Ktl-icon-tai-lieu

bài tập quản trị tài chính quốc tế

Được đăng lên bởi lilas-le
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 2274 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Bài tập học phần Quản trị Tài chính quốc tế
Bài 1:
Một công ty Hoa Kỳ sẽ nhận ñược 10.000.000 GBP sau 180 ngày. Công ty muốn chuyển
số ngoại tệ thu ñược sang USD. Công ty thu ñược các thông tin như sau:
- Lãi suất tiền gửi và cho vay USD kỳ hạn 180 ngày lần lượt là 1% và 1,2%
- Lãi suất tiền gửi và cho vay GBP kỳ hạn 180 ngày lần lượt là 1,3% và 1,5%
- Tỷ giá giao ngay GBP/USD = 1,4800 - 20
- Tỷ giá kỳ hạn 180 ngày GBP/USD = 1,4600 - 30
- Quyền chọn bán GBP có giá 0,005USD/1GBP với giá thực hiện GBP/USD = 1,4650
- Quyền chọn bán GBP có giá 0,01USD/1EUR với giá thực hiện là EUR/USD = 1,4700
Yêu cầu:
1. Công ty có nên phòng ngừa không? Và nếu có thì nên sử dụng giải pháp phòng ngừa
nào nếu công ty dự kiến Các bối cảnh tỷ giá giao ngay sau 180 ngày là
Bối cảnh Tỷ giá GBP/USD Xác suất
1
1,4500 – 30
10%
2
1,4600 – 30
60%
3
1,4700 – 30
30%
2. Xác ñịnh mức lỗ của các phương án phòng ngừa bằng nghiệp vụ kỳ hạn và nghiệp vụ
quyền chọn nếu tỷ giá giao ngay thực tế sau 180 ngày là GBP/USD = 1,4800 - 30
Bài 2:
Một công ty Hoa Kỳ có khoản phải thu 10.000.000 CHF sau 60 ngày. Công ty muốn
chuyển số CHF thu ñược sang USD. Dựa vào các thông tin dưới ñây, hãy xác ñịnh:
1. Công ty nên sử dụng biện pháp phòng ngừa nào nếu dự kiến tỷ giá giao ngay sau 60
ngày như sau:
Bối cảnh
CHF/USD
Xác suất
1
0,6442 - 48
50%
2
0,6542 - 48
30%
3
0,6642 - 48
20%
2. Mức thua lỗ xảy ra với công ty khi thực hiện các nghiệp vụ kỳ hạn và nghiệp vụ quyền
chọn nếu tỷ giá giao ngay dự kiến sau 60 ngày là CHF/USD = 0,7354 - 60
Biết rằng:
- Tỷ giá giao ngay CHF/USD = 0,6922 - 28
- Tỷ giá kỳ hạn 60 ngày CHF/USD = 0,6856 - 64
- Lãi suất tiền gửi và cho vay USD kỳ hạn 60 ngày lần lượt là 1% và 1,2%
- Lãi suất tiền gửi và cho vày CHF kỳ hạn 60 ngày lần lượt là 1,5 và 1,7%
- Giá quyền chọn bán CHF là 0,0059 USD/1CHF nếu giá thực thi là CHF/USD = 0,68
- Giá quyền chọn bán CHF là 0,0144 USD/1CHF nếu giá thực thi là CHF/USD = 0,70
Bài 3:
Một công ty Hoa kỳ có một khoản phải trả trị giá 10.000.000EUR sau 180 ngày. Công
ty muốn phòng ngừa rủi ro hối ñoái nghiệp vụ ñối với khoản phải trả ñó.
1. Dựa vào các thông tin dưới ñây, hãy xác ñịnh xem công ty nên sử dụng giải pháp
phòng ngừa nào? Biết rằng:
- Tỷ giá giao ngay hiện thời: EUR/USD = 1,2146 – 50
- Tỷ giá giao ngay sau 180 ngày dự kiến là:
Bối cảnh
EUR/USD
Xác suất
1
1,2247 – 50
40%
2
1,2347 – 50
30%
3
1,2447 – 50
30%
- Hiện tại ngân hàng niêm yết tỷ giá kỳ hạn 180 ngày là: EUR/USD = 1,2238 – 50

2.

Giá quyền chọn mua EUR là 0,005USD/1EUR nếu giá thực thi l...
Bài tập học phần Quản trị Tài chính quốc tế
Bài 1:
Một công ty Hoa Kỳ sẽ nhận ñược 10.000.000 GBP sau 180 ngày. Công ty muốn chuyển
số ngoại tệ thu ñược sang USD. Công ty thu ñược các thông tin như sau:
- Lãi suất tiền gửi và cho vay USD kỳ hạn 180 ngày lần lượt là 1% và 1,2%
- Lãi suất tiền gửi và cho vay GBP kỳ hạn 180 ngày lần lượt là 1,3% và 1,5%
- Tỷ giá giao ngay GBP/USD = 1,4800 - 20
- Tỷ giá kỳ hạn 180 ngày GBP/USD = 1,4600 - 30
- Quyền chọn bán GBP có giá 0,005USD/1GBP với giá thực hiện GBP/USD = 1,4650
- Quyền chọn bán GBP có giá 0,01USD/1EUR với giá thực hiện là EUR/USD = 1,4700
Yêu cầu:
1. Công ty n phòng ngừa không? nếu thì nên sử dụng giải pháp phòng ngừa
nào nếu công ty dự kiến Các bối cảnh tỷ giá giao ngay sau 180 ngày là
B
ối cảnh
T
ỷ giá GBP
/USD
Xác su
ất
1
1,4500
30
1
0%
2
1,4600
30
6
0%
3 1,4700 – 30 30%
2. Xác ñịnh mức lỗ của các phương án phòng ngừa bằng nghiệp vụ khạn nghiệp vụ
quyền chọn nếu tỷ giá giao ngay thực tế sau 180 ngày là GBP/USD = 1,4800 - 30
Bài 2:
Một công ty Hoa Kỳ khoản phải thu 10.000.000 CHF sau 60 ngày. Công ty muốn
chuyển số CHF thu ñược sang USD. Dựa vào các thông tin dưới ñây, hãy xác ñịnh:
1. Công ty n sử dụng biện pháp phòng ngừa o nếu dự kiến tỷ giá giao ngay sau 60
ngày như sau:
B
ối cảnh
CHF/USD
Xác su
ất
1
0,6442
-
48
5
0%
2 0,6542 - 48 30%
3 0,6642 - 48 20%
2. Mức thua lỗ xảy ra với công ty khi thực hiện các nghiệp vụ kỳ hạn và nghiệp vụ quyền
chọn nếu tỷ giá giao ngay dự kiến sau 60 ngày là CHF/USD = 0,7354 - 60
Biết rằng:
- Tỷ giá giao ngay CHF/USD = 0,6922 - 28
- Tỷ giá kỳ hạn 60 ngày CHF/USD = 0,6856 - 64
- Lãi suất tiền gửi và cho vay USD kỳ hạn 60 ngày lần lượt là 1% và 1,2%
- Lãi suất tiền gửi và cho vày CHF kỳ hạn 60 ngày lần lượt là 1,5 và 1,7%
- Giá quyền chọn bán CHF là 0,0059 USD/1CHF nếu giá thực thi là CHF/USD = 0,68
- Giá quyền chọn bán CHF là 0,0144 USD/1CHF nếu giá thực thi là CHF/USD = 0,70
Bài 3:
Một công ty Hoa kỳ có một khoản phải trả trị giá 10.000.000EUR sau 180 ngày. Công
ty muốn phòng ngừa rủi ro hối ñoái nghiệp vụ ñối với khoản phải trả ñó.
1. Dựa vào các thông tin dưới ñây, hãy xác ñịnh xem công ty nên sử dụng giải pháp
phòng ngừa nào? Biết rằng:
- Tỷ giá giao ngay hiện thời: EUR/USD = 1,2146 – 50
- Tỷ giá giao ngay sau 180 ngày dự kiến là:
B
ối cảnh
EUR/USD
Xác su
ất
1
1,2247
50
4
0%
2 1,2347 – 50 30%
3 1,2447 – 50 30%
- Hiện tại ngân hàng niêm yết tỷ giá kỳ hạn 180 ngày là: EUR/USD = 1,2238 – 50
bài tập quản trị tài chính quốc tế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài tập quản trị tài chính quốc tế - Người đăng: lilas-le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
bài tập quản trị tài chính quốc tế 9 10 677