Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập trắc nghiệm KINH TẾ VI MÔ

Được đăng lên bởi tran-nam
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 9262 lần   |   Lượt tải: 23 lần
Bài tập môn học

Kinh tế vi mô

CHƯƠNG 1:

KHÁI QUÁT VỀ KINH TẾ VI MÔ

1.1. Trong các nền kinh tế thị trường hàng hoá được tiêu dùng bởi:
a. Những người xứng đáng.
b. Những người làm việc chăm chỉ nhất.
c. Những người có quan hệ chính trị tốt.
d. Những người sẵn sàng và có khả năng thanh toán.
e. Những người sản xuất ra chúng.
1.2. Trong kinh tế học, phải thực hiện sự lựa chọn vì:
a. Tài nguyên khan hiếm.
b. Con người là động vật biết thực hiện sự lựa chọn.
c. Những điều tiết của chính phủ đòi hỏi phải thực hiện sự lựa chọn.
d. Các biến số kinh tế có tương quan với nhau.
e. Không có sự lựa chọn sẽ không có kinh tế học.
1.3. Quy luật chi phí cơ hội tăng dần biểu thị:
a. Công đoàn đẩy mức tiền công danh nghĩa lên.
b. Chính phủ chi quá nhiều gây ra lạm phát.
c. Xã hội phải hy sinh những lượng ngày càng tăng của hàng hoá này để đạt được
thêm những lượng bằng nhau của hàng hoá khác.
d. Xã hội không thể ở trên đường giới hạn khả năng sản xuất.
e. Mỗi thập kỷ qua đi các nguồn tài nguyên cần phải khai thác sâu hơn.
1.4. Sự dịch chuyển của đường giới hạn khả năng sản xuất là do:
a. Thất nghiệp.
b. Lạm phát.
c. Những thay đổi trong công nghệ sản xuất.
d. Những thay đổi trong kết hợp hàng hoá sản xuất ra.
e. Những thay đổi trong thị hiếu của người tiêu dùng.
1.5. Câu nào sau đây thuộc về kinh tế vĩ mô?
a. Tỉ lệ thất nghiệp ở nhiều nước rất cao.
b. Tốc độ tăng GDP bình quân giai đoạn1991 - 1997 ở Việt Nam khoảng 8,5 %
c. Tỉ lệ lạm phát ở Việt Nam dưới 15 % mỗi năm trong giai đoạn 1991- 1997
d. Cả ba câu trên đều đúng.
1.6. Kinh tế học vi mô nghiên cứu :
a. Hành vi ứng xử của các tế bào kinh tế trong các loại thị trường.
b. Các hoạt động diễn ra trong toàn bộ nền kinh tế.
c. Cách ứng xử của người tiêu dùng để tối đa hoá thoả mãn
Trang 1

Bài tập môn học

Kinh tế vi mô

d. Mức giá chung của một quốc gia
e. Cả a và c đều đúng
1.7. Câu nào sau đây thuộc kinh tế vi mô:
a. Tỷ lệ thất nghiệp ở Việt Nam hiện nay ở mức cao.
b. Lợi nhuận kinh tế là động lực thu hút các hãng mới gia nhập vào ngành sản xuất.
c. Chính sách tài chính tiền tệ là công cụ của chính phủ trong nền kinh tế.
d. Tỷ lệ lạm phát ở Việt Nam năm 1996 không quá mức 2 con số.
1.8. Vấn đề nào sau đây thuộc kinh tế học chuẩn tắc:
a. Mức tăng trưởng GDP của Việt Nam năm 1995 là 9,5 %
b. Tỷ lệ lạm phát ở Việt Nam năm 1995 là 12,9 %
c. Giá dầu thế giới tăng ba lần giữa năm 1973 và 1974
d. Phải có hiệu thuốc miễn phí phục vụ người già và trẻ em.
1.9. Trong mô hình kinh tế thị trường tự do, các vấn đề cơ bản của hệ th...
Bài tập môn học Kinh tế vi mô
CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT VỀ KINH TẾ VI MÔ
1.1. Trong các nền kinh tế thị trường hàng hoá được tiêu dùng bởi:
a. Những người xứng đáng.
b. Những người làm việc chăm chỉ nhất.
c. Những người có quan hệ chính trị tốt.
d. Những người sẵn sàng và có khả năng thanh toán.
e. Những người sản xuất ra chúng.
1.2. Trong kinh tế học, phải thực hiện sự lựa chọn vì:
a. Tài nguyên khan hiếm.
b. Con người là động vật biết thực hiện sự lựa chọn.
c. Những điều tiết của chính phủ đòi hỏi phải thực hiện sự lựa chọn.
d. Các biến số kinh tế có tương quan với nhau.
e. Không có sự lựa chọn sẽ không có kinh tế học.
1.3. Quy luật chi phí cơ hội tăng dần biểu thị:
a. Công đoàn đẩy mức tiền công danh nghĩa lên.
b. Chính phủ chi quá nhiều gây ra lạm phát.
c. hội phải hy sinh những lượng ngày càng tăng của hàng hoá này để đạt được
thêm những lượng bằng nhau của hàng hoá khác.
d. Xã hội không thể ở trên đường giới hạn khả năng sản xuất.
e. Mỗi thập kỷ qua đi các nguồn tài nguyên cần phải khai thác sâu hơn.
1.4. Sự dịch chuyển của đường giới hạn khả năng sản xuất là do:
a. Thất nghiệp.
b. Lạm phát.
c. Những thay đổi trong công nghệ sản xuất.
d. Những thay đổi trong kết hợp hàng hoá sản xuất ra.
e. Những thay đổi trong thị hiếu của người tiêu dùng.
1.5. Câu nào sau đây thuộc về kinh tế vĩ mô?
a. Tỉ lệ thất nghiệp ở nhiều nước rất cao.
b. Tốc độ tăng GDP bình quân giai đoạn1991 - 1997 ở Việt Nam khoảng 8,5 %
c. Tỉ lệ lạm phát ở Việt Nam dưới 15 % mỗi năm trong giai đoạn 1991- 1997
d. Cả ba câu trên đều đúng.
1.6. Kinh tế học vi mô nghiên cứu :
a. Hành vi ứng xử của các tế bào kinh tế trong các loại thị trường.
b. Các hoạt động diễn ra trong toàn bộ nền kinh tế.
c. Cách ứng xử của người tiêu dùng để tối đa hoá thoả mãn
Trang 1
Bài tập trắc nghiệm KINH TẾ VI MÔ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập trắc nghiệm KINH TẾ VI MÔ - Người đăng: tran-nam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Bài tập trắc nghiệm KINH TẾ VI MÔ 9 10 865