Ktl-icon-tai-lieu

BÀI TIỂU LUẬN: PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ VIỆT NAM

Được đăng lên bởi baoht13409
Số trang: 39 trang   |   Lượt xem: 1614 lần   |   Lượt tải: 4 lần
TỔNG CTCP VẬN TẢI DẦU KHÍ (PVT)

BÀI TIỂU LUẬN:
PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU
KHÍ VIỆT NAM
MÔN: THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN
GV: NGUYỄN ĐÌNH THIÊN

1

MỤC LỤC

PHẦN 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ (PVT)
Tổng CTCP Vận tải Dầu khí (PVT) được thành lập vào năm 2002 và niêm yết
trên Sàn Chứng khoán Hồ Chí Minh (HSX) vào năm 2007.PVT cung cấp các dịch
vụ vận chuyển dầu thô và các sản phẩm có liên quan bằng đường biển và các
dịch vụ logistics khác.Bên cạnh đó, PVT cũng kinh doanh xăng dầu.Các mảng
kinh doanh chính của PVT như sau:
 Vận tải (đóng góp 48% doanh thu 9T2014): bao gồm vận chuy ển nguyên
liệu đầu vào (dầu thô) và đầu ra (sản phẩm dầu và khí) của Nhà máy l ọc
dầu (NMLD) Dung hàng rời và vận tải đường bộ
 Dịch vụ kho nổi (FSO) (11% doanh thu 9T2014): cho thuê tàu FSO/FPSO và
cung cấp dịch vụ quản lý và vận hành (O&M).
 Thương mại (39% doanh thu 9T2014): kinh doanh xăng d ầu và các
sản phẩm khí
 Các mảng khác (2% doanh thu 9T2014): bao g ồm d ịch v ụ taxi và các d ịch v ụ
hàng hải khác (đại lý trung chuyển)
LỊCH SỮ HÌNH THÀNH


Năm 2002: Tiền thân của Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí là Công ty
Vận tải Dầu khí, đơn vị thành viên của Tổng công ty D ầu khí Vi ệt Nam (nay
là Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam), thành lập vào ngày 27/5/2002 theo
Quyết định số 358/QĐ-VPCP của Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính
phủ.

2











CƠ CẤU ĐÔI NGŨ QUẢN LÍ:
-



Năm 2003: Đầu năm 2003, Công ty Vận tải Dầu khí đã thực hiện mua tàu
POSEIDON M, đây là tàu vận tải dầu thô loại Aframax đầu tiên ở Vi ệt Nam,
có trọng tải lên tới 96.125 tấn. Tháng 4/2003, tàu POSEIDON M đã chính
thức thực hiện vận chuyển lô hàng đầu tiên.
Năm 2006: Tháng 5/2006, Công ty Vận tải Dầu khí đã đưa vào khai thác tàu
chở dầu thô loại Aframax thứ hai - HERCULES M.
Năm 2007: Thực hiện Quyết định số 758/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp ngày
30/3/2006, Công ty Vận tải Dầu khí đã tiến hành cổ phần hóa và chính th ức
hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần vào ngày 07/5/2007 căn cứ Gi ấy
chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu số 4103006624 do Sở Kế hoạch và
Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp. Căn cứ Nghị quyết số 1756/NQ-DKVN ngày
04/4/2007 của Hội đồng quản trị Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, k ể từ ngày
23/7/2007, Công ty cổ phần Vận tải Dầu khí chính thức chuy ển đổi thành
Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (PV Trans Corp).
Ngày 10/12/2007, Tổng Công ty đã chính thức niêm yết trên Sở giao d ịch
chứng khoán TP. HCM với mã chứng khoán Là PVT.
Năm 2010, VĐL của Công ty là 2.326.0...
T NG CTCP V N T I D U KHÍ (PVT)
I TI U LU N :
PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH CÔNG TY C PH N D U
KHÍ VI T NAM
MÔN: TH TR NG CH NG KHOÁN ƯỜ
GV: NGUY N ĐÌNH THIÊN
1
BÀI TIỂU LUẬN: PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ VIỆT NAM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÀI TIỂU LUẬN: PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ VIỆT NAM - Người đăng: baoht13409
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
39 Vietnamese
BÀI TIỂU LUẬN: PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ VIỆT NAM 9 10 731