Ktl-icon-tai-lieu

Bài thuyết trình quản trị học (bối cảnh ra đời của các thuyết quản trị )

Được đăng lên bởi Do My Loc
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 1161 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trường Cao Đẳng Tài Chính Hải Quan

Môn học: Quản trị học
Lớp: C12E2D

Thành Viên nhóm
Đặng Thị Hiền Lương
Nguyễn Thị Mỹ Tiên
Trần Nguyễn Trường An
Nguyễn Lâm Tiểu Phượng
Nguyễn Thị Minh Hạnh
Phan Thị Huỳnh Như
Châu Thị Tuyết Vinh
Hoàng Thị Thu Hiền
Đỗ Thị Mỹ Lộc
Hoàng Ngọc Thảo Nguyên
Trần Thị Kim Tuyến

CHƯƠNG II: SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CÁC
LÝ THUYẾT QUẢN TRỊ
I- BỐI CẢNH RA ĐỜI:
Có thể nói hoạt động quản trị là hoạt động có từ
khi xuất hiện loài người trên trái đất, nhưng lý
thuyết quản trị lại là sản phẩm của xã hội hiện đại.

• Click to edit Master text styles

Sự quan– tr
ọnglevel
của lịch sử quản trị
Second
– Third level
• Fourth level
– Fifth level

- Các nhà quản trị vẫn dùng những lý
thuyết và kinh nghiệm quản trị đã hình
thành trong lịch sử vào trong nghề nghiệp
của mình.
-Lý thuyết quản trị cũng phải dựa trên
những thực tế và quản trị cũng được
nghiên cứu có hệ thống qua các thời đại.

Những bằng chứng lịch sử về họat
động quản trị :
Có thể kể ra đây một số bằng chứng:
- Người Babylon biết vận dụng mức lương tối thiểu
vào năm 1950 trước công nguyên.
- Người Trung Quốc đã biết phân công lao động vào
• Click to edit Master text styles
năm 1944 trước công nguyên.
level
- Người Ai-c–ậSecond
p biết nh
ận thức được tầm quan trọng
– Third level
của tổ chức hành
chánh và nhà nước quan liêu năm
• Fourth level
1930 trước công nguyên.
– Fifth level
- Người Hy-Lạp để lại những bằng chứng cho thấy
họ nhận thức rất sâu về những nguyên tắc quản lý. Các
kiểu hội đồng, tòa án, ủy hội của họ là những bằng
chứng.

• Click to edit Master text styles
Quá trình xuất hiện các lý thuyết quản

trị:

– Second level
– Third level

level
- Thời Trung c•ổFourth
, lý thuy
ết quản trị chưa được ra đời, vì
– Fifth level
đơn vị sản xuất kinh doanh vẫn chỉ đóng khung trong
phạm vi gia đình.
- Ở phương Tây, những ý kiến quản trị áp dụng trong
kinh doanh chỉ bắt đầu xuất hiện từ khoảng thế kỷ 16.
- Đến thế kỷ 18, là thời kỳ có những phát minh tạo nên
cuộc cách mạng công nghiệp, trong đó có sự ứng dụng
động lực máy hơi nước, làm thay đổi qui mô sản xuất từ
gia đình thành các nhà máy. Tuy nhiên, hoàn cảnh sản
xuất mới cũng chưa có tác động lớn đến sự phát triển của
lý thuyết quản trị, vì trong giai đoạn đầu của cuộc cách
mạng công nghiệp, chức năng của người sở hữu và chức

• Click to edit Master text styles

- Sản xuất kinh doanh phát triển càng mạnh thì chức
– Second level
năng của người sở hữu và chức năng của người quản lý
– Third level
đuợc phân biệt ngày
càng rõ rệt, đặc biệt...
Trường Cao Đẳng Tài Chính Hải Quan
Môn h c: Qu n tr h c
Lớp: C12E2D
Bài thuyết trình quản trị học (bối cảnh ra đời của các thuyết quản trị ) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài thuyết trình quản trị học (bối cảnh ra đời của các thuyết quản trị ) - Người đăng: Do My Loc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Bài thuyết trình quản trị học (bối cảnh ra đời của các thuyết quản trị ) 9 10 936