Ktl-icon-tai-lieu

bài tập vi mô bài giải

Được đăng lên bởi thaotran210295
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 3088 lần   |   Lượt tải: 13 lần
CHƯƠNG 1: NHẬP MÔN KINH TẾ HỌC
BÀI TẬP
1.

ĐĐiểm nào trong các điểm A, B, C, D trong hình vẽ dưới
đây sẽ dẫn đến tăng trưởng kinh tế nhanh nhất. Hãy giải thích
tại sao?

Hàng
tiêu
dùng

C
A
450



B

D
Hàng tư liệu sản xuất

2.Làm thế nào để phân biệt kinh tế học vi mô và kinh tế học vĩ mô,
kinh tế học thực chứng và kinh tế học chuẩn tắc? Cho các ví dụ minh
hoạ.
2.

TTại sao người ta nói : sự khác nhau giữa các nền kinh tế
ngày nay chỉ là mức độ can thiệp của chính phủ. Cơ sở kinh tế
của vấn đề này là gì?

b4.Những nhận định nào dưới đây là vấn đề quan tâm của kinh tế học
vi mô, Những nhận định nào là vấn đề quan tâm của kinh tế học vĩ
mô:
a.

Mức tăng trưởng bình quân của một quốc gia
trong 5 năm trở lại đây ở mức bình quân
7,5%/năm.

b.

Một hãng sẽ đầu tư vào máy móc thiết bị để sản
xuất thêm hàng hóa.

c.

Lạm phát quá cao sẽ tác động xấu đến nền kinh tế

d.

Giá hàng hóa giảm xuống, người tiêu dùng có
khuynh hướng mua hàng hóa nhiều hơn.

HƯỚNG DẪN BÀI TẬP
1. Điểm D: Tại điểm D lượng TLSX sản xuất nhiều hơn điểm B,
(điểm C và A bị loại).

2. - Phân biệt kinh tế học vi mô và vĩ mô chủ yếu từ đối tượng và
phạm vi nghiên cứu.
-

Phân biệt kinh tế học thực chứng và kinh tế học chuẩn
tắc từ tính chất khách quan hay chủ quan của vấn đề nghiên cứu.
3. – Kinh tế thị trường có sự can thiệp của Nhà nước là hình thức
tổ chức kinh tế phổ biến ngày nay của thế giới.

- Mức độ can thiệp của mỗi Nhà nước do trình độ kinh tế, lịch sử
phát triển và chế độ chính trị – xã hội quy định.
4. vi mô: b,d; vĩ mô: a,c.
CHƯƠNG II: CUNG – CẦU VÀ GIÁ CẢ THỊ TRƯỜNG
1. Cho giá cả, lượng cung và lượng cầu sản phẩm X như sau:
P
QD
QS

120
0
750

100
100
600

a.

80
200
450

60
300
300

40
400
150

20
500
0

Thiết lập hàm số cung và hàm số cầu của sản phẩm
X.

b.

Tính hệ số co dãn của cầu và của cung ở mức giá :

P = 80 và P = 60
2. Sản phẩm Y có hàm số cung và hàm số cầu thị trường như sau :
PS =

1
Q 5
50

PD = -

1
Q  20
100

a. Tìm giá cả và sản lượng cân bằng thị trường?
b. Nếu chính phủ định giá tối thiểu P = 17,5 thì tình hình thị
trường sản phẩm Y như thế nào?
c. Nếu chính phủ định giá tối đa: P = 14 thì tình hình thị trường
sản phẩm Y như thế nào?
3. Cho hàm số cầu và hàm số cung thị trường của sản phẩm X như
sau :
QD = 40 – P ;

QS = 10 + 2P

a. Tìm giá cả cân bằng và sản lượng cân bằng thị trường.
b. Nếu chính phủ đánh thuế 3đ đơn vị sản phẩm thì sản lượng
và giá cả cân bằng trong trường hợp này là bao nhiêu?

4. Hàm số cung, cầu về lúa mì ở Mỹ những năm 1980 như s...
CHƯƠNG 1: NHẬP MÔN KINH TẾ HỌC
BÀI TẬP
1. ĐĐiểm nào trong các điểm A, B, C, D trong hình vẽ dưới
đây sẽ dẫn đến tăng trưởng kinh tế nhanh nhất. Hãy giải thích
tại sao?
2.Làm thế nào đ phân biệt kinh tế học vi kinh tế học mô,
kinh tế học thực chứng và kinh tế học chuẩn tắc? Cho các dụ minh
hoạ.
2. TTại sao người ta nói : sự khác nhau giữa các nền kinh tế
ngày nay chỉ mức độ can thiệp của chính phủ. sở kinh tế
của vấn đề này là gì?
b4.Những nhận định nào dưới đây vấn đề quan tâm của kinh tế học
vi mô, Những nhận định nào vấn đề quan tâm của kinh tế học
mô:
a. Mức tăng trưởng bình quân của một quốc gia
trong 5 năm trở lại đây mức bình quân
7,5%/năm.
b. Một hãng sẽ đầu vào máy móc thiết bị để sản
xuất thêm hàng hóa.
c. Lạm phát quá cao sẽ tác động xấu đến nền kinh tế
d. Giá hàng hóa giảm xuống, người tiêu ng
khuynh hướng mua hàng hóa nhiều hơn.
HƯỚNG DẪN BÀI TẬP
1. Điểm D: Tại điểm D lượng TLSX sản xuất nhiều hơn điểm B,
(điểm C và A bị loại).
C
D
A
B
45
0
Hàng
tiêu
dùng
Hàng tư liệu sản xuất
bài tập vi mô bài giải - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài tập vi mô bài giải - Người đăng: thaotran210295
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
bài tập vi mô bài giải 9 10 688