Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập tài chính doanh nghiệp

Được đăng lên bởi mpc-mpc
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 2493 lần   |   Lượt tải: 17 lần
Bμi tËp tμi chÝnh doanh nghiÖp
Li nói đầu
Tài chính doanh nghip là mt trong nhng công c qun lý kinh tế tài chính
quan trng có vai trò tích cc trong qun lý, điu hành và kim soát các hot động
kinh tế, tài chính ca doanh nghip.
Trong nhng năm qua cùng vi s thay đổi ca nn kinh tế th trường theo định
hướng XHCN, nhiu chính sách tài chính đã thay đổi cho phù hp vi cơ chế qun
lý kinh tế hin hành. Để phc v cho quá trình ging dy, hc tp và nghiên cu
ca giáo viên, hc sinh, sinh viên ngành kinh tế, tác gi biên son quyn sách: Bài
tp và hướng dn gii bài tp Tài chính doanh nghip.
Bài tp và hung dn gii bài tp Tài chính doanh nghip được biên son phù
hp vi chế độ Qun lý tài chính ca Nhà nước mi ban hành như: Quyết định
206/2003/QĐ-BTC ngày 12 tháng 12 năm 2003 ca B trưởng B Tài chính quy
định v chế độ trích và s dng khu hao tài sn c định trong Công ty Nhà nước;
Công ty c phn Nhà nước…, Thông tư s 33/2005/TT-BTC ngày hung dn Ngh
định 199/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 ca Chính ph v vic ban
hành quy chế qun lý tài chính trong doanh nghip Nhà nuc; Công ty c phn Nhà
nước…, Thông tư 32/2007/TT - BTC ngày 09 tháng 04 năm 2007 Hướng dn thi
hành Ngh định 156/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 ca Chính ph v sa đổi, b
sung Lut thuế GTGT; Thông tư 134/2007/TT-BTC ngày 23 tháng 11 năm 2007
hướng dn Ngh định 24/2007/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2007 ca Chính ph
v hướng dn chi tiết thi hành Lut thuế thu nhp doanh nghip v.v...
Ni dung quyn sách bao gm 4 phn được sp xếp theo chương trình ca Giáo
trình Tài chính doanh nghip bc Cao đẳng kế toán. Trong mi phn gm có:
Tóm tt ni dung cơ bn, bài tp, hướng dn gii mt s bài tp tiêu biu và đáp s.
Trong quá trình biên son tác gi đã c gng trình bày tht đơn gin d hiu, gn
vi Chế độ qun lý tài chính mi ban hành. Quyn sách đã được đồng nghip trong
Khoa và Hi đồng khoa hc Nhà trường đóng góp ý kiến và chnh sa. Tác gi rt
mong nhn được s đóng góp ý kiến chân tình ca các độc gi.
Tác gi xin chân thành cm ơn.
Tuy Hoà, tháng 8 năm 2008
1
Bài tập tài chính doanh nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập tài chính doanh nghiệp - Người đăng: mpc-mpc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Bài tập tài chính doanh nghiệp 9 10 874