Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập và đáp án môn quản trị thương mại

Được đăng lên bởi nguyenthithanhtinh100894
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 1509 lần   |   Lượt tải: 3 lần
GIẢI BÀI TẬP QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI
Bài số 1:
Hãy tính hệ số co dãn của cầu theo giá cả , cho đường cầu có dạng P= 60- 3Q. Tại mức giá là
12. Nếu tại điểm này DN tăng giá ở mức vừa phải thì doanh thu sẽ thay đổi như thế nào?
Giải:
P= 60-3Q => Q= 20 -

1
P
3

dQ
 1/3
dP

Hệ số co giãn của cầu theo giá: EDp =

P
dQ
12
* Q = -1/3*
= -0,25
dP
16

Vậy giá tăng( giảm) 1 % thì lượng cầu giảm( tăng) 0,25%
EDp = 0,25<1 nghĩa là cầu không co giãn, người tiêu dùng không phản ứng gì với sự thay đổi của giá
( vì số phần trăm thay đổi của lượng cầu nhỏ hơn số phần trăm thay đổi của giá) nên khi doanh nghiệp
tăng giá ở mức vừa phải thì doanh thu sẽ tăng.
Bài số 2:
Cho đường cầu có dạng P= 265.Q-1. Chứng minh đường cầu này có hệ số co giãn theo giá
không đổi ở mọi mức giá. Nếu doanh nghiệp tăng giá lên 10%,20%,30% thì doanh thu thay đổi
như thế nào ?
Giải:
Ta có : P = 265  Q-1
Suy ra Q= 265  P-1
Độ co giãn của cầu theo giá:
2

dQ P
265 P
 1
E P  dP * Q  2 * 265
P
D

EDp = -1 Cầu co giãn đơn vị. Vậy hệ số co giãn của cầu theo giá không đổi ở mọi mức giá.
Do đó khi giá tăng lên 10%, 20% ,30% , thì doanh số tăng tương ứng 10%, 20%, 30%
Bài số 3:
Cho đường cầu có dạng: Q = 56600 - 0.25.P - 0.003.M + 0.45.Ps + 0.6N.

1

Trong đó Q là lượng cầu trong một tuần, P là giá cả hàng hóa, M là thu nhập trung bình
trong tuần, Ps là giá cả hàng hóa thay thế, và N là dân số(đơn vị triệu người). Cho các giá trị
P=65000, M=1.500.000, Ps=600000, N = 25 triệu người.
Hãy giải thích tại sao hàng hóa này là hàng hóa thứ cấp.
Giải:
Ta có, với P=65.000, M=1.500.000, Ps=600.000, N=25 triệu người thì:
Q=305.865 đơn vị
Qp’= -0,25
Q’M= -0,003
Độ co dãn của cầu hàng hoá theo thu nhập:
EQM=dQ/dM x M/Q= -0,003 x 1.500.000/305.865 = -0.0147 < 0
Độ co giãn của cầu hàng hoá theo thu nhập âm thì chứng tỏ hàng hoá đó là hàng hoá thứ cấp.
Bài số 4:
Hãy tính hệ số co giãn của cầu theo gía, cho đường cầu dạng:
P= 45-1.5Q Khi mức giá là 12 . Cho biết ảnh hưởng đối với doanh thu khi doanh nghiệp tăng giá.
Giải:
P = 45 - 1.5Q
=> Q = 30 - 2/3P
Với P = 12 => Q= 30 - 2/3 × 12 = 22
Hệ số co giãn của cầu theo giá
EDp = Q’(P) × P/Q
= -2/3 × 12/22 = -0.36
Vậy khi giá tăng 1% thì cầu sẽ giảm 0.36%
Vì EDp = 0.36 < 1 cầu ít co giản, phần trăm thay đổi của cầu nhỏ hơn phần trăm thay đổi của giá, nên
nếu tăng giá ở mức vừa phải thì doanh thu sẽ tăng.
Bài số 5:
Đường cầu có dạng P = 600-0.5Q2.
Tính hệ số co giãn khi...
GIẢI BÀI TẬP QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI
Bài số 1:
Hãy tính hệ số co dãn của cầu theo giá cả , cho đường cầu có dạng P= 60- 3Q. Tại mức giá là
12. Nếu tại điểm này DN tăng giá ở mức vừa phải thì doanh thu sẽ thay đổi như thế nào?
Giải:

dP
dQ


!
"

dP
dQ
#
Q
P
#


$%
&'()*+,-./012+,*)-$%.
!
"
$%340567$189:;67"+</=>?(@A
*=/"B),(@A012CD"B),(@A-96:"
)E,<=F"+/:G)H
Bài số 2:
Cho đường cầu dạng P= 265.Q
-1
. Chứng minh đường cầu này có hệ số co giãn theo giá
không đổi mọi mức giá. Nếu doanh nghiệp tăng giá lên 10%,20%,30% thì doanh thu thay đổi
như thế nào ?
Giải:
IJ%

K(B%


LM
%
#
%
#
P
P
E
Q
P
dP
dQ
D
P
!
"
N@D=OH&'(67@AE,P,<H
!@J6)09.$.$.$/:)1D<.$.$.
Bài số 3:
Cho đường cầu có dạng: Q = 56600 - 0.25.P - 0.003.M + 0.45.P
s
+ 0.6N.
Bài tập và đáp án môn quản trị thương mại - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập và đáp án môn quản trị thương mại - Người đăng: nguyenthithanhtinh100894
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
Bài tập và đáp án môn quản trị thương mại 9 10 362