Ktl-icon-tai-lieu

bài tập thuế gtgt

Được đăng lên bởi nguyentrang-tncf
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 1215 lần   |   Lượt tải: 4 lần
BÀI TẬP TÍNH THUẾ GTGT CÓ NGHIỆP VỤ NHẬP KHẨU VÀ XUẤT KHẨU
Một công ty thương mại có tình hình kinh doanh tháng 6/N như sau (ĐVT: 1000đ)
1. Tình hình mua hàng hóa và dịch vụ trong tháng:
­ Nhập khẩu 1 lô hàng A với giá nhập khẩu 4.000.000 
­ Mua một lô hàng B để xuất khẩu với giá mua chưa thuế GTGT 5.000.000
­ Nhập khẩu 1 TSCĐ với trị giá 600.000
2. Tình hình tiêu thụ hàng hóa, dịch vụ trong tháng như sau:
­ DT tiêu thụ mặt hàng A: 6.500.000
­ DT tiêu thụ mặt hàng B là 8.000.000 trong đó DT hàng xuất khẩu là 70%, số còn lại là DT bán 
hàng trong nước.
­ Xuất khẩu ủy thác lô hàng C với tổng giá trị xuất khẩu 12.000.000. Hoa hồng được hưởng là 5% 
tính trên giá trị hàng xuất khẩu.
Yêu cầu; tính thuế GTGT phải nộp trong tháng biết:
­ Mặt hàng B chịu thuế TTĐB với thuế suất 20%
­ Trong tháng hợp đồng XK đã thực hiện được 70% giá trị hợp đồng, hoa hồng ủy thác được thanh 
toán theo tiến độ thực hiện hợp đồng.
­ Thuế NK đối với mặt hàng A là 20%, Thuế NK TSCĐ là 5%
­ Thuế XK đối với hàng B là 10%, C là 5%
­ Thuế GTGT của các mặt hàng và hoa hồng ủy thác là 10%.
Bài giải (Đvt : ngàn đồng)
Giả sử DN nộp thuế theo PP kê khai, thuế GTGT theo PP khấu trừ, các hàng hóa dịch vụ mua vào, 
đều có hóa đơn hợp pháp và thanh toán qua ngân hàng, hàng xuất khẩu có đủ điều kiện hưởng 
thuế suất 0%, thuế NK, thuế GTGT hàng nhập khẩu doanh nghiệp nộp ngay trong kỳ:
Thuế GTGT phải nộp trong kỳ = Thuế GTGT đầu ra – Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ ­ Thuế 
GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang.
1.Xác định thuế GTGT đầu ra :
­ Thuế GTGT mặt hàng A = 6.500.000 * 10% = 650.000
­ Thuế GTGT mặt hàng, (do mua để xuất khẩu nên không có thuế TTĐB):
+ Đối với phần doanh thu xuất khẩu (không phải nộp thuế TTĐB) = 8.000.000 * 70% * 110% * 0% = 
0
+ Đối với phần doanh thu tiêu thụ trong nước (do mua để phục vụ xuất khẩu nhưng không xuất khẩu
nên phải nộp thuế TTĐB):
• Thuế TTDB phải nộp trong nước = (8.000.000 * 30%)/(1+20%)*20% = 400.000
• Thuế GTGT đầu ra = 8.000.000 * 30% * 10% = 240.000
­ Doanh thu hàng xuất khẩu ủy thác = 12.000.000 * 70% = 8.400.000 không phải kê khai, nộp thuế 
GTGT.
­ Thuế GTGT hoa hồng xuất khẩu ủy thác = 8.400.000 * 5% * 10% = 42.000
Tổng thuế GTGT đầu ra trong kỳ = 650.000 + 240.000 + 42.000 = 932.000
2.Xác định thuế GTGT đầu vào được khẩu trừ :

­ Thuế GTGT mặt hàng A ở khâu nhập khẩu = (4.000.000 + 4.000.000 * 20%) * 10% = 480.000
­ Thuế GTGT mặt hàng B (do mua để nhập khẩu nên không có thuế TTĐB) = 5.000.000 * 10% = 
500.000
­ Thuế GTGT của TSCĐ ở khâu nhập...
BÀI T P TÍNH THU GTGT CÓ NGHI P V NH P KH U VÀ XU T KH U
M t công ty th ng m i có tình hình kinh doanh tháng 6/N nh sau (ĐVT: 1000đ) ươ ư
1. Tình hình mua hàng hóa và d ch v trong tháng:
- Nh p kh u 1 lô hàng A v i giá nh p kh u 4.000.000
- Mua m t lô hàng B đ xu t kh u v i giá mua ch a thu GTGT 5.000.000 ư ế
- Nh p kh u 1 TSCĐ v i tr giá 600.000
2. Tình hình tiêu th hàng hóa, d ch v trong tháng nh sau: ư
- DT tiêu th m t hàng A: 6.500.000
- DT tiêu th m t hàng B là 8.000.000 trong đó DT hàng xu t kh u là 70%, s còn l i là DT bán
hàng trong n c.ướ
- Xu t kh u y thác lô hàng C v i t ng giá tr xu t kh u 12.000.000. Hoa h ng đ c h ng là 5% ượ ưở
tính trên giá tr hàng xu t kh u.
Yêu c u; tính thu GTGT ph i n p trong tháng bi t: ế ế
- M t hàng B ch u thu TTĐB v i thu su t 20% ế ế
- Trong tháng h p đ ng XK đã th c hi n đ c 70% giá tr h p đ ng, hoa h ng y thác đ c thanh ượ ượ
toán theo ti n đ th c hi n h p đ ng.ế
- Thu NK đ i v i m t hàng A là 20%, Thu NK TSCĐ là 5%ế ế
- Thu XK đ i v i hàng B là 10%, C là 5%ế
- Thu GTGT c a các m t hàng và hoa h ng y thác là 10%.ế
Bài gi i (Đvt : ngàn đ ng)
Gi s DN n p thu theo PP kê khai, thu GTGT theo PP kh u tr , các hàng hóa d ch v mua vào, ế ế
đ u có hóa đ n h p pháp và thanh toán qua ngân hàng, hàng xu t kh u có đ đi u ki n h ng ơ ưở
thu su t 0%, thu NK, thu GTGT hàng nh p kh u doanh nghi p n p ngay trong k :ế ế ế
Thu GTGT ph i n p trong k = Thu GTGT đ u ra – Thu GTGT đ u vào đ c kh u tr - Thu ế ế ế ượ ế
GTGT còn đ c kh u tr k tr c chuy n sang.ượ ướ
1.Xác đ nh thu GTGT đ u ra : ế
- Thu GTGT m t hàng A = 6.500.000 * 10% = 650.000ế
- Thu GTGT m t hàng, (do mua đ xu t kh u nên không có thu TTĐB):ế ế
+ Đ i v i ph n doanh thu xu t kh u (không ph i n p thu TTĐB) = 8.000.000 * 70% * 110% * 0% = ế
0
+ Đ i v i ph n doanh thu tiêu th trong n c (do mua đ ph c v xu t kh u nh ng không xu t kh u ướ ư
nên ph i n p thu TTĐB): ế
• Thu TTDB ph i n p trong n c = (8.000.000 * 30%)/(1+20%)*20% = 400.000ế ướ
• Thu GTGT đ u ra = 8.000.000 * 30% * 10% = 240.000ế
- Doanh thu hàng xu t kh u y thác = 12.000.000 * 70% = 8.400.000 không ph i kê khai, n p thu ế
GTGT.
- Thu GTGT hoa h ng xu t kh u y thác = 8.400.000 * 5% * 10% = 42.000ế
T ng thu GTGT đ u ra trong k = 650.000 + 240.000 + 42.000 = 932.000 ế
2.Xác đ nh thu GTGT đ u vào đ c kh u tr : ế ượ
bài tập thuế gtgt - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài tập thuế gtgt - Người đăng: nguyentrang-tncf
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
bài tập thuế gtgt 9 10 688