Ktl-icon-tai-lieu

Bài thu hoạch nâng cao chất lượng Quản lý

Được đăng lên bởi Ngọc Phong
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 220 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI THU HOẠCH
TẬP HUẤN NÂNG CAO NĂNG LỰC CÁN BỘ QUẢN LÝ
HÈ NĂM 2015
Người viết:
Chức vụ
Đơn vị công tác:
Câu hỏi: Dựa vào yêu cầu đổi mới kiểm tra, đánh giá của Nghị
quyết 29-NQ/TW, ngày 4 tháng 11 năm 2013. Đồng chí hãy chỉ ra những
nét đổi mới trong kiểm tra, đánh giá đối với người học trong đổi mới
giáo dục hiện nay? Liên hệ thực tế tại đơn vị mình đang công tác?
Trả lời:
1. Những nét đổi mới trong kiểm tra, đánh giá đối với người học
trong đổi mới giáo dục hiện nay.
Kiểm tra đánh giá hiện nay được đổi mới theo định hướng: Chuyển từ
kiểm tra kết quả ghi nhớ kiến thức chủ yếu cuối kỳ, cuối năm sang chú trọng
kiểm tra khả năng vận dụng kiến thức kết hợp đánh giá phong cách học và ý
thức, thái độ học tập trong suốt quá trình giáo dục thông qua quan sát hành
vi, nhận xét mức độ tiến bộ. Ra đề thông qua “Ma trận nội dung mục tiêu” và
đa dạng hóa phương thức và thời điểm kiểm tra đánh giá. Thi, kiểm tra đánh
giá có vai trò vừa tạo động lực cho người học vừa xác nhận mức độ đạt được,
mục tiêu dạy học và chuẩn đầu ra của chương trình giáo dục.
Nghị quyết 29/TW yêu cầu đổi mới căn bản phương thức kiểm tra
đánh giá kết quả giáo dục theo hướng coi trọng phát triển năng lực, phẩm
chất của học sinh.
Chúng ta thường nói “ Phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của
học sinh” đó chính là việc tạo động lực cho học sinh.
Tạo động lực cho học sinh thì người quản lý, giáo viên cần trả lời các
câu hỏi:
- Tại sao học sinh ham học hay không thích học?
- Tại sao học sinh này có tính tích cực, chủ động trong học tập, học tập
chăm chỉ hơn học sinh khác?
1

- Tại sao một số học sinh tích cực học hỏi, tham gia có trách nhiệm
trong các hoạt động học tập với sự hào hứng, trong khi một số học sinh khác
có thiên hướng thụ động hoặc thờ ơ, thậm chí coi việc học là “sự ép buộc”.
Tạo động lực cho học sinh liên quan đến các lĩnh vực: Thích học, biết cách
học, sự thảo mãn và giá trị.
Để tạo động lực cho học sinh trường tôi trong năm học 2015 – 2016
trước tiên tôi cần tác động tới giáo viên nhà trường bằng nhiều phương pháp
để giáo viên:
- Biết tổ chức hoạt động học và tạo hứng khởi cho học sinh.
+ Biết làm cho học sinh thích môn học (Cho học sinh biết học nội dung
này để làm gì?) có kịch bản lên lớp phù hợp trong đó có phần mở đầu ấn
tượng để “ cù” vào vùng limbic của người học thông qua việc tạo nhu cầu và
lợi ích của việc nhận thức nội dung dạy học và lôi kéo sự chú ý của học sinh
thông qua các “thao tác sư phạm”
Muốn học sinh thích học việc đầu tiên giáo viên phải biết kích thích
n...
BÀI THU HOẠCH
TẬP HUẤN NÂNG CAO NĂNG LỰC CÁN BỘ QUẢN LÝ
HÈ NĂM 2015
Người viết:
Chức vụ
Đơn vị công tác:
Câu hỏi: Dựa vào yêu cầu đổi mới kiểm tra, đánh giá của Nghị
quyết 29-NQ/TW, ngày 4 tháng 11 năm 2013. Đồng chí hãy chỉ ra những
nét đổi mới trong kiểm tra, đánh giá đối với người học trong đổi mới
giáo dục hiện nay? Liên hệ thực tế tại đơn vị mình đang công tác?
Trả lời:
1. Những nét đổi mới trong kiểm tra, đánh giá đối với người học
trong đổi mới giáo dục hiện nay.
Kiểm tra đánh giá hiện nay được đổi mới theo định hướng: Chuyển từ
kiểm tra kết quả ghi nhớ kiến thức chủ yếu cuối kỳ, cuốim sang chú trọng
kiểm tra khả năng vận dụng kiến thức kết hợp đánh giá phong cách học ý
thức, thái độ học tập trong suốt quá trình giáo dục thông qua quan sát hành
vi, nhận xét mức độ tiến bộ. Ra đề thông qua “Ma trận nội dung mục tiêu”
đa dạng hóa phương thức thời điểm kiểm tra đánh giá. Thi, kiểm tra đánh
giá có vai trò vừa tạo động lực cho người học vừa xác nhận mức độ đạt được,
mục tiêu dạy học và chuẩn đầu ra của chương trình giáo dục.
Nghị quyết 29/TW yêu cầu đổi mới căn bản phương thức kiểm tra
đánh giá kết qu giáo dục theo hướng coi trọng phát triển năng lực, phẩm
chất của học sinh.
Chúng ta thường nói Phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của
học sinh” đó chính là việc tạo động lực cho học sinh.
Tạo động lực cho học sinh tngười quản lý, giáo viên cần trả lời các
câu hỏi:
- Tại sao học sinh ham học hay không thích học?
- Tại sao học sinh này có tính tích cực, chủ động trong học tập, học tập
chăm chỉ hơn học sinh khác?
1
Bài thu hoạch nâng cao chất lượng Quản lý - Trang 2
Bài thu hoạch nâng cao chất lượng Quản lý - Người đăng: Ngọc Phong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Bài thu hoạch nâng cao chất lượng Quản lý 9 10 657