Ktl-icon-tai-lieu

Bài tiểu luận môn phương pháp quản lý

Được đăng lên bởi Nghĩa Phạm Minh
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 528 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BÀI TIỂU LUẬN
MÔN PHƯƠNG PHÁP QUẢN LÍ
Đề bài.
Trình bày một lí thuyết quản lí mình tâm đắc nhất, giải thích vì sao?
Liên hệ thực tiễn nơi mình công tác?
Bài làm.
I. CƠ SỞ LÍ LUẬN:
Một số khái niệm:
+) Khái niệm kinh điển về quản lí: Quản lí là những tác động có định hướng, có
chủ đích của chủ thể quản lí đối với khách thể quản lí nhằm làm cho tổ chức vận hành
và đạt được mục tiêu của tổ chức.
+) Hiện nay, khi đã xuất hiện mối quan hệ tương tác trở lại của khách thể quản
lí (lúc này gọi là đối tượng quản lí) thì hoạt động quản lí được định nghĩa rõ hơn: Quản
lí là quá trình đạt đến mục tiêu của tố chức bằng cách vận dụng các hoạt động (chức
năng) Kế hoạch hoá; Tổ chức; Chỉ đạo (lãnh đạo) và Kiểm tra.
+) Người quản lí: Người quản lí là nhân vật có trách nhiệm phân bố nhân lực và
các nguồn lực khác, chỉ dẫn sự vận hành của một bộ phận hay toàn bộ tổ chức để tổ
chức hoạt động có hiệu quả và đạt đến mục đích.
Trong khi thuyết quản lý theo khoa học của F.W.Taylor có ảnh hưởng lớn từ Mỹ
sang châu Âu suốt nửa đầu thế kỷ XX, thì ở Pháp, qua tác phẩm chủ yếu “Quản lý
công nghiệp và tổng quát” xuất bản năm 1949 của Henri Fayol (người Pháp, 1841 1925) đã thu hút được sự chú ý. Fayol đã tiếp cận vấn đề quản lý ở tầm rộng hơn và
xem xét dưới góc độ tổ chức - hành chính. Với thuyết này, ông đã được coi là người
đặt nền móng cho lý luận quản lý cổ điển, là “một Taylor của châu Âu” và là “người
cha thực sự của lý thuyết quản lý hiện đại” (trong xã hội công nghiệp).
Tư tưởng chủ yếu của thuyết Fayol là nhìn vấn đề quản lý ở cả tổng thể tổ chức quản
lý, xem xét hoạt động quản lý từ trên xuống, tập trung vào bộ máy lãnh đạo cao với
các chức năng cơ bản của nhà quản lý. Ông cho rằng thành công của quản lý không chỉ
nhờ những phẩm chất của các nhà quản lý, mà chủ yếu nhờ các nguyên tắc chỉ đạo
hành động của họ và những phương pháp mà họ sử dụng. Với các nhà quản lý cấp cao
phải có khả năng bao quát, còn đối với cấp dưới thì khả năng chuyên môn là quan
trọng nhất. Tư tưởng quản lý đó phù hợp với hệ thống ..........., và từ những nguyên lý
đó .......có thể vận dụng cho việc quản lý các loại tổ chức thuộc lĩnh vực khác.
Những vấn đề mà thuyết Fayol đã giải đáp khá rõ ràng là nội hàm của khái niệm
quản lý, các chức năng của quản lý, qua đó, ông xác định nội hàm quản lý gồm: lập kế
hoạch, tổ chức, điều khiển, phối hợp và kiểm tra. Chính đó là sự khái quát các chức
năng quản lý, bảo đảm cho hoạt động tiến hành thuận lợi và có hiệu quả. Như vậy
chức năng quản lý chỉ tác động đến con n...
BÀI TIỂU LUẬN
MÔN PHƯƠNG PHÁP QUẢN LÍ
Đề bài.
Trình bày một lí thuyết quản lí mình tâm đắc nhất, giải thích vì sao?
Liên hệ thực tiễn nơi mình công tác?
Bài làm.
I. CƠ SỞ LÍ LUẬN:
Một số khái niệm:
+) Khái niệm kinh điển về quản lí: Quản lí là những tác động có định hướng, có
chủ đích của chthể quản đối với khách thể quản nhằm làm cho tổ chức vậnnh
và đạt được mục tiêu của tổ chức.
+) Hiện nay, khi đã xuất hiện mối quan hệ tương tác trở lại của khách thể quản
lí (lúc này gọi là đối tượng quản lí) thì hoạt động quản lí được định nghĩa rõ hơn: Quản
quá trình đạt đến mục tiêu của tố chức bằng cách vận dụng các hoạt động (chức
năng) Kế hoạch hoá; Tổ chức; Chỉ đạo (lãnh đạo) và Kiểm tra.
+) Người quản lí: Người quản lí là nhân vật có trách nhiệm phân bố nhân lực và
các nguồn lực khác, chỉ dẫn sự vận hành của một bộ phận hay toàn bộ tổ chức để tổ
chức hoạt động có hiệu quả và đạt đến mục đích.
Trong khi thuyết quản theo khoa học của F.W.Taylor ảnh hưởng lớn từ Mỹ
sang châu Âu suốt nửa đầu thế kỷ XX, thì Pháp, qua tác phẩm chủ yếu “Quản
công nghiệp tổng quát” xuất bản năm 1949 của Henri Fayol (người Pháp, 1841 -
1925) đã thu hút được sự chú ý. Fayol đã tiếp cận vấn đề quản tầm rộng hơn
xem xét dưới góc độ tổ chức - hành chính. Với thuyết này, ông đã được coi người
đặt nền móng cho luận quản cổ điển, “một Taylor của châu Âu” “người
cha thực sự của lý thuyết quản lý hiện đại” (trong xã hội công nghiệp).
tưởng chủ yếu của thuyết Fayol nhìn vấn đề quản cả tổng thể tổ chức quản
lý, xem xét hoạt động quản từ trên xuống, tập trung o bộ máy lãnh đạo cao với
các chức năng cơ bản của nhà quản lý. Ông cho rằng thành công của quản lý không chỉ
nhờ những phẩm chất của các nhà quản lý, chủ yếu nhờ các nguyên tắc ch đạo
hành động của họ và những phương pháp mà họ sử dụng. Với các nhà quản cấp cao
phải khả năng bao quát, còn đối với cấp dưới thì khả năng chuyên môn quan
trọng nhất. tưởng quản đó phù hợp với hthống ..........., từ những nguyên
đó .......có thể vận dụng cho việc quản lý các loại tổ chức thuộc lĩnh vực khác.
Những vấn đề thuyết Fayol đã giải đáp khá ràng nội hàm của khái niệm
quản lý, các chức năng của quản lý, qua đó, ông xác định nội hàm quản lý gồm: lập kế
hoạch, tổ chức, điều khiển, phối hợp kiểm tra. Chính đó sự khái quát các chức
năng quản lý, bảo đảm cho hoạt động tiến hành thuận lợi hiệu quả. Như vậy
chức năng quản lý chỉ tác động đến con người, là sự quản lý của tổ chức xã hội đối với
con người (không phải trực tiếp tác động đến nguyên liệu, thiết bị…). Với quan
niệm đó, thực chất thuyết Fayol là lý thuyết về tổ chức xã hội.
Mặt khác, Fayol cũng cho rằng quản không phải đặc quyền trách nhiệm
riêng của nhân người đứng đầu, được phân chia cho các thành viên khác trong
hệ thống tổ chức quản lý.
Về các chức năng quản , chứcng hoạch định (dự đoán, lập kế hoạch) được coi
nội dung ng đầu, bản nhất. Tuy vậy, ông cũng chỉ ra tính tương đối của công
Bài tiểu luận môn phương pháp quản lý - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tiểu luận môn phương pháp quản lý - Người đăng: Nghĩa Phạm Minh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Bài tiểu luận môn phương pháp quản lý 9 10 728