Ktl-icon-tai-lieu

Bài thực hành môn Quản trị nhân lực

Được đăng lên bởi Cau Buon Vi Ai
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 385 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG – XÃ HỘI
KHOA QUẢN LÝ LAO ĐỘNG

BÀI THỰC HÀNH
Môn QTNL
Đề tài : Phân tích công việc của nhân viên phòng kinh
doanh tại công ty Cổ Phần Tập Đoàn G.Home.

Giảng viên
Sinh viên
Lớp

V.Hồng Ever!!
Nguyễn Văn Hồng
C13.QL2

Hà Nội , 11/ 2011

LỜI NÓI ĐẦU
1

Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học-kỹ thuật và toàn cầu
hóa kinh tế, yếu tố con người và vấn đề quản lý con người đang ngày được
quan tâm chú trọng như là yếu tố chính quyết định sự thành công hay thất bại
của bất kỳ một tổ chức, doanh nghiệp nào. Chỉ khi nguồn nhân lực được sử
dụng một cách có hiệu quả thì tổ chức ấy mới có thể hoạt động một cách tốt
nhất và đạt được những thành công. Nguồn nhân lực vẫn luôn giữ một vai trò
quyết định trong các tổ chức, doanh nghiệp để tồn tại và phát triển trong môi
trường cạnh tranh gay gắt. Để làm được điều này, doanh nghiệp cần phải
thực hiện đồng thời nhiều công việc và một trong những công việc đó là công
tác quản trị nhân lực, trong đó phân tích công việc ngày càng trở thành bộ
phận quan trọng của quản lý nhân lực trong các tổ chức và doanh nghiệp.
Phân tích công việc cụ thể có rất nhiều thông tin liên quan đến công việc đó
và chúng thường được hệ thống hóa trình bày dưới dạng : bản mô tả công
việc, bản yêu cầu đối với người thực hiện công việc, bản tiêu chuẩn thực hiện
công việc. Đó là những công cụ rất hữu hiệu cho tất cả những ai liên quan
đến chức năng quản lý nhân sự.
Công ty Cổ Phần Tập Đoàn G.Home mới chuyển sang hình thức tập đoàn
trong thời gian gần đây,bao gồm các công ty thành viên : Công Ty TNHH
MTV G.Home Bình Xuyên , Công Ty TNHH MTV Đệm Và Nội Thất G.Home
Long An , Công Ty TNHH Chấn Hưng & Công Ty TNHH Siêu Việt Hưng Yên.
Vì vậy thực trạng của công ty luôn đặt ra những đòi hỏi với công tác quản trị
nhân lực của công ty để làm sao có nguồn nhân lực thực sự phù hợp với
những mục tiêu mà công ty đã đặt ra trước mắt và trong tương lai.
Trong quá trình tìm hiểu và phân tích công việc của nhân viên phòng kinh
doanh tại công ty Cổ Phần Tập Đoàn G.Home. Báo cáo thực tế có những nội
dung như sau:

I. Tổng quan về đơn vị thực tế: Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn G.Home
2

II.

Khảo sát thực tế.
1.
2.
3.
4.
5.

Chuẩn bị phân tích công việc.
Thu thập và xác minh thông tin phân tích công việc.
Phác thảo kết quả phân tích công việc.
Kiểm chứng lấy ý kiến, thu thập thông tin bổ xung.
Hoàn thiện kết quả phân tích công việc.

III. Giải trình ý nghĩa và cách thức sử dụng, phát huy hiệu quả của PTCV.
IV. Kết luận.

I. TỔNG QUAN VỀ ĐƠN VỊ THỰC TẾ...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG – XÃ HỘI
KHOA QUẢN LÝ LAO ĐỘNG
BÀI THỰC HÀNH
Môn QTNL
Đề tài : Phân tích công việc của nhân viên phòng kinh
doanh tại công ty Cổ Phần Tập Đoàn G.Home.
Hà Nội , 11/ 2011
LỜI NÓI ĐẦU
Giảng viên
V.Hồng Ever!!
Sinh viên
Nguyễn Văn Hồng
Lớp C13.QL2
1
Bài thực hành môn Quản trị nhân lực - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài thực hành môn Quản trị nhân lực - Người đăng: Cau Buon Vi Ai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Bài thực hành môn Quản trị nhân lực 9 10 29