Ktl-icon-tai-lieu

bài tâpj kinh tế vĩ mô

Được đăng lên bởi Jeny Hiếu
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 1031 lần   |   Lượt tải: 5 lần
kinh tế vĩ mô
I
TP TOÁN KINH
T
CHƢƠNG
I:
QUY HOCH TUY N
TÍNH
I. Lp mô hình toán
hc
cho các bài toán d iƣớ đây
1.Mt xí nghi p có 4 máy A, B,C, D dùng đ s n xu t ra 6 loi s n ph m đnh
mc
th i gian cho mi sn ph m đi vi tng máy, qu th i gian ca t n g máy đư c c ho
trong bng sau:
SP
MÁY
Đnh mc thi gian cho sn ph m ( gi )
SP1 SP2 SP3 SP4 SP5 SP6
A: 132 1 2 1 3 1 0
B: 120 2 1 1 2 3 2
C: 100 1 2 0 2 1 3
D: 144 2 2 2 1 4 2
Giá 1 SP
(1000 đ)
40 30 35 75 65 60
Hãy l p phương án sn xut sao cho t n g thu nh p là l n nh t (Max) mà vn đ m b o
an
toàn cho máy.
2. Mt phân xưng có nhi m v s n xu t ra 3 loi sn ph m c n s d n g 2
loi nguyên li u A và B. Hao phí nguyên liu, d trù nguyên liu cho trong bng dư i
đây. Hãy l p k ế hoch sao cho t n g chi phí nh nh t v i đi u ki n không đư c s
dng quá s nguyên liu, t n g s s n ph m c 3 lo i không ít h nơ 350 s sn ph m
1, không ít hơn
25% t n g s sn phm.
Nguyên li u S n ph m D tính nguyên liu
(kg)
I II III
A 2 1 3 1500
B 1 2 2 650
Chi phí/ SP
(1000đ)
8 5 10
3. Hai đa phương Ninh Bình và H nư g Yên cung cp Khoai vi khi lượng 200
t n 300 tn cho 3 đa phương tiêu th Khoai là Hi Phòng, Ngh An và Nam Đ n h
vi yêu c u tương n g là 170 tn, 200 t n và 130tn cư c phí (nghìn/ tn) cho trong
bng dư i đây. Hãy l p k ế hoch sao cho tng chi phí nh nht.
N iơ tiêu th
H i Phòng Ng An Nam Đ n h
Ninh Bình 20 12 25
Hưng Yên 12 24 14
bài tâpj kinh tế vĩ mô - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài tâpj kinh tế vĩ mô - Người đăng: Jeny Hiếu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
bài tâpj kinh tế vĩ mô 9 10 857