Ktl-icon-tai-lieu

Bài viết chương trình giảng dạy kinh tế Fullbright: Liệu GDP bình quân người của Việt Nam có thể đuổi kịp GDP bình quân người của các nước phát triển? (Huỳnh Thế Du)

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 1908 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright

LIỆU GDP BÌNH QUÂN NGƯỜI
CỦA VIỆT NAM CÓ THỂ ĐUỔI
KỊP GDP BÌNH QUÂN NGƯỜI
CỦA CÁC NƯỚC PHÁT TRIỂN?*
Huỳnh Thế Du
Tính đến cuối năm 2004, GDP bình quân
người của Việt Nam khoảng 500 USD1,
của Hoa Kỳ là 38.000 USD, Nhật Bản là
33.000 USD. Điều này có nghĩa là GDP
bình quân người của Việt Nam chỉ bằng
1/76 lần của Hoa Kỳ và 1/66 lần Nhật Bản.
Giả sử trong vòng 50 tới, GDP bình quân
người của Việt Nam tăng trưởng là 6%
năm, của Hoa Kỳ và Nhật Bản là 1,5%, thì
vào năm 2050, GDP bình quân người của
Việt Nam sẽ khoảng 10.000 USD, trong
khi của Hoa Kỳ và Nhật Bản lần lượt là
80.000 USD và 70.000 USD. Nếu tốc độ
tăng trưởng trong vòng 100 năm tới, của
Việt Nam là 4%, Hoa Kỳ và Nhật Bản vẫn
giữ mức tăng nêu trên thì vào năm 2100,
các con số nêu trên lần lượt là 25.000
USD, 170.000 USD, 150.000 USD, gấp
gần 7 và 6 lần Việt Nam. Một khoảng cách
khá xa về tương đối, nhưng vô cùng lớn về
tuyệt đối. Theo cách tính này, để có được
GDP bình quân người bằng Hoa Kỳ trong
vòng 100 năm tới (trong điều kiện Hoa Kỳ
duy trì được mức tăng trưởng 1,5% năm)
thì mức tăng trưởng GDP bình quân người
của Việt Nam phải là 6%. Điều này gần
như không tưởng vì một quốc gia rất khó
có thể duy trì tốc độ tăng trưởng cao như
vậy trong suốt một thế kỷ. Nói như vậy thì
dù có cố gắng đến đâu, Việt Nam cũng
không bao giờ có thể có mức GDP bình
quân người bằng Hoa Kỳ hay Nhật Bản?
Để có thể trả lời câu hỏi này, chúng ta
cùng xem xét điều gì đã xảy ra đối với
Nhật Bản và điều gì sắp xảy ra đối với
Trung Quốc?
*

Các số liệu của bài viết này chủ yếu lấy từ cơ sở
dữ liệu World Development Indicators 2004 của
WB và Niên giám thống kế năm 2004 của Tổng
cục Thống kế Việt Nam và một số nguồn khác.
1
Để đơn giản, các số liệu trong bài viết được làm
tròn đến mức chính xác cần thiết.

Huỳnh Thế Du

Bài viết

Trường hợp Nhật Bản
Vào năm 1960, GDP bình quân người của
Nhật Bản chỉ là 480 USD (tương đương
Việt Nam bây giờ), trong khi của Hoa Kỳ
là 2.879 USD, gấp 6 lần Nhật Bản. Nhưng
chỉ sau hơn 4 thập kỷ, GDP bình quân
người của Nhật Bản đã là 33.000 USD,
bằng 87% GDP bình quân người của Hoa
Kỳ, có nghĩa là Nhật Bản hầu như đã đuổi
kịp Hoa Kỳ. Nếu sử dụng các con số này
để tính toán thì tốc độc tăng GDP bình
quân danh nghĩa (kể cả lạm phát) trong
vòng 44 năm qua của hai quốc gia này lần
lượt là 10,5% và 6,3% năm. Thực tế, tốc
độ tăng trưởng GDP bình quân người của
Nhật Bản trong thời gian kể trên chỉ là
4,1% và 2,1%. Nếu cộng với mức tăng chỉ
số khử lạm phát (GDP deflat...
Chương trình Ging dy Kinh tế Fulbright Bài viết
Hunh Thế Du 1
LIU GDP BÌNH QUÂN NGƯỜI
CA VIT NAM CÓ TH ĐUI
KP GDP BÌNH QUÂN NGƯỜI
CA CÁC NƯỚC PHÁT TRIN?
*
Hunh Thế Du
Tính đến cui năm 2004, GDP bình quân
người ca Vit Nam khong 500 USD
1
,
ca Hoa K là 38.000 USD, Nht Bn là
33.000 USD. Điu này có nghĩa là GDP
bình quân người ca Vit Nam ch bng
1/76 ln ca Hoa K và 1/66 ln Nht Bn.
Gi s trong vòng 50 ti, GDP bình quân
người ca Vit Nam tăng trưởng là 6%
năm, ca Hoa K và Nht Bn là 1,5%, thì
vào năm 2050, GDP bình quân người ca
Vit Nam s khong 10.000 USD, trong
khi ca Hoa K và Nht Bn ln lượt là
80.000 USD và 70.000 USD. Nếu tc độ
tăng trưởng trong vòng 100 năm ti, ca
Vit Nam là 4%, Hoa K và Nht Bn vn
gi mc tăng nêu trên thì vào năm 2100,
các con s nêu trên ln lượt là 25.000
USD, 170.000 USD, 150.000 USD, gp
gn 7 và 6 ln Vit Nam. Mt khong cách
khá xa v tương đối, nhưng vô cùng ln v
tuyt đối. Theo cách tính này, đểđược
GDP bình quân người bng Hoa K trong
vòng 100 năm ti (trong điu kin Hoa K
duy trì được m
c tăng trưởng 1,5% năm)
thì mc tăng trưởng GDP bình quân người
ca Vit Nam phi là 6%. Điu này gn
như không tưởng vì mt quc gia rt khó
có th duy trì tc độ tăng trưởng cao như
vy trong sut mt thế k. Nói như vy thì
dù có c gng đến đâu, Vit Nam cũng
không bao gi có th có mc GDP bình
quân người bng Hoa K hay Nht Bn?
Để có th
tr li câu hi này, chúng ta
cùng xem xét điu gì đã xy ra đối vi
Nht Bn và điu gì sp xy ra đối vi
Trung Quc?
*
Các s liu ca bài viết này ch yếu ly t cơ s
d liu World Development Indicators 2004 ca
WB và Niên giám thng kế năm 2004 ca Tng
cc Thng kế Vit Nam và mt s ngun khác.
1
Để đơn gin, các s liu trong bài viết được làm
tròn đến mc chính xác cn thiết.
Trường hp Nht Bn
Vào năm 1960, GDP bình quân người ca
Nht Bn ch là 480 USD (tương đương
Vit Nam bây gi), trong khi ca Hoa K
là 2.879 USD, gp 6 ln Nht Bn. Nhưng
ch sau hơn 4 thp k, GDP bình quân
người ca Nht Bn đã là 33.000 USD,
bng 87% GDP bình quân người ca Hoa
K, có nghĩa là Nht Bn hu như đã đui
kp Hoa K. Nếu s dng các con s này
để tính toán thì tc độc tăng GDP bình
quân danh nghĩa (k c lm phát) trong
vòng 44 năm qua ca hai quc gia này ln
lượt là 10,5% và 6,3% năm. Thc tế, tc
độ tăng trưởng GDP bình quân người ca
Nht Bn trong thi gian k trên ch
4,1% và 2,1%. Nếu cng vi mc tăng ch
s kh lm phát (GDP deflator) bình quân
trong thi gian qua ca Nht Bn và Hoa
K ln lượt là 3,5% và 4% thì GDP bình
quân người tính theo giá hin ti ca Nht
Bn và Hoa K USD ln lượt là 11.000
USD và 38.000 USD.
Tc độ tăng trưởng GDP bình quân và
GDP bình quân thc tế ca Nht Bn và
Hoa K giai đon 1960-2002 được minh
ho theo đồ th dưới đây.
0
10,000
20,000
30,000
40,000
1960 1970 1980 1990 2000 2002
0%
2%
4%
6%
8%
10%
United States Japan
United States Japan
Như vy điu gì đã xy ra, phi chăng là
do thng kế sai s liu. Vic thng kê sai
điu hoàn toàn không xy ra. Có chăng
ch là mt sai s chp nhn được và có ý
nghĩa v mt thng kê. Yếu t làm cho
GDP bình quân người ca Nht Bn tính
bng USD tăng lên gn 3 ln là do t giá
gia đồng Yên Nht và đồng Đô la M.
thi đim năm 1960, 1 Đô la M đổi được
Bài viết chương trình giảng dạy kinh tế Fullbright: Liệu GDP bình quân người của Việt Nam có thể đuổi kịp GDP bình quân người của các nước phát triển? (Huỳnh Thế Du) - Trang 2
Bài viết chương trình giảng dạy kinh tế Fullbright: Liệu GDP bình quân người của Việt Nam có thể đuổi kịp GDP bình quân người của các nước phát triển? (Huỳnh Thế Du) - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Bài viết chương trình giảng dạy kinh tế Fullbright: Liệu GDP bình quân người của Việt Nam có thể đuổi kịp GDP bình quân người của các nước phát triển? (Huỳnh Thế Du) 9 10 346