Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập ví dụ chương 7 BCLCTT

Được đăng lên bởi nguyendoanhieu1993
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 549 lần   |   Lượt tải: 0 lần
KHOA KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN, HỌC VIỆN NGÂN HÀNG

CHƯƠNG 7: BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TiỀN TỆ
Bài tập ví dụ: Tại công ty X có tình hình số dư các tài khoản đầu kỳ như sau:
Đvị
1000
Đầu kỳ
Đầu kỳ
Tiền mặt

1500 Phải thu khách hàng A (Dư Nợ)

1000

Vay ngắn hạn

1000 Tài sản cố định hữu hình

5000

Khấu hao TSCĐHH

3000 Nguồn vốn kinh doanh

3500

Phải thu KH B (Dư Có)
Thành phẩm

300 Lợi nhuận chưa phân phối
600 Nguyên vật liệu

1100
500

Vay dài hạn

1200 Phải trả người bán (Dư Có)

800

Tiền gửi ngân hàng

2300

Trong kỳ có các nghiệp vụ phát sinh như sau:
1 Mua NVL chưa trả tiền người bán là
2 Giao cho KH B

500
4.4 /TP, trừ vào tiền ứng trước.

300 TP, giá bán (VAT10%)

Phần còn lại thanh toán ngay bằng chuyển khoản. Biết giá vốn của lô hàng trên
3 KH A trả nợ bằng tiền mặt

700

4 CHi phí vận chuyển hàng bán trong kỳ chi bằng tiền mặt
5 Lương bộ phận qlý

100 , BH

6 Mua TSCĐ mới, giá mua

50

150 đã trả bằng chuyền khoản.

1000 chưa kể VAT

10% đã thu tiền bằng TM là

5% đã thanh toán bằng TGNH 50%

180

600 để gửi TK kỳ hạn

10 Lãi tiền gửi phát sinh đến cuối kỳ là

300

, tính vào CFQLDN
9 tháng

100

lãi trả sau, l 9% năm

20 chưa thu tiền

11 Trả trước hạn nợ gốc vay dài hạn

200 bằng tiền mặt

12 Tạm nộp thuế TNDN trong kỳ là

22 bằng chuyển khoản

13 Phát hành trái phiếu thu tiền mặt. Biết Mệnh giá

500 kỳ hạn

480 Lãi suất phát sinh đến cuối kỳ là

CK phân bổ trong kỳ

200 giá bán chưa VAT

400 hao mòn

8 Trích khấu hao TSCĐ trong kỳ tính vào CFSX

giá phát hành

50

, SX

7 Nhượng bán TSCĐ dùng cho QLDN, có NG

9 Trích TK TGKKH

1.5 / TP

5 năm

LS

7% năm

35 đã thanh toán bằng TM

4

Yêu cầu: Lập BCLCTT cho Công ty X bằng 2 phương pháp. Biết trong kỳ không có SP hoàn thành
Thuế suất thuế TNDN 25%

1

Trong kỳ ko phát sinh CL giữa thuế và KT

Đào Nam Giang

KHOA KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN, HỌC VIỆN NGÂN HÀNG

ĐÁP ÁN
Bước 1: Phản ánh các nghiệp vụ phát sinh vào tài khoản chữ T (phần này các bạn tự làm)
Bước 2: Trên cơ sở của bước 1, ta có bảng cân đối tài khoản và chi tiết trên tài khoản 111, 112
như sau:
BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN KẾ TOÁN
Ngày 31/12/200X như sau:
Tài khoản

SD đầu kỳ
N

C

Số phát sinh
N

C

Tiền mặt

1500

1378

285

2593

TGNH

2300

1020

1447

1873

Phải thu khách hàng

1000

300

700

300

500

0

1000

NVL

300

500

CFSXKD dở dang
Thành phẩm

450
600

0

VAT đc khấu trừ
Đầu tư ngắn hạn khác
Phải thu khác
TSCĐ
Hao mòn TSCĐ
Phải trả người bán

5000
3000

Phải nộp NS
Vay ngắn hạn

1000

Vay dài hạn

1200

Phát hành trái phiếu

3500

LN chưa p...
KHOA KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN, HỌC VIỆN NGÂN HÀNG
Bài tập ví dụ: Tại công ty X có tình hình số dư các tài khoản đầu kỳ nh
ư sau:
Đvị 1000
Đầu kỳ
1500
1000
3000
300
600
1200
2300
Trong kỳ có các nghiệp vụ phát sinh như sau:
1 Mua NVL chưa trả tiền người bán là 500
2 Giao cho KH B 300 TP, giá bán (VAT10%) 4.4 /TP, trừ vào tiền ứng trước.
Phần còn lại thanh toán ngay bằng chuyn khoản. Biết giá vốn của lô h
àng trên
1.5 / TP
3 KH A trả nợ bằng tiền mặt 700
4 CHi phí vận chuyn hàng bán trong k chi bằng tiền mặt 50
5 Lương bộ phận qlý 100 , BH 50 , SX 150 đã trả bằng chuyn khoản.
6 Mua TSCĐ mới, giá mua 1000 chưa kể VAT 5% đã thanh toán bằng TGNH 50%
7 Nhượng bán TSCĐ dùng cho QLDN, có NG 400 hao mòn 200 giá bán chưa VAT
10% đã thu tiền bằng TM là 180
8 Trích khấu hao TSCĐ trong kỳ tính vào CFSX 300 , tính vào CFQLDN 100
9 Trích TK TGKKH 600 để gửi TK kỳ hạn 9 tháng lãi tr
ả sau, l
9% năm
10 Lãi tiền gửi phát sinh đến cuối kỳ là 20 chưa thu tiền
11 Trtrước hạn nợ gốc vay dài hạn 200 bằng tiền mặt
12 Tạm nộp thuế TNDN trong kỳ là 22 bằng chuyển khoản
13 Phát hành trái phiếu thu tiền mặt. Biết Mệnh giá 500 k hạn 5 năm LS 7% năm
giá phát hành 480 Lãi suất phát sinh đến cuối kỳ là 35 đã thanh toán bằng TM
CK phân bổ trong kỳ 4
Thu
ế suất thuế TNDN
25% Trong k ko phát sinh CL giữa thuế và KT
CHƯƠNG 7: BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TiỀN TỆ
Yêu cầu: Lập BCLCTT cho Công ty X bằng 2 phương pháp. Biết trong kỳ không có SP hoàn thành
Vay dài hạn Phải trả người bán (Dư Có) 800
Tiền gửi ngân hàng
Phải thu KH B (Dư Có) Lợi nhuận chưa phân phối 1100
Thành phẩm Nguyên vật liệu 500
Vay ngắn hạn Tài sản cố định hữu hình 5000
Khấu hao TSCĐHH Nguồn vốn kinh doanh 3500
Đầu kỳ
Tiền mt Phải thu khách hàng A (Dư Nợ) 1000
1 Đào Nam Giang
Bài tập ví dụ chương 7 BCLCTT - Trang 2
Bài tập ví dụ chương 7 BCLCTT - Người đăng: nguyendoanhieu1993
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Bài tập ví dụ chương 7 BCLCTT 9 10 63