Ktl-icon-tai-lieu

Bài thảo luận môn kinh tế quốc tế

Được đăng lên bởi lilas-le
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 2809 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Bài thảo luận
môn
kinh tế quốc tế

Đề tài: Các biện pháp Việt Nam cần thực hiện để đẩy
mạnh mặt hàng xuất thủy sản giai đoạn hiện nay
Nhóm: 5
Giáo viên hướng dẫn:

Mục lục
• Thực trạng xuất khẩu thủy sản Việt Nam
hiện nay
• Khó khăn và thuận lợi trong ngành xuất
khẩu thủy sản hiện nay
• Các biện pháp Việt Nam cần thực hiện để
đẩy mạnh mặt hàng xuất thủy sản giai
đoạn hiện nay

Thủy sản Việt Nam
• Click to edit Master text styles
– Second level
– Third level
• Fourth level
– Fifth level

Thực trạng xuất khẩu thủy sản Việt
Nam hiện nay

Xuất khẩu thủy sản từ 1993 – 2011
(theo tạp chí Thủy sản Việt Nam)

Vietnam's Fish and Seafood Exports in
2008 – C$ 4.95 Billion

Source: Government of Vietnam

Mạng lưới và thị trường xuất khẩu
2%
2%
3%
3%

•
•

Hiện tại Việt Nam xuất khẩu thủy sản
cho khoảng 155 thị trường
Thị trường Mỹ: có tiềm năng vô cùng lớn
nhưng đòi hỏi của thị trường vô cùng khắt
khe, cạnh tranh khốc liệt

•

Thị trường EU: là thị trường lớn nhưng
đang chịu sự khủng hoảng lớn nên nhu cầu
bị giảm sút đáng kể, tuy nhiên EU vẫn là thị
trường mà nhập khẩu nhiều nhất

•

Thị trường Nhật Bản: là thị trường lớn
nhưng đòi hỏi ở vấn đề vệ sinh an toàn
thưc phẩm là vô cùng khắt khe

•
•

Thị trường Trung Quốc: là một thị trường
quá rộng lớn
Thị trường ASEAN

3t đầu năm 2012

8%
5%
6%

17%

EU
Mỹ
Nhật Bản
Trung Quốc
ASEAN
19% Hàn Quốc
Mêhico
austraylia
canada
nga

Tình hình thị trường xuất khẩu thủy sản
3 tháng đầu năm 2012 (số liệu hải quan)

the U.S
japan
the EU
china and
hongkong
ASEAN
others
(about 60
makets)

Thị trường xk thủy sản năm 2011

Các mặt hàng xuất khẩu chính của Việt Nam
• Hiện Việt Nam xuất khẩu chủ
yếu là các loại tôm (mã HS 03 và
16) luôn chiếm ~ 40% thị phần và
cá tra ( mã HS 03 và 16) chiếm
~30% thị phần.
• Ngoài ra, các mặt hàng thủy •sảnClick to edit Master
xuất khẩu còn có: cá ngừ (mã HS
– Second level
03 và 16), các loại cá khác ( mã
HS 0301 đến 0305 và 1694), các– Third level
• Fourth level
loại nhuyễn thể ( mã HS 0307 và
– Fifth level
16), cua, ghẹ và giáp xác khác
(mã HS 03 và 16)
• Mã HS là Harmonized System mã số hàng hóa dùng chung

text style

Tình hình xuất khẩu một số mặt hàng
thủy sản
Các loại tôm

Cá tra

• Click to edit Master text styles• Click to edit Master text styles
– Second level

– Second level

– Third level

– Third level

• Fourth level
– Fifth level

• Fourth level
– Fifth level

Đánh giá chung về tình hình xuất khẩu
Tình hình phát triển

• Click to edit Master text styles
• Kim ngạch xuất khẩu thủy sản
...
Bài th o lu n
môn
kinh t qu c t ế ế
Đ tài: Các bi n pháp Vi t Nam c n th c hi n đ đ y
m nh m t hàng xu t th y s n giai đo n hi n nay
Nhóm: 5
Giáo viên h ng d n: ướ
Bài thảo luận môn kinh tế quốc tế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài thảo luận môn kinh tế quốc tế - Người đăng: lilas-le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
Bài thảo luận môn kinh tế quốc tế 9 10 172