Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập thống kê kinh doanh

Được đăng lên bởi nguyenanhtuhunter1595
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 1314 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BÀI TẬP TKKD
Bài 1. Cã tµi liÖu vÒ t×nh h×nh t¹i 1 doanh nghiÖp s¶n xuÊt mét lo¹i s¶n phÈm nh sau:
Giá bán
Sản phẩm
Sản lượng
A
Kỳ KH
Kỳ thực tế
Kỳ KH
Kỳ thực tế
500
550
2000
1500
- Loại 1
450
480
1500
1500
- Loại 2
400
450
1000
1000
- Loại 3
Yªu cÇu:
1.Tính sản lượng sản phẩm A theo đơn vị hiện vật quy ước
2.Kiểm tra tình hình hoàn thành kế hoạch chất lượng sản phẩm theo các pp đã học
Bài 2. Có tình hình sản xuất của một doanh nghiệp trong kỳ như sau:
Tên và loại
Số lượng sản phẩm SX (sp)
Giá bán đơn vị sản phẩm (đ)
sản phẩm
Kế hoạch
Thực tế
Kế hoạch
Thực tế
SP A
Loại 1
12.000
14.000
120.000
125.000
Loại 2
5.000
4.000
100.000
110.000
Loại 3
3.000
2.000
80.000
90.000
SP B
Loại 1
7.000
8.000
70.000
65.000
Loại 2
2.000
1.000
60.000
55.000
Loại 3
1.000
1.000
50.000
52.000
Yêu cầu:
1. Kiểm tra tình hình hoàn thành kế hoạch chất lượng sản phẩm của doanh nghiệp nói
trên chung cho cả hai loại sản phẩm.
2. Tính mức thu nhập tăng (giảm) do chất lượng sản phẩm thay đổi.
Bài 3. Có tài liệu về tình hình lao động-sản xuất tại 3 doanh nghiệp cùng sản xuất một loại sản
phẩm như sau:
Tên
Số công nhân (người)
Sản lượng (sp)
doanh nghiệp
Kỳ gốc
Kỳ báo cáo
Kỳ gốc
Kỳ báo cáo
A
750
770
37.500
40.040
B
700
730
33.600
36.500
C
600
620
33.000
32.240
Yêu cầu:
1. Phân tích sự biến động của tổng sản lượng chung cho cả 3 doanh nghiệp nói trên kỳ
thực tế so với kế hoạch do ảnh hưởng bởi các nhân tố.
2. Phân tích sự biến động của NSLĐ bình quân chung cho cả 3 doanh nghiệp kỳ báo
cáo so với kỳ gốc do ảnh hưởng bởi các nhân tố.
Bài 4. Có tài liệu về tình hình lao động - sản xuất tại 3 DN cùng sx một loại sp như sau:
Tên DN
NSLĐ (sp/người)
Sản lượng (sp)
Kỳ gốc
Kỳ báo cáo
Kỳ gốc
Kỳ báo cáo
A
45
51
5.400
5.865
B
52
55
5.720
6.600
C
48
50
6.000
6.300
1. Phân tích sự biến động của NSLĐ bình quân chung cho cả 3 DN kỳ báo cáo so với
kỳ gốc do ảnh hưởng bởi các nhân tố.

2. Phân tích sự biến động của tổng sản lượng chung cho cả 3 DN kỳ báo cáo so với kỳ
gốc do sự ảnh hưởng bởi các nhân tố.
Bài 5. Có tài liệu về tình hình lao động - sản xuất tại 3 DN cùng sx một loại sp như sau:
Tên PX
NSLĐ (kg/người)
Số công nhân (người)
Kỳ gốc
Kỳ báo cáo
Kỳ gốc
Kỳ báo cáo
A
45
48
120
115
B
52
55
110
120
C
48
50
125
124
1. Phân tích sự biến động của NSLĐ bình quân chung cho cả 3 PX kỳ báo cáo so với kỳ
gốc do ảnh hưởng bởi các nhân tố.
2. Phân tích sự biến động của tổng sản lượng chung cho cả 3 PX kỳ báo cáo so với kỳ
gốc do sự ảnh hưởng bởi các nhân tố.
Bài 6. Có số liệu về tình hình hoạt động sản xuất kinh d...
BÀI TẬP TKKD
Bài 1. Cã tµi liÖu vÒ t×nh h×nh t¹i 1 doanh nghiÖp s¶n xuÊt mét lo¹i s¶n phÈm nh sau:
Sn phm
A
Giá bán
Sn lượng
K KH K thc tế K KH K thc tế
- Loi 1
- Loi 2
- Loi 3
500
450
400
550
480
450
2000
1500
1000
1500
1500
1000
Yªu cÇu:
1.Tính sản lượng sản phẩm A theo đơn vị hiện vật quy ước
2.Kiểm tra tình hình hoàn thành kế hoạch chất lượng sản phẩm theo các pp đã học
Bài 2. Có tình hình sản xuất của một doanh nghiệp trong kỳ như sau:
Tên và loại
sản phẩm
Số lượng sản phẩm SX (sp) Giá bán đơn vị sản phẩm (đ)
Kế hoạch Thực tế Kế hoạch Thực tế
SP A
Loại 1
Loại 2
Loại 3
SP B
Loại 1
Loại 2
Loại 3
12.000
5.000
3.000
7.000
2.000
1.000
14.000
4.000
2.000
8.000
1.000
1.000
120.000
100.000
80.000
70.000
60.000
50.000
125.000
110.000
90.000
65.000
55.000
52.000
Yêu cầu:
1. Kiểm tra tình hình hoàn thành kế hoạch chất ng sản phẩm của doanh nghiệp nói
trên chung cho cả hai loại sản phẩm.
2. Tính mức thu nhập tăng (giảm) do chất lượng sản phẩm thay đổi.
Bài 3. Có tài liệu về tình hình lao động-sản xuất tại 3 doanh nghiệp cùng sản xuất một loại sản
phẩm như sau:
Tên
doanh nghiệp
Số công nhân (người) Sản lượng (sp)
Kỳ gốc Kỳ báo cáo Kỳ gốc Kỳ báo cáo
A
B
C
750
700
600
770
730
620
37.500
33.600
33.000
40.040
36.500
32.240
Yêu cầu:
1. Phân tích sự biến động của tổng sản lượng chung cho cả 3 doanh nghiệp nói trên kỳ
thực tế so với kế hoạch do ảnh hưởng bởi các nhân tố.
2. Phân tích sự biến động của NSLĐ bình quân chung cho cả 3 doanh nghiệp kỳ báo
cáo so với kỳ gốc do ảnh hưởng bởi các nhân tố.
Bài 4. Có tài liệu về tình hình lao động - sản xuất tại 3 DN cùng sx một loại sp như sau:
Tên DN NSLĐ (sp/người) Sản lượng (sp)
Kỳ gốc Kỳ báo cáo Kỳ gốc Kỳ báo cáo
A 45 51 5.400 5.865
B 52 55 5.720 6.600
C 48 50 6.000 6.300
1. Phân tích sự biến động của NSLĐ bình quân chung cho cả 3 DN kỳ o cáo so với
kỳ gốc do ảnh hưởng bởi các nhân tố.
Bài tập thống kê kinh doanh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập thống kê kinh doanh - Người đăng: nguyenanhtuhunter1595
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Bài tập thống kê kinh doanh 9 10 537