Ktl-icon-tai-lieu

BẢN TIN LÃI SUẤT-TỶ GIÁ

Được đăng lên bởi khanhtrungtv09
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 930 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BAN KINH DOANH VỐN & TIỀN TỆ
Tầng 17 – Tháp A Vincom – 191 Bà Triệu
Tel: +84 4 22206822

Email: nghiencuu.kdv@bidv.com.vn

BẢN TIN LÃI SUẤT-TỶ GIÁ
Tháng 01/2014

Hoàng Nữ Ngọc Thủy Email: thuyhnn@bidv.com.vn
Nguyễn Thu Linh Email: linhnt17@bidv.com.vn

LƯU Ý SỬ DỤNG THÔNG TIN
Các thông tin về thị trường được cung cấp trên đây do Nhóm
Nghiên cứu thu thập từ các nguồn được coi là đáng tin cậy.
Việc cung cấp các thông tin này chỉ phục vụ mục đích tham
khảo. BIDV không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về bất kỳ tổn
thất nào gây ra do việc sử dụng thông tin trên đây vào hoạt
động kinh doanh. Các thông tin trên đây hoàn toàn có thể thay
đổi theo diễn biến của thị trường và BIDV không có trách
nhiệm phải thông báo về những sự thay đổi này. Bản tin này là
sản phẩm và tài sản của BIDV. Mọi hành vi sao chép sửa đổi,
in ấn mà không có sự đồng ý của BIDV đều là trái luật.

DIỄN BIẾN LÃI SUẤT – TỶ GIÁ THÁNG 01/2014 ĐIỀU NH CỦA NHN
CHÍNH SÁCH ĐIỀU HÀNH CỦA NHNN
STT

Chính sách

1

Chính sách tiền tệ

2

Chính sách tỷ giá

Nội dung
- Chỉ thị 01/CT-NHNN về tổ chức thực hiện chính sách tiền
tệ và đảm bảo hoạt động ngân hàng an toàn, hiệu quả năm
2014;
- Điều hành linh hoạt cung tiền, bơm mạnh vốn hỗ trợ thanh
khoản thông qua OMO (ước tính bơm ròng gần 130 nghìn
tỷ đồng);
- Giữ nguyên tỷ giá bình quân LNH 21036, giá trần 21246
- Thực hiện mua vào ngoại tệ ở mức giá 21100 đối với các
NHTM có trạng thái ngoại tệ dương
Nguồn: Nhóm NC tổng hợp

NHNN đã ban hành Chỉ thị 01 để cụ thể
hóa những nhiệm vụ đã được Chính Phủ
đặt ra tại Nghị quyết 01. Chỉ thị này cho
thấy NHNN sẽ tiếp tục phát huy những
thành quả đã đạt được trong 2 năm qua,
điều hành chính sách tiền tệ & tỷ giá một
cách linh hoạt, đồng bộ và quyết liệt.
Trong tháng 1/2014, chính sách điều hành
của NHNN không có thay đổi lớn, điều
hòa hợp lý cung tiền, đảm bảo an toàn
thanh khoản cho hệ thống dịp Tết nguyên
đán và tiếp tục mua vào ngoại tệ để cải
thiện dự trữ ngoại hối.

THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ LNH TRONG NƯỚC
o VNĐ
Thị trường tiền tệ VNĐ LNH diễn biến
khá căng thẳng trong tháng 1/2013 theo
đúng chu kỳ thông thường của giai đoạn
giáp Tết Nguyên đán. Nhu cầu nhận nguồn
tăng mạnh, nguồn cung sụt giảm nhanh;
tuy nhiên, thanh khoản của hệ thống ngân
hàng được đảm bảo. Khối lượng giao dịch
2

KLGD thị trường VNĐ LNH (tỷ đ)
35,000
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
3/1/2014 10/1/2014 17/1/2014 24/1/2014
Tổng doanh số

ON-2 tuần

Nguồn: SBV
Diễn biến lãi suất VNĐ LNH (%)
6
5
4
3
2
1
0

O/N

1 tuần

Nguồn: Nhóm NC

2 tuần

1 thán...
BAN KINH DOANH VN & TIN T
Tng 17 – Tháp A Vincom – 191 Bà Triu
Tel: +84 4 22206822 Email: nghiencuu.kdv@bidv.com.vn
BN TIN LÃI SUT-TGIÁ
Tháng 01/2014
Hoàng NNgc Thy -
Email: thuyhnn@bidv.com.vn
Nguy
n Thu Linh -
Email: linhnt17@bidv.com.vn
LƯU Ý SDNG THÔNG TIN
Các thông tin v th trường được cung cấp trên đây do Nhóm
Nghiên cu thu thp t các nguồn được coi đáng tin cậy.
Vi
c cung cp các thông tin này ch phc v mc đích tham
kho. BIDV không chu bt k trách nhim nào v bt k tn
th
t nào gây ra do vic s dụng thông tin trên đây vào hoạt
động kinh doanh. Các thông tin trên đây hoàn toàn thể thay
đổi theo din biến ca th trường BIDV không trách
nhi
m phi thông báo v nhng s thay đổi này. Bn tin này
s
n phm tài sn ca BIDV. Mi hành vi sao chép sửa đổi,
in
n mà không có sự đồng ý của BIDV đều là trái lut.
BẢN TIN LÃI SUẤT-TỶ GIÁ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BẢN TIN LÃI SUẤT-TỶ GIÁ - Người đăng: khanhtrungtv09
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
BẢN TIN LÃI SUẤT-TỶ GIÁ 9 10 31