Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập thị trường chứng khoán

Được đăng lên bởi NgocWonkyu
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 56 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI TẬP THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN
1. Công ty A trả 1.75 đô/cổ phiếu vào ngày hôm qua, tốc độ tăng trưởng dự kiến của cổ tức là
6%/năm. Nếu nhà đầu tư yêu cầu suất sinh lợi là 12%/năm thì giá bán của cổ phiếu này là bao nhiêu
trong 3 năm tới, trong 15 năm tới?
2. Cổ tức của công ty SAF được trả vào cuối năm tới là 2,5$/cổ phiếu, tỷ lệ tăng trưởng cố tức dự
kiến là 5%/năm. Nếu giá bán hiện tại của cổ phiếu là 48$ thì tỷ lệ lợi nhuận yêu cầu sẽ là bao nhiêu?
3. Cổ tức của công ty B được trả cho năm tới là 4$/cổ phiếu, giả sử tốc độ tăng trưởng cổ tức là
5%/năm, tỷ lệ lãi suất yêu cầu là 13% thì bạn có thể mua cổ phiếu này với giá bao nhiêu vào ngày
hôm nay?
4.Giả định bạn biết cổ phiếu của công ty C đang được bán với giá 60$/cổ phiếu và tỷ lệ lãi suất yêu
cầu của thị trường là 14%. Nếu tốc độ tăng trưởng của cổ tức trong 3 năm đầu là 4%/năm, những
năm sau là 6%/năm thì mức cổ tức được trả trên mỗi đầu cổ phiếu ngày hôm nay là bao nhiêu?
5. Công ty X trả cổ tức 3$ trên mỗi một đầu cổ phiếu vào ngày hôm qua, nếu tốc độ tăng trưởng cổ
tức là 8% /năm và nhà đầu tư yêu cầu mức doanh lợi vốn là 18% cho 3 năm đầu, 12% cho 2 năm
tiếp theo và 13% cho những năm còn lại thì giá bán hiện tại của cổ phiếu sẽ là bao nhiêu?
6. Công ty chế biến Y là một công ty mới thành lập, vì vậy, hội đồng quản trị quyết định không trả
cổ tức cho cổ đông trong 4 năm tới mà thay vào đó dùng toàn bộ số lãi thu được để tái đầu tư, Dự
kiến công ty sẽ trả cổ tức 7$ trên mỗi một đầu cổ phiếu vào 10 năm sau đó, và trong thời gian còn
lại tốc độ tăng trưởng cổ tức sẽ đạt mức 6%/năm. Lãi suất yêu cầu là 12%/năm. Hãy tính giá bán
của cổ phiếu ở thời điểm hiện tại?
7. Công ty K có chính sách cổ tức khá kỳ quặc, Vào ngày hôm qua, công ty tiến hành chi trả cổ tức
6$ trên mỗi đầu cổ phiếu. đồng thời công bố mức tăng cổ tức cho mỗi năm trong 4 năm tiếp theo là
2$ trên mỗi một đầu cổ phiếu. Sau đó thì không trả bất cứ cổ tức nào trong vòng 5 năm sau đó. Dự
kiến từ đầu năm thứ 10, cổ tức tăng với tỷ lệ không đổi 8%/năm. Nếu bạn kỳ vọng tỷ lệ lợi nhuận
của mình là 11%/năm, bạn có thể mua cổ phiếu của công ty K với mức giá là bao nhiêu. Biết cổ tức
chi trả vào cuối năm thứ 10 là 9$ cho mỗi một đầu cổ phiếu.
8. Công ty F có tốc độ tăng trưởng vào loại nhanh trên thị trường chứng khoán. Dự kiến mức chi trả
cổ tức tăng đều trong 3 năm tới khiến cho cổ tức ở năm thứ 3 cao hơn mức hiện tại 32%. Sau đó tốc
độ tăng trưởng cổ tức giữ nguyên ở mức 7% cho các năm còn lại. Nếu tỷ lệ lãi suất yêu cầu là
15%/năm thì giá bá...
BÀI TẬP THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN
1. Công ty A trả 1.75 đô/cổ phiếu vào ngày hôm qua, tốc độ tăng trưởng dự kiến của cổ tức là
6%/năm. Nếu nhà đầu yêu cầu suất sinh lợi 12%/năm thì giá bán của cổ phiếu này là bao nhiêu
trong 3 năm tới, trong 15 năm tới?
2. Cổ tức của công ty SAF được trả o cuối năm tới là 2,5$/cổ phiếu, tỷ lệ tăng trưởng c tức dự
kiến là 5%/năm. Nếu giá bán hiện tại của cổ phiếu là 48$ thì tỷ lệ lợi nhuận yêu cầu sẽ là bao nhiêu?
3. Cổ tức của công ty B được trả cho m tới 4$/cổ phiếu, giả sử tốc độ tăng trưởng cổ tức
5%/năm, tỷ lệ lãi suất yêu cầu 13% thì bạn thể mua c phiếu này với giá bao nhiêu vào ngày
hôm nay?
4.Giả định bạn biết cổ phiếu của công ty C đang được bán với giá 60$/cổ phiếu tỷ llãi suất yêu
cầu của thị trường 14%. Nếu tốc độ tăng trưởng của c tức trong 3 năm đầu 4%/năm, những
năm sau là 6%/năm thì mức cổ tức được trả trên mỗi đầu cổ phiếu ngày hôm nay là bao nhiêu?
5. Công ty X trả cổ tức 3$ trên mỗi một đầu cổ phiếu vào ngày hôm qua, nếu tốc độ tăng trưởng cổ
tức 8% /năm nhà đầu tư u cầu mức doanh lợi vốn là 18% cho 3 năm đầu, 12% cho 2 năm
tiếp theo và 13% cho những năm còn lại thì giá bán hiện tại của cổ phiếu sẽ là bao nhiêu?
6. Công ty chế biến Y một công ty mới thành lập, vậy, hội đồng quản trị quyết định không trả
cổ tức cho cổ đông trong 4 năm tới thay vào đó dùng toàn bộ số lãi thu được để tái đầu tư, Dự
kiến công ty sẽ trả cổ tức 7$ trên mỗi một đầu cổ phiếu o 10 m sau đó, trong thời gian còn
lại tốc độ tăng trưởng cổ tức sẽ đạt mức 6%/năm. Lãi suất yêu cầu 12%/năm. Hãy tính giá bán
của cổ phiếu ở thời điểm hiện tại?
7. Công ty K chính sách cổ tức khá kỳ quặc, Vào ngày hôm qua, công ty tiến hành chi trả cổ tức
6$ trên mỗi đầu cổ phiếu. đồng thời công bố mức tăng cổ tức cho mỗi năm trong 4 năm tiếp theo
2$ trên mỗi một đầu cổ phiếu. Sau đó thì không trả bất cứ cổ tức nào trong vòng 5 năm sau đó. Dự
kiến t đầum thứ 10, c tức tăng với tỷ l không đổi 8%/năm. Nếu bạn kỳ vọng t lệ lợi nhuận
của mình 11%/năm, bạn thể mua cổ phiếu của công ty K với mức giá bao nhiêu. Biết cổ tức
chi trả vào cuối năm thứ 10 là 9$ cho mỗi một đầu cổ phiếu.
8. Công ty F tốc độ tăng trưởng vào loại nhanh trên thị trường chứng khoán. Dự kiến mức chi trả
cổ tức tăng đều trong 3 năm tới khiến cho cổ tức ở năm thứ 3 cao hơn mức hiện tại 32%. Sau đó tốc
độ tăng trưởng cổ tức giữ nguyên mức 7% cho các năm còn lại. Nếu tỷ lệ lãi suất u cầu là
15%/năm thì giá bán hiện tại của cổ phiếu bao nhiêu. Biết mức chi trả cổ tức thời điểm hiện tại
là 2.25$/cổ phiếu.
9. Cổ phiếu của công ty Z thuộc loại tăng trưởng nhanh, Dự kiến trong 3 năm tới, tốc độ tăng trưởng
cổ tức là 25%/năm, 4 năm tiếp theo 18%/năm sau đó giữ mức 8%/năm. Nếu cổ phiếu này
được bán với giá 60$ thời điểm hiện tại mức lãi suất người đầu yêu cầu 15%/năm thì
cổ tức được chi trả ở năm thứ 8 sẽ là bao nhiêu?
10. Bạn đang lưỡng lự giữa 3 lựa chọn cho kế hoạch đầu tư của mình như sau:
1. Một trái phiếu đang được bán với giá trị thị trường là 1200 usd. Mệnh giá của nó là 1000 usd,
lãi suất danh nghĩa 10%/năm, thời gian đáo hạn 12 m. Tỷ lệ lãi suất yêu cầu
12%/năm
Bài tập thị trường chứng khoán - Trang 2
Bài tập thị trường chứng khoán - Người đăng: NgocWonkyu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Bài tập thị trường chứng khoán 9 10 21