Ktl-icon-tai-lieu

Bài thu hoạch: Tổ chức và hoạt động của UBND xã Ia Kriêng, thực trạng và giải pháp

Được đăng lên bởi hung-nguyen-kim
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 38526 lần   |   Lượt tải: 206 lần
BÀI THU HOẠCH:
TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ IA
KRIÊNG, THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP.
ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ IA KRIÊNG
Ủy ban nhân dân xã Ia Kriêng được thành lập tháng 9 năm 1991 trên cơ
sở được chia tách từ huyện Chư Prông của tỉnh Gia Lai. Từ một xã có thể nói
điều kiện kinh tế rất nghèo, giao thông đi lại gặp nhiều khó khăn, công cụ sản
xuất còn thô sơ, các tập tục mê tín dị đoan, lạc hậu vẫn phổ biến. Thế nhưng
hơn 20 năm qua nền kinh tế của xã đã thay đổi vượt bậc, giao thông nông
thôn đi lại thuận tiện, từ trung tâm xã ra thị trấn và một số trục đường chính
đã được nhựa hóa nên các phương tiện giao thông đi lại được dễ dàng. Trạm,
trường, đường điện được đổi mới, khang trang. Khắp các ngõ hẻm đều có hệ
thống loa phát thanh được phát từ chương trình phát thanh của tỉnh. Nhân dân
ngày càng thoát nghèo nhờ được tập huấn các chương trình dự án nông thôn
mới nên áp dụng khoa học kỹ thuật và sản xuất chăn nuôi vì thế đời sống
nhân dân được cải thiện.
1. Điều kiện tự nhiên:
1.1.Vị trí địa lý:
Xã Ia Kriêng là một xã vùng III xã đặc biệt khó khăn nằm về phía Tây
Nam huyện Đức Cơ cách trung tâm huyện 5 km. Toàn xã có 08 làng. Giới cận
như sau: Phía Bắc: giáp xã Ia Krêl; phía Nam: giáp huyện Chư Prông; phía
Đông: giáp xã Ia Lang, xã Ia Krêl; phía Tây: giáp xã Ia Pnôn, thị trấn Chư Ty.
Diện tích tự nhiên của xã: 10.872,82ha. Trong đó:
- Đất sản xuất nông nghiệp: 9.737,43ha.
- Đất phi nông nghiệp: 266.69ha.
Tổng số hộ toàn xã: 991hộ = 4276 khẩu. (tính đến 30/9/2011)
Trong đó:

Dân tộc Jarai: 830 hộ = 3718 khẩu, chiếm 83,75%;
Dân tộc Kinh: 143hộ = 496 hộ, chiếm 14,42%,

còn lại có một số ít dân tộc khác như Thái, Mường, là 18 hộ, chiếm 1,8%.
Lao động trong độ tuổi: 2408 người; trong đó: lao động nông nghiệp
chiếm tỷ lệ: 95,83%, lao động công nghiệp chiếm tỷ lệ 00,49%, lao động dịch
vụ chiếm tỷ lệ 00,65% trong tổng số lao động của xã.
2. Điều kiện kinh tế – xã hội:
2.1. Trên lĩnh vực kinh tế: Được sự đầu tư của Trung ương, tỉnh, huyện.
Xã đặc biệt chú trọng lồng ghép có hiệu quả nhiều chương trình, dự án về
vốn, giống cây trồng, vật nuôi, vật tư, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào

sản xuất để nâng cao hiệu quả kinh tế. Đồng bào DTTS còn biết sử dụng các
giống mới, biết ứng dụng tiến bộ KH-KT vào sản xuất nhằm nâng cao năng
suất, chất lượng, hiệu quả của các loại cây trồng; phương thức...
BÀI THU HOẠCH:
TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ IA
KRIÊNG, THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP.
ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ IA KRIÊNG
Ủy ban nhân dân xã Ia Kriêng được thành lập tháng 9 năm 1991 trên cơ
sở được chia tách̀ huyện Chư Prông của tỉnh Gia Lai. Từ một xã có thể nói
điều kiện kinh tế rất nghèo, giao thông đi lại gặp nhiều khó khăn, công cụ sản
xuất còn t sơ, các tập tục tín dị đoan, lạc hậu vẫn phổ biến. Thế nhưng
hơn 20 m qua nền kinh tế của xã đã thay đổi vượt bậc, giao thông nông
thôn đi lại thuận tiện, từ trung tâm xã ra thị trấn và một số trục đường chính
đã được nhựa hóa nên các phương tiện giao thông đi lại được dễ dàng. Trạm,
trường, đường điện được đổi mới, khang trang. Khắp các ngõ hẻm đều có hệ
thống loa phát thanh được phát từ chương trình phát thanh của tỉnh. Nhân dân
ngày càng thoát nghèo nhờ được tập huấn các chương trình dự án nông thôn
mới nên áp dụng khoa học kỹ thuật và sản xuất chăn nuôi v thế đời ́ng
nhân dân được cải thiện.
1. Điều kiện tự nhiên:
1.1.Vị trí địa lý:
Ia Kriêng một vùng III đặc biệt khó khăn nằm về phía Tây
Nam huyện Đức Cơ cách trung tâm huyện 5 km. Toàn xã có 08 làng. Giới cận
như sau: Phía Bắc: giáp Ia Krêl; phía Nam: giáp huyện Chư Prông; phía
Đông: giáp xã Ia Lang, xã Ia Krêl; phía Tây: giáp xã Ia Pnôn, thị trấn Chư Ty.
Diện tích tự nhiên của xã: 10.872,82ha. Trong đó:
- Đất sản xuất nông nghiệp: 9.737,43ha.
- Đất phi nông nghiệp: 266.69ha.
Tổng số hộ toàn xã: 991hộ = 4276 khẩu. (tính đến 30/9/2011)
Trong đó: Dân tộc Jarai: 830 hộ = 3718 khẩu, chiếm 83,75%;
Dân tộc Kinh: 143hộ = 496 hộ, chiếm 14,42%,
còn lại có một số ít dân tộc khác như Thái, Mường, là 18 hộ, chiếm 1,8%.
Lao động trong độ tuổi: 2408 người; trong đó: lao động nông nghiệp
chiếm tỷ lệ: 95,83%, lao động công nghiệp chiếm tỷ lệ 00,49%, lao động dịch
vụ chiếm tỷ lệ 00,65% trong tổng số lao động của xã.
2. Điều kiện kinh tế – xã hội:
2.1. Trên lĩnh vực kinh tế: Được sự đầu của Trung ương, tỉnh, huyện.
đặc biệt chú trọng lồng ghép hiệu quả nhiều chương trình, dự án về
vốn, giống cây trồng, vật nuôi, vật tư, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào
Bài thu hoạch: Tổ chức và hoạt động của UBND xã Ia Kriêng, thực trạng và giải pháp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài thu hoạch: Tổ chức và hoạt động của UBND xã Ia Kriêng, thực trạng và giải pháp - Người đăng: hung-nguyen-kim
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Bài thu hoạch: Tổ chức và hoạt động của UBND xã Ia Kriêng, thực trạng và giải pháp 9 10 624