Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập tài chính tiền tệ

Được đăng lên bởi Nam Tran
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 936 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 2
Đo lường sản lượng và mức giá

I. Các bài tập của chương 2, sách bài tập (trang 14)
II. Một số bài tập bổ sung
1. Dưới đây là những thông tin về một nền kinh tế giả định chỉ sản xuất cà phê và thịt
lợn. Năm 2001 là năm cơ sở
Năm

Giá cà phê
(tr đ/tấn)
30
35
40

Lượng cà phê
(tấn)
5000
6000
7000

Giá thịt lợn
(tr đ/tân)
20
24
28

Lượng thịt lơn
(tấn)
1000
1400
1500

2001
2002
2003
Hãy tính
a. GDP danh nghĩa và GDP thực tế của các năm 2001, 2002, 2003
b. Chỉ số điều chỉnh GDP của các năm 2001, 2002, 2003
c. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của năm 2002 và 2003
d. Nếu giá tăng đều các năm, ta có thể kết luận gì khi so sánh giá trị GDP danh
nghĩa và GDP thực tế của cùng một năm?
2.Các giao dịch sau đây được tính như thế nào vào GDP và GNP của Việt Nam
a. Gia đình bạn mua một chiếc tủ lạnh Deawoo sản xuất trong nước
b. Hãng Ford Việt Nam bán một chiếc xe Laser
c. Honda mở rộng nhà máy ở Vĩnh Phúc
d. Gia đình bạn mua chiếc xe BMW sản xuất tại Đức
e. Petro Việt Nam triển khai hoạt động khai thác dầu ở Venezuela
f. Thành phố Hà Nội xây dựng thêm một cây cầu
g. Nhiều quốc lộ đang được mở rộng
h. Doanh nghiệp Việt Nam nhập khẩu nhiều ô tô và xe máy
i. Việt Nam xuất khẩu nhiều hàng tiêu dùng ra thế giới.

3. Dưới đây là số liệu giả định về việc sản xuất dây đồng qua các công đoạn:
Công đoạn
Doanh thu
Giá trị đầu vào mua từ DN
khác
1. Khai thác quặng đồng
100
0
2. Sản xuất đồng thỏi
160
100
3. Sản xuất dây đồng
210
160
4. Bán cho người tiêu dung cuối
300
210
dùng
Dựa vào bảng số liệu trên trả lời các câu hỏi sau:
a. Tổng giá trị sản phẩm trung gian là bao nhiêu?
b. Giá trị đóng góp của từng công đoạn trên vào thu nhập quốc dân là bao nhiêu?
c. Toàn bộ quá trình trên đã làm tăng thu nhập quốc dân như thế nào? (tính theo hai
cách: pp chi tiêu và pp sản xuất)
d. Trong giá trị của sản phẩm cuối cùng, giá trị của quặng đồng đã được tính đến
bao nhiêu lần?
4. Hãy cho biết bình luận dưới đây là đúng hay sai và giải thích tại sao?

a. GDP thực tế đo lường theo mức giá hiện hành, còn GDP danh nghĩa đo lường theo
mức giá năm cơ sở
b. Nếu giá cả tăng đều các năm thì GDP danh nghĩa của một năm nào đó luôn lớn hơn
GDP thực tế của năm đó
c. GDP danh nghĩa của một năm nào đó lớn hơn GDP thực tế của năm đó là do sản
lượng năm đó đang tăng so với năm cơ sở
d. GDP thực tế đo lường sản lượng thực tế nên nó phản ánh mức sống của người dân
trong một nước

5. Dưới đây là những thông tin về một nền kinh tế chỉ sản xuất bút và sách. Năm cơ sở
là năm 2000.
Năm
Giá bút
Lượng bút
Giá sách
...
Chương 2
Đo lường sản lượng và mc giá
I. Các bài tập của chương 2, sách bài tập (trang 14)
II. Mt số bài tập bổ sung
1. Dưới đây là những thông tin về một nền kinh tế giả định chỉ sản xuất cà phê thịt
lợn. Năm 2001 là năm cơ sở
Năm Giá cà p
(tr đ/t
ấn)
Lượng cà phê
(t
ấn)
Giá thịt lợn
(tr đ/tân)
Lượng thịt lơn
(t
ấn)
2001
2002
2003
30
35
40
5000
6000
7000
20
24
28
1000
1400
1500
Hãy tính
a. GDP danh nghĩa GDP thực tế ca các năm 2001, 2002, 2003
b. Chỉ số điều chỉnh GDP của các năm 2001, 2002, 2003
c. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của năm 2002 và 2003
d. Nếu giá tăng đều các năm, ta có thể kết luận gì khi so sánh giá trị GDP danh
nghĩa và GDP thực tế của cùng một năm?
2.Các giao dịch sau đây được tính như thế nào vào GDP và GNP của Việt Nam
a. Gia đình bạn mua một chiếc tủ lạnh Deawoo sản xuất trong nước
b. Hãng Ford Việt Nam bán một chiếc xe Laser
c. Honda mở rộng nhà máy ở Vĩnh Phúc
d. Gia đình bạn mua chiếc xe BMW sản xuất ti Đức
e. Petro Việt Nam triển khai hoạt động khai thác dầu ở Venezuela
f. Thành phố Nội xây dựng thêm một cây cầu
g. Nhiều quốc lộ đang được mở rộng
h. Doanh nghiệp Việt Nam nhập khẩu nhiều ô tô và xe máy
i. Việt Nam xuất khẩu nhiều hàng tiêu dùng ra thế giới.
3. Dưới đây là số liệu giả định v việc sản xuất dây đồng qua các công đoạn:
Công đoạn Doanh thu Giá trị đầu vào mua từ DN
khác
1. Khai thác quặng đồng
2. Sản xuất đồng thỏi
3. Sản xuất dây đồng
4. Bán cho người tiêu dung cuối
dùng
100
160
210
300
0
100
160
210
Dựa vào bảng số liu trên trả lời các câu hỏi sau:
a. Tổng giá trị sản phẩm trung gian là bao nhiêu?
b. Giá trị đóng góp ca từng công đoạn trên vào thu nhập quốc dân là bao nhiêu?
c. Toàn bộ quá trình trên đã làm tăng thu nhp quốc dân như thế nào? (tính theo hai
cách: pp chi tiêu và pp sản xuất)
d. Trong giá trị của sản phẩm cuối cùng, giá trị của quặng đồng đã được tính đến
bao nhiêu lần?
4. Hãy cho biết bình luận dưới đây là đúng hay sai và giải thích tại sao?
Bài tập tài chính tiền tệ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập tài chính tiền tệ - Người đăng: Nam Tran
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Bài tập tài chính tiền tệ 9 10 492