Ktl-icon-tai-lieu

Bài tiểu luận môn Quản lý nguồn nhân lực trong tổ chức hành chính nhà nước

Được đăng lên bởi Anh Lê
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 2814 lần   |   Lượt tải: 7 lần
BỘ NỘI VỤ
HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA
KHOA TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ NHÂN SỰ

BÀI TIỂU LUẬN
MÔN : Quản lý nguồn nhân lực trong tổ chức hành chính nhà nước
Đề Tài Nghiên Cứu:Tuyển dụng nhân sự trong các cơ quan tổ chức

Giảng viên hướng dẫn : BÙI THỊ NGỌC MAI
Họ và tên : LÊ ANH CHIẾN
SV LỚP : KH13 HCH4
[Type text]

Page 1

MỤC LỤC
A.PHẦN MỞ ĐÂU
1Nhận Thức chung
2. Mục đích nghiên cứu
3 Đối tượng nghiên cứu

4.Phương pháp nghiên cứu

B NỘI DUNG
I, KHÁI NIỆM
a,khái niệm tuyển dụng
c.Khái niệm tuyển mộ
d.Khái niệm Tuyển chọn:
e. Khái niệm cán bộ, công chức
II Nguyên tắc tuyển dụng hiệu quả
1. Tuyển dụng theo nhu cầu thực tiễn
2. Dân chủ và công bằng
3. Tuyển dụng tài năng qua thi tuyển
4. Tuyển dụng phải có điều kiện, tiêu chuẩn rõ ràng
III.Vai trò của nguồn nhân lực:
IV.Thủ tục tuyển dụng nhân sự vào cơ quan tổ chức
1 Yêu cầu trong tuyển dụng
2, Yêu cầu tuyển dụng trong các cơ quan tổ chức
3. Các bước trong thực hiện việc tuyển dụng vào tổ chức
[Type text]

Page 1

a.Chuẩn bị tuyển dụng

b.Thông báo tuyển dụng
c.Thu nhận và chọn lọc hồ sơ
d.Phỏng vấn sơ bộ
e.Kiểm tra, trắc nghiệm
f.Phỏng vấn tuyển chọn

g.Tập sự thử việc

k.Quyết định tuyển dụng

V. Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình tuyển dụng
a.yếu tố bên trong tổ chức
-Hình ảnh và uy tín của tổ chức
b.Các yếu tố thuộc về môi trường bên ngoài
VI:Liên Hệ thực tiễn về vấn đề tuyển dụng nhân sự tại Việt Nam
2) Ví Dụ thực tế
3.Nguyên nhân
VI:Giải Pháp
a, Giải pháp trước mắt
b ,Giải pháp lâu dài
[Type text]

Page 2

VII: Kết Luận :

A PHẦN MỞ ĐẦU

1Nhận Thức chung
Một quốc gia muốn phát triển thì cần phải có nguồn lực như tài nguyên
thiên nhiên .vốn khoa học –công nghệ , con người … trong đó yếu tố con người
được coi là quan trọng nhất có tính quyết định , một đất nước có tài nguyên dồi
dào mà không có nguồn nhân lực không có trình độ ,không biết ứng dụng khoa
học công nghệ để khai thác và phat triển thì không thể đưa 1 đất nước phát triển
theo mong muốn được . , điều đó đã được kiểm chứng qua thực tiễn cho thấy
sự phát triển thần kỳ ở Nhật Bản đã chứng minh
Trong thời kỳ mới , xã hội phát triển ,công cuộc đôi mới hội nhập và
hướng theo mục tiêu ‘ dân giàu, nước mạnh xã hội công bằng, dân chủ văn
minh’..đảng ta luôn xác đinh nguồn lao động dồi dào của nước ta , con người
việt nam có truyền thống cần cù chịu khó , có óc sáng tạo ,nắm bắt khoa học
công nghệ nhanh có nhiều tiềm năng để phát triển nguồn nhân lực … trong mỗi
cơ quan nhà nước cũng luôn cần có những nguồn nhân lực đủ đức đủ tài để có
thể phục vụ và giúp n...
BỘ NỘI VỤ
HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA
KHOA TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ NHÂN SỰ
BÀI TIỂU LUẬN
MÔN : Quản lý nguồn nhân lực trong tổ chức hành chính nhà nước
Đề Tài Nghiên Cứu:Tuyển dụng nhân sự trong các cơ quan tổ chức
Giảng viên hướng dẫn : BÙI THỊ NGỌC MAI
Họ và tên : LÊ ANH CHIẾN
SV LỚP : KH13 HCH4
[Type text] Page 1
Bài tiểu luận môn Quản lý nguồn nhân lực trong tổ chức hành chính nhà nước - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tiểu luận môn Quản lý nguồn nhân lực trong tổ chức hành chính nhà nước - Người đăng: Anh Lê
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Bài tiểu luận môn Quản lý nguồn nhân lực trong tổ chức hành chính nhà nước 9 10 583