2 5 0.1 4 0.2 3 0.2 3
Bài tập quản trị chiến lược - Trang 2
Bài tập quản trị chiến lược - Người đăng: Hugo Sapary
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Bài tập quản trị chiến lược 9 10 342