Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập rèn luyện tài chính doanh nghiệp 2

Được đăng lên bởi hoahodiep30592
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 263 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI TẬP RÈN LUYỆN
(TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 2)
Bài 1: Công ty Britol đang xem xét lựa chọn giữa 2 phương án sản xuất 1 hoặc 2 để sản
xuất 1 loại sản phẩm mới. Tính chất của 2 công nghệ này như sau:
Phương án 1
Tổng định phí phát sinh 300.000

Phương án 2
450.000

trong năm
Biến phí 1 đơn vị sản phẩm
Giá bán 1 đơn vị sản phẩm
Yêu cầu:

340
452.5

340
420

1. Xác định và vẽ đồ thị điểm hòa vốn cho công ty ứng với cả 2 phương án sản xuất.
Giả sử công ty tiêu thụ ở mức sản lượng là 8000sp.
2. Hãy xác định EBIT và DOL cho cả 2 phương án sản xuất ứng với mức sản lượng
lần lượt là 6000sp, 8000sp, 12000sp.
Bài 2: Công ty A hiện đang có cấu trúc vốn được coi như tối ưu trong điều kiện hiện nay
và dự báo tương lai là: Nợ vay 40%, vốn cổ phần 60%.
Dự kiến lãi sau thuế trong năm tới là 120.000$. Chính sách chi trả cố tức là 50% (giống
năm trước). Hiện nay công ty đang vay ngân hang lãi suất 6%/năm.
Giả sử thuế TNDN là 30%, giá thị trường của 1 cổ phần là 50$, cổ tức năm trước là
1.5$/Cp và dự kiến cổ tức tăng 8%/năm. Cổ phần thường phát hành mới có chi phí phát
hành là 0.5$/Cp, Giá phát hành là 30.5$/Cp. Công ty có các cở hội đầu tư trong năm tới
như sau:
Dự án
A
B
C
D
Yêu cầu:

Vốn đầu tư
60.000
15.000
20.000
50.000

1.Tính chi phí sử dụng vốn bình quân WACC

IRR(%)
14.5
11.7
9.4
9.5

2. Tính chi phí sử dụng vốn biên tế WMCC
3. Vẽ đồ thị chi phí sử dụng vốn biên tế, và đường cơ hội đầu tư IOF
4. Công ty nên chấp nhận dự án nào? Tại sao?
Bài 3: Công ty V đang xem xét mở rộng 1 chi nhánh mới ở Thái, hoạt động với tư cách 1
công ty chuyên biệt. Các chuyên viên tài chính của công ty dự kiến mức EBIT trung bình
của cơ sở mới này sẽ bằng 3 triệu Usd/năm. Vào thời điểm này công ty đang xem xét 2
phương án tài trợ như sau: (giả sử thuế TNDN là 30%)
Phương án 1: Tài trợ 100% vốn cổ phần. Theo phương án này 2triệu cổ phần thường sẽ
được bán với giá 10$/cp.
Phương án 2: Tài trợ nợ và vốn cổ phần. Theo phương án này công ty sẽ phát hành
10triệu Usd nợ dài hạn, với lãi suất 8%/năm và bán 1triệu cổ phần thường với giá 10$/cp
1.Tính EPS Dự kiến cho cả 2 phương án tài trợ.
2. Vẽ đồ thị EPS. Tính điểm cân bằng EPS-EBIT
3. Trong giới hạn EBIT là bao nhiêu để công ty lựa chọn phương án 2
Bài 4: Công ty Bình minh hiện có 6 triệu đồng cấu trúc vốn với cơ cấu như sau:
-Phát hành 1500Triệu cổ phiếu ưu đãi, lãi suaatss 12%/năm. Giá phát hành 18000d, chi
phí phát hành 5% trên mệnh giá 10000d.
-Vay ngân hang 2400triệu đồng, lãi suất 11%/năm
-Phát hành 210.000 cổ phiếu thường, mệnh giá 10.000d/...
BÀI TẬP RÈN LUYỆN
(TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 2)
Bài 1: Công ty Britol đang xem xét lựa chọn giữa 2 phương án sản xuất 1 hoặc 2 để sản
xuất 1 loại sản phẩm mới. Tính chất của 2 công nghệ này như sau:
Phương án 1 Phương án 2
Tổng định phí phát sinh
trong năm
300.000 450.000
Biến phí 1 đơn vị sản phẩm 340 340
Giá bán 1 đơn vị sản phẩm 420 452.5
Yêu cầu:
1. Xác định vẽ đồ thị điểm hòa vốn cho công ty ứng với cả 2 phương án sản xuất.
Giả sử công ty tiêu thụ ở mức sản lượng là 8000sp.
2. Hãy c định EBIT DOL cho cả 2 phương án sản xuất ứng với mức sản lượng
lần lượt là 6000sp, 8000sp, 12000sp.
Bài 2: Công ty A hiện đang cấu trúc vốn được coi như tối ưu trong điều kiện hiện nay
và dự báo tương lai là: Nợ vay 40%, vốn cổ phần 60%.
Dự kiến lãi sau thuế trong năm tới 120.000$. Chính sách chi trả cố tức 50% (giống
năm trước). Hiện nay công ty đang vay ngân hang lãi suất 6%/năm.
Giả sử thuế TNDN 30%, giá th trường của 1 cổ phần 50$, cổ tức năm trước
1.5$/Cp dự kiến cổ tức tăng 8%/năm. Cổ phần thường phát hành mới chi phí phát
hành 0.5$/Cp, Giá phát hành 30.5$/Cp. Công ty các cở hội đầu trong m tới
như sau:
Dự án Vốn đầu tư IRR(%)
A 60.000 14.5
B 15.000 11.7
C 20.000 9.4
D 50.000 9.5
Yêu cầu:
1.Tính chi phí sử dụng vốn bình quân WACC
Bài tập rèn luyện tài chính doanh nghiệp 2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập rèn luyện tài chính doanh nghiệp 2 - Người đăng: hoahodiep30592
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Bài tập rèn luyện tài chính doanh nghiệp 2 9 10 941