Ktl-icon-tai-lieu

Bài tuyên truyền An toàn vệ sinh lao động phòng chống cháy nổ

Được đăng lên bởi pjnkgalaxy
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 207 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Bµi truyÒn th«ng hëng øng TuÇn lÔ Quèc gia
An toµn- VÖ sinh lao ®éng - Phßng chèng ch¸y næ n¨m 2014
Trong n¨m 2013, c«ng t¸c An toµn sinh lao ®éng (ATVSL§) chÝnh s¸ch kinh
tÕ- héi lín, ý nghÜa quan träng trong viÖc ph¸t triÓn bÒn v÷ng b¶o con ngêi,
lu«n ®îc §¶ng Nhµ níc; c¸c Së, Ban ngµnh, ®Þa ph¬ng quan t©m chØ ®¹o; c¸c doanh
nghiÖp, c¬ quan, chøc ngêi lao ®éng triÓn khai thùc hiÖn, qua ®ã ®· h¹n c
phÇn nµo c¸c tai n¹n lao ®éng nghiªm träng. §iÒu nµy ®¶m b¶o ®îc søc khoÎ ngêi
lao ®éng, gãp phÇn ph¸t triÓn kinh æn ®Þnh héi. Ngay nh÷ng ngµy ®Çu thµnh
lËp níc ta, chñ tÞch C Minh ®· ban hµnh s¾c lÖnh 29/SL ngµy 13/3/1947 trong
®ã c¸c ®iÓm c¬ b¶n an toµn lao ®éng, sinh lao ®éng, thêi giê lµm viÖc- nghØ ng¬i
®· ®îc thÓ hiÖn suèt trong nh÷ng n¨m qua lu«n ®îc söa ®æi, sung. C¸c cÊp l·nh
®¹o cao nhÊt cña §¶ng vµ Nhµ níc còng thêng xuyªn quan t©m, nh¾c nhë vµ nhÊn m¹nh
ph¶i thùc hiÖn tèt c«ng t¸c b¶o hé lao ®éng, an toµn lao ®éng, vÖ sinh lao ®éng.
Tuy nhiªn, ë mét sè lÜnh vùc nghÒ nghiÖp, doanh nghiÖp, mét vµi ®Þa ph¬ng vÉn ch-
a ®¶m b¶o ®îc an toµn t søc khoÎ cho ngêi lao ®éng nh tai n¹n lao ®éng (TNL§),
bÖnh nghÒ nghiÖp g©y thiÖt h¹i ngêi vµ tµi s¶n. Côc an toµn lao ®éng cho biÕt trªn
toµn quèc trong n¨m 2013 sè vô tai n¹n lao ®éng gi¶m nhng sè ngêi chÕt l¹i t¨ng, cô thÓ
®· x¶y ra gÇn 6.700 TNL§ lµm 6.887 ngêi n¹n, trong ®ã ca vong chiÕm
kho¶ng 9,1%; ®Æc biÖt sè n¹n nh©n lµ lao ®éng n÷ t¨ng 466 ngêi lªn tíi 2.308 ngêi. ¦íc
tÝnh thiÕt h¹i vÒ vËt chÊt- tµi s¶n do tai n¹n lao ®éng cña n¨m võa qua lµ h¬n 78 tû ®ång,
cha tÝnh tíi 154 ngh×n ngµy nghØ cña ngêi lao ®éng.
HuyÖn ... lµ mét huyÖn ®ång b»ng, n»m ë phÝa T©y B¾c cña tØnh Th¸i B×nh víi diÖn
tÝch tù nhiªn lµ 200,2 km
2
víi d©n sè lµ 255,084 ngêi (sè liÖu 2013) trong ®ã h¬n 10 v¹n
d©n trong ®é tuæi lao ®éng cÇn ®îc trang nh÷ng kiÕn thøc ATVSL§ ®Ó b¶o
b¶n th©n còng nh gia ®×nh. Thùc hiÖn sù chØ ®¹o cña Së Y t¹i C«ng v¨n 61/SYT-
NVY ngµy 19/2/2014 viÖc hëng øng tuÇn Quèc gia An toµn sinh lao ®éng-
Phßng chèng ch¸y næ (ATVSL§- PCCN) lÇn thø 16 víi chñ ®Ò: "Suy nghÜ hµnh ®éng
môc tiªu kh«ng tai n¹n lao ®éng, bÖnh nghÒ nghiÖp, ch¸y t¹i n¬i lµm viÖc" ®Ó
chñ ®éng phßng ngõa, h¹n chÕ tai n¹n lao ®éng .... viÕt bµi tuyªn truyÒn ATVSL§
nh»m kªu gäi ngêi sö dông lao ®éng vµ ngêi lao ®éng cïng nhau chung søc thùc hiÖn tèt
c«ng t¸c ATVSL§. §ång thêi tuyªn truyÒn, ph¸t ®éng s©u réng t¹o ra sù hëng øng tÝch
cùc cña c¸c cÊp, c¸c ngµnh, ®oµn thÓ, doanh nghiÖp, ngêi lao ®éng quyÕt t©m thùc hiÖn
tèt c«ng t¸c ATVSL§ n¨m 2014 vµ nh÷ng n¨m tiÕp theo. Nh»m b¶o tÝnh m¹ng, søc
khoÎ cho ngêi lao ®éng, b¶o vÖ tµi s¶n nhµ níc vµ tµi s¶n c«ng d©n, gãp phÇn æn ®Þnh
ph¸t triÓn kinh tÕ- x· héi trªn ®Þa bµn huyÖn.
... kÝnh ®Ò nghÞ c¸c UBND, tr¹m Y tÕ x·, thÞ trÊn, c«ng an huyÖn, c¸c ban ngµnh
liªn quan, doanh nghiÖp,n xuÊt kinh doanh ngêi lao ®éng trªn ®Þa bµn huyÖn
tËp trung thùc hiÖn mét sè néi dung sau:
Bài tuyên truyền An toàn vệ sinh lao động phòng chống cháy nổ - Trang 2
Bài tuyên truyền An toàn vệ sinh lao động phòng chống cháy nổ - Người đăng: pjnkgalaxy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Bài tuyên truyền An toàn vệ sinh lao động phòng chống cháy nổ 9 10 561