Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập Quyết toán thuế TNDN quý

Được đăng lên bởi an-trieuhoang
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 1319 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Bài 1
Theo báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2011 của Công ty TNHH May Khánh Tuyên,
MST: 0310272934, Địa chỉ: 155/6 Hàn Hải Nguyên, P. 8, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh như sau:
Người ký tờ khai: Phạm Văn Tuyên
Đơn vị báo cáo: Công ty TNHH May
Mẫu số B 02 – DN
Mặc Khánh Tuyên
Địa chỉ:…………...........
(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC Ngày
20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Năm 2011

CHỈ TIÊU
1
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
2. Các khoản giảm trừ doanh thu
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch
vụ (10 = 01 - 02)
4. Giá vốn hàng bán
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ
(20 = 10 - 11)
6. Doanh thu hoạt động tài chính
7. Chi phí tài chính
- Trong đó: Chi phí lãi vay
8. Chi phí bán hàng
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp
10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30
= 20 + (21 - 22) - (24 + 25)}
11. Thu nhập khác
12. Chi phí khác
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
(50 = 30 + 40)
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60
= 50 – 51 - 52)
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)

Mã
số

Đơn vị tính: 1.000 đồng
Thuyết
Năm
Năm
minh
nay
trước

2
01
02
10

3
VI.25

4
58.000.000
500.000
57.500.000

11
20

VI.27

50.500.000
7.000.000

21
22
23
24
25
30

VI.26
VI.28

600.000
800.000
700.000
3.000.000
2.000.000
1.800.000
300.000
200.000
100.000
1.900.000

31
32
40
50
51
52
60
70

VI.30
VI.30

5

Ghi chú:
Trong năm 2011, Công ty có một số khoản doanh thu, chi phí như sau:
1/ Các khoản giảm trừ doanh thu trong năm là: 500.000.000 đồng
-

Giảm giá hàng bán: 50.000.000 đồng.

-

Hàng bán bị trả lại: 250.000.000 đồng.

-

Thuế xuất khẩu phải nộp: 200.000.000 đổng.

2/ Doanh thu họat động tài chính là: 600.000.000 đồng, trong đó có lãi tiền gửi Ngân hàng là:
100.000.000 đồng và có nhận được khỏan lợi nhuận được chia do góp vốn liên doanh, liên kết trong
nước từ thu nhập sau thuế là: 500.000.000 đồng.
3/ Trong năm, Công ty đã trích khấu hao văn phòng Công ty là: 1.000.000.000 đồng. Biết nguyên
giá văn phòng Công ty là: 20.000.000.000 đồng, mức trích khấu hao theo quy định từ 2% đến 4%/
năm.
4/ Lãi chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục có nguồn gốc ngoại tệ của nợ phải
thu vào thời điểm cuối năm là: 5.000.000 đồng. (Số lãi này, Công ty đã hạch toán vào doanh thu
họat động tài chính trên sổ sách kế toán năm 2011).
5/ Chi quảng cáo là: 5.000.000.000 đồng và chi tiếp khách là: 500.000.000 đồng
6/ Các k...
Bài 1
Theo báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2011 của Công ty TNHH May Khánh Tuyên,
MST: 0310272934, Địa chỉ: 155/6 Hàn Hải Nguyên, P. 8, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh như sau:
Người ký tờ khai: Phạm Văn Tuyên
Đơn vị báo cáo: Công ty TNHH May
Mặc Khánh Tuyên
Mẫu số B 02 – DN
Địa chỉ:…………........... (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC Ngày
20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Năm 2011
Đơn vị tính: 1.000 đồng
CHỈ TIÊU
số
Thuyết
minh
Năm
nay
Năm
trước
1 2 3 4 5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 01 VI.25 58.000.000
2. Các khoản giảm trừ doanh thu 02 500.000
3. Doanh thu thuần v n ng cung cấp dịch
vụ (10 = 01 - 02)
10 57.500.000
4. Giá vốn hàng bán 11 VI.27 50.500.000
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ
(20 = 10 - 11)
20 7.000.000
6. Doanh thu hoạt động tài chính 21 VI.26 600.000
7. Chi phí tài chính 22 VI.28 800.000
- Trong đó: Chi phí lãi vay 23 700.000
8. Chi phí bán hàng 24 3.000.000
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 25 2.000.000
10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30
= 20 + (21 - 22) - (24 + 25)}
30
1.800.000
11. Thu nhập khác 31 300.000
12. Chi phí khác 32 200.000
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32) 40 100.000
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
(50 = 30 + 40)
50 1.900.000
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
51
52
VI.30
VI.30
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60
= 50 – 51 - 52)
60
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*) 70
Bài tập Quyết toán thuế TNDN quý - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập Quyết toán thuế TNDN quý - Người đăng: an-trieuhoang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Bài tập Quyết toán thuế TNDN quý 9 10 604