Ktl-icon-tai-lieu

Bản cáo bạch

Được đăng lên bởi Bế Thuỳ An
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 280 lần   |   Lượt tải: 0 lần
8/9/2015

…

Bản cáo bạch
Đăng ngày:  28/09/2004
 In tin bài

1. Bản cáo bạch là gì?
Khi phát hành chứng khoán ra công chúng, công ty phát hành phải công bố cho người mua chứng
khoán những thông tin về bản thân công ty, nêu rõ những cam kết của công ty và những quyền lợi cơ bản
của người mua chứng khoán...để trên cơ sở đó người đầu tư có thể ra quyết định đầu tư hay không. Tài
liệu phục vụ cho mục đích đó gọi là Bản cáo bạch hay Bản công bố thông tin.
Bản cáo bạch chính là một lời mời hay chào bán để công chúng đầu tư đăng ký hoặc mua chứng
khoán của công ty phát hành.  Bản  cáo  bạch  bao  gồm  mọi  thông  tin  liên  quan  đến  đợt  phát  hành.  Do  đó,
thông tin đưa ra trong Bản cáo bạch sẽ gắn với các điều khoản thực hiện lời mời hay chào bán.
Thông thường, một công ty muốn phát hành chứng khoán phải lập Bản cáo bạch để Uỷ ban Chứng
khoán  Nhà  nước  xem  xét,  gọi  là  Bản  cáo  bạch  sơ  bộ.  Bản  cáo  bạch  sơ  bộ  khi  đã  được  Uỷ  ban  Chứng
khoán Nhà nước chấp thuận sẽ được coi là Bản cáo bạch chính thức. Khi thực hiện chào bán chứng khoán,
ngoài Bản cáo bạch chính thức, công ty phát hành thường cung cấp Bản cáo bạch tóm tắt. Nội dung Bản
cáo bạch tóm tắt là tóm gọn lại những nội dung chính của Bản cáo bạch chính thức nhưng vẫn phải đảm
bảo tuân thủ theo các quy định của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước.
2. Tại sao cần phải đọc Bản cáo bạch
Bản cáo bạch là một tài liệu rất quan trọng.Với tư cách là một nhà đầu tư, Bản cáo bạch là phương
tiện giúp bạn đánh giá mức độ sinh lời và triển vọng của công ty trước khi bạn quyết định có đầu tư vào
công ty hay không. Một quyết định thiếu thông tin có thể làm bạn phải trả giá đắt.
Bởi vậy, bạn nên đọc Bản cáo bạch một cách kỹ lưỡng và tìm hiểu rõ những may rủi thực sự của
công ty trước khi ra quyết định đầu tư. Bạn nên đánh giá cẩn thận những yếu tố cơ bản của công ty đăng ký
niêm yết thông qua nghiên cứu các thông tin trong Bản cáo bạch. Mặc dù những đợt chào bán lần đầu ra
công chúng thường là cơ hội đầu tư tốt vì chúng thường mang lại lợi nhuận ban đầu cao, do cổ phiếu tăng
giá, nhưng rủi ro vẫn tồn tại.
3. Bản cáo bạch bao gồm những thông tin gì?
Bản cáo bạch thường gồm 8 mục chính sau:
­        Trang bìa;
­        Tóm tắt Bản cáo bạch;
­        Các nhân tố rủi ro;
­        Các khái niệm;
­        Chứng khoán phát hành;
­        Các đối tác liên quan tới đợt phát hành;
­        Tình hình và...
8/9/2015
www.ssc.gov.vn/ubck/faces/prinpage?dDocName=APPSSCGOVVN162066607&_afrLoop=19175258792777566&_afrWindowMode=0&_afrWindowI…
http://www.ssc.gov.vn/ubck/faces/prinpage?dDocName=APPSSCGOVVN162066607&_afrLoop=19175258792777566&_afrWindowMode=0&_afrWindowI
1/4
Bảncáobạch
Đăngngày:28/09/2004
Intinbài
1.Bảncáobạchlàgì?
Khipháthànhchứngkhoánracôngchúng,côngtypháthànhphảicôngbốchongườimuachứng
khoánnhữngthôngtinvềbảnthâncôngty,nêurõnhữngcamkếtcủacôngtyvànhữngquyềnlợicơbản
củangườimuachứngkhoán...đểtrêncơsởđóngườiđầutưcóthểraquyếtđịnhđầutưhaykhông.Tài
liệuphụcvụchomụcđíchđógọilàBảncáobạchhayBảncôngbốthôngtin.
Bảncáobạchchínhlàmộtlờimờihaychàobánđểcôngchúngđầutưđăngkýhoặcmuachứng
khoáncủacôngtypháthành.Bảncáobạchbaogồmmọithôngtinliênquanđếnđợtpháthành.Dođó,
thôngtinđưaratrongBảncáobạchsẽgắnvớicácđiềukhoảnthựchiệnlờimờihaychàobán.
Thôngthường,mộtcôngtymuốnpháthànhchứngkhoánphảilậpBảncáobạchđểUỷbanChứng
khoánNhà nướcxem xét,gọilàBảncáobạchsơ bộ.Bản cáobạchsơbộkhiđãđược UỷbanChứng
khoánNhànướcchấpthuậnsẽđượccoilàBảncáobạchchínhthức.Khithựchiệnchàobánchứngkhoán,
ngoàiBảncáobạchchínhthức,côngtypháthànhthườngcungcấpBảncáobạchtómtắt.NộidungBản
cáobạchtómtắtlàtómgọnlạinhữngnộidungchínhcủaBảncáobạchchínhthứcnhưngvẫnphảiđảm
bảotuânthủtheocácquyđịnhcủaUỷbanChứngkhoánNhànước.
2.TạisaocầnphảiđọcBảncáobạch
Bảncáobạchlàmộttàiliệurấtquantrọng.Vớitưcáchlàmộtnhàđầutư,Bảncáobạchlàphương
tiệngiúpbạnđánhgiámứcđộsinhlờivàtriểnvọngcủacôngtytrướckhibạnquyếtđịnhcóđầutưvào
côngtyhaykhông.Mộtquyếtđịnhthiếuthôngtincóthểlàmbạnphảitrảgiáđắt.
Bởivậy,bạnnênđọcBảncáobạchmộtcáchkỹlưỡngvàtìmhiểurõnhữngmayrủithựcsựcủa
côngtytrướckhiraquyếtđịnhđầutư.Bạnnênđánhgiácẩnthậnnhữngyếutốcơbảncủacôngtyđăngký
niêmyếtthôngquanghiêncứucácthôngtintrongBảncáobạch.Mặcdùnhữngđợtchàobánlầnđầura
côngchúngthườnglàcơhộiđầutưtốtvìchúngthườngmanglạilợinhuậnbanđầucao,docổphiếutăng
giá,nhưngrủirovẫntồntại.
3.Bảncáobạchbaogồmnhữngthôngtingì?
Bảncáobạchthườnggồm8mụcchínhsau:
Trangbìa;
TómtắtBảncáobạch;
Cácnhântốrủiro;
Cáckháiniệm;
Chứngkhoánpháthành;
Cácđốitácliênquantớiđợtpháthành;
Tìnhhìnhvàđặcđiểmcủatổchứcpháthành;
Phụlục.
4.Cáchsửdụngbảncáobạch
Bản cáo bạch - Trang 2
Bản cáo bạch - Người đăng: Bế Thuỳ An
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Bản cáo bạch 9 10 819