Ktl-icon-tai-lieu

BÀI TIỂU LUẬN ĐỀ TÀI : SỬ DỤNG VÀ QUẢN LÝ QUỸ NGOÀI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Được đăng lên bởi dynkquang
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 1795 lần   |   Lượt tải: 10 lần
ĐẠI HỌC HUÊ

KHOA LUẬT


BÀI TIỂU LUẬN
ĐỀ TÀI : SỬ DỤNG VÀ QUẢN LÝ
QUỸ NGOÀI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Giáo viên hướng dẫn : Cô Nguyễn Thị Triển .
Nhóm sinh viên thực hiện : Nhóm 1 – lớp k36D Luật Học .

Huế, 22/9/2014

MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU...................................................................................................1
Phần I : Nhận thức chung về việc sử dụng và quản lí quỹ ngoài NSNN..............2
1.Các Quỹ tài chính nhà nước ngoài Ngân sách nhà nước (gọi tắt là các Quỹ
ngoài ngân sách)....................................................................................................2
1.1 Định nghĩa :.....................................................................................................2
1.2 Chức năng, vai trò :........................................................................................2
1.3 Các đặc trưng cơ bản của Quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách:..............3
1.4

Các loại Quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách:.....................................5

2. Hành lang pháp lí về việc sử dụng và quản lí quỹ tài chính nhà nước ngoài
ngân sách...............................................................................................................5
Phần II . Thực trạng pháp luật về việc sử dụng và quản lí quỹ.............................8
tài chính ngoài NSNN...........................................................................................8
1. Thực trạng về sử dụng và quản lí quỹ ngoài NSNN.........................................8
1.1 Thực trạng về quản lý quỹ ngoài ngân sách nhà nước....................................8
1.2

Thực trạng về việc sử dụng quỹ tài chính ngoài NSNN:............................9

2. Thực trạng về Hành lang pháp lí.....................................................................10
2.1 Về Hiến pháp.................................................................................................10
2.2 Về Luật Ngân sách nhà nước........................................................................12
3. Một số tồn tại và hạn chế của Pháp luật trong việc quy định về sử dụng và
quản lý Quỹ tài chính ngoài NSNN :..................................................................14
3.1

Các vấn đề gặp phải đối với các Quỹ tài chính ngoài NSNN:..................14

Phần III : Hướng giải quyết.................................................................................18
Phần Kết Luận :........................................

KHOA LUT


 !
"#$%"&'()*'+,-'.+/01'(23"4'5
(678"'(%"&'9(:;("<'(67=>?*@ABC/D9E;5
/FGHHIJIHK=L
BÀI TIỂU LUẬN ĐỀ TÀI : SỬ DỤNG VÀ QUẢN LÝ QUỸ NGOÀI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÀI TIỂU LUẬN ĐỀ TÀI : SỬ DỤNG VÀ QUẢN LÝ QUỸ NGOÀI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC - Người đăng: dynkquang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
BÀI TIỂU LUẬN ĐỀ TÀI : SỬ DỤNG VÀ QUẢN LÝ QUỸ NGOÀI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 9 10 980