Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập thuế tiêu thụ đặc biệt

Được đăng lên bởi tranthanhha144
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 181 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Bài tập 1: Đơn vị A tính và nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có tài liệu sau
1. NhËp khÈu 50spA, thuÕ suÊt thuÕ GTGT 10%, gi¸ nhËp t¹i cöa khÈu 5USD/sp, thuÕ suÊt thuÕ
nhËp khÈu lµ 30%, thuÕ suÊt thuÕ TT§B sản phẩm A lµ 40%, chi phÝ vËn chuyÓn vÒ ®Õn kho lµ 500.000®.
§¬n vÞ ®· nép ®ñ thuÕ ®èi víi hµng nhËp khÈu. Tû gi¸ 16000®/USD.
2. §¬n vÞ mua 15 tÊn NVL ®Ó sn xuÊt spB, gi¸ mua cha thuÕ GTGT, cha cã thTB lµ 250.000®/n,
th suÊt th TB lµ 30%, thuÕ st th GTGT lµ 10%.
3. Trong kú ®¬n vÞ xuÊt b¸n 35 spA víi gi¸ b¸n cao h¬n gi¸ vèn (cha bao gåm thuÕ GTGT) lµ 4.000®/sp.
4. Trong kú ®¬n vÞ nhËp kho thµnh phÈm B do ®¬n vÞ tù s¶n xuÊt ra, sè lîng 60spB, gi¸ thµnh s¶n xuÊt
115.000®/sp, thuÕ suÊt thuÕ TT§B lµ 30%, thuÕ suÊt thuÕ GTGT 10%, gi¸ b¸n cao h¬n gi¸ vèn
15.000® (cha cã thuÕ GTGT). §ång thêi ®¬n vÞ xuÊt b¸n 40spB.
Yªu cÇu: TÝnh thuÕ GTGT, thuÕ TT§B ph¶i nép?
Bài tập 2: Đơn vị B tính và nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có tài liệu sau
1. Đơn vị mua 30 tấn NVL A đầu vào đsản xuất ra sản phẩm B (là sản phẩm chịu thuế TTĐB) và sản
phẩm C (là sản phẩm không chịu thuế TTĐB), giá mua 500.000đ/tấn (chưa có thuế GTGT), thuế suất
thuế GTGT 10%, thuế suất thuế TTĐB là 30%.
2. Trong kỳ đơn vị nhập kho 300 sản phẩm B, 200 sản phẩm C hoàn thành, giá thành sn xuất tương ứng
là 150.00đ/spB, 100.000đ/spC.
3. Đơn vị xuất bán 200spB, 100spC, giá bán (chưa thuế GTGT) cao hơn giá vốn 50.000đ/sản
phẩm. Thuế suất thuế GTGT 10%, thuế suất thuế TTĐB là 30%
4. Đơn vị xuất 50spB, 100spC ký gửi đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng. Cuối kỳ đại lý thông báo bán
hết spB một nửa spC của đơn vị. Đơn vị đã thanh toán đầy đủ tiền hoa hồng cho đại lý (biết rằng hoa
hồng đại lý được hưởng là 5% tổng doanh thu chưa có thuế GTGT, thuế suất thuế GTGT của hoạt động
đại lý là 10%)
5. Đơn vị xuất 20 sản phẩm B dùng vào hội nghị khách hàng của đơn vị.
Yêu cầu: Tính thuế GTGT, thuế TTĐB đơn vị phải nộp trong kỳ? Giả sử tl tiêu hao NVL A cho hai
loại sản phẩm B và C là như nhau, NVL A không có tồn kho.
………………………………………………………………………………………………………………
Bài tập 1: Đơn vị A tính và nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có tài liệu sau
1. NhËp khÈu 50spA, thuÕ suÊt thuÕ GTGT 10%, gi¸ nhËp t¹i cöa khÈu 5USD/sp, thuÕ suÊt thuÕ
nhËp khÈu lµ 30%, thuÕ suÊt thuÕ TT§B sản phẩm A lµ 40%, chi phÝ vËn chuyÓn vÒ ®Õn kho lµ 500.000®.
§¬n vÞ ®· nép ®ñ thuÕ ®èi víi hµng nhËp khÈu. Tû gi¸ 16000®/USD.
2. §¬n vÞ mua 15 tÊn NVL ®Ó sn xuÊt spB, gi¸ mua cha thuÕ GTGT, cha cã thTB lµ 250.000®/n,
th suÊt th TB lµ 30%, thuÕ st th GTGT lµ 10%.
3. Trong kú ®¬n vÞ xuÊt b¸n 35 spA víi gi¸ b¸n cao h¬n gi¸ vèn (cha bao gåm thuÕ GTGT) lµ 4.000®/sp.
4. Trong kú ®¬n vÞ nhËp kho thµnh phÈm B do ®¬n vÞ tù s¶n xuÊt ra, sè lîng 60spB, gi¸ thµnh s¶n xuÊt
115.000®/sp, thuÕ suÊt thuÕ TT§B lµ 30%, thuÕ suÊt thuÕ GTGT 10%, gi¸ b¸n cao h¬n gi¸ vèn
15.000® (cha cã thuÕ GTGT). §ång thêi ®¬n vÞ xuÊt b¸n 40spB.
Yªu cÇu: TÝnh thuÕ GTGT, thuÕ TT§B ph¶i nép?
Bài tập 2: Đơn vị B tính và nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có tài liệu sau
1. Đơn vị mua 30 tấn NVL A đầu vào đsản xuất ra sản phẩm B (là sản phẩm chịu thuế TTĐB) và sản
phẩm C (là sản phẩm không chịu thuế TTĐB), giá mua 500.000đ/tấn (chưa có thuế GTGT), thuế suất
thuế GTGT 10%, thuế suất thuế TTĐB là 30%.
2. Trong kỳ đơn vị nhập kho 300 sản phẩm B, 200 sản phẩm C hoàn thành, giá thành sn xuất tương ứng
là 150.00đ/spB, 100.000đ/spC.
3. Đơn vị xuất bán 200spB, 100spC, giá bán (chưa thuế GTGT) cao hơn giá vốn 50.000đ/sản
phẩm. Thuế suất thuế GTGT 10%, thuế suất thuế TTĐB là 30%
4. Đơn vị xuất 50spB, 100spC ký gửi đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng. Cuối kỳ đại lý thông báo bán
hết spB một nửa spC của đơn vị. Đơn vị đã thanh toán đầy đủ tiền hoa hồng cho đại lý (biết rằng hoa
hồng đại lý được hưởng là 5% tổng doanh thu chưa có thuế GTGT, thuế suất thuế GTGT của hoạt động
đại lý là 10%)
5. Đơn vị xuất 20 sản phẩm B dùng vào hội nghị khách hàng của đơn vị.
Yêu cầu: Tính thuế GTGT, thuế TTĐB đơn vị phải nộp trong kỳ? Giả sử tl tiêu hao NVL A cho hai
loại sản phẩm B và C là như nhau, NVL A không có tồn kho.
Bài tập thuế tiêu thụ đặc biệt - Người đăng: tranthanhha144
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Bài tập thuế tiêu thụ đặc biệt 9 10 678