Ktl-icon-tai-lieu

BÀN VỀ SỰ TÍCH HỢP CHIẾN LƯỢC NGUỒN NHÂN LỰC VỚI CHIẾN LƯỢC CÔNG TY

Được đăng lên bởi Chị Dậu
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 355 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BÀN VỀ SỰ TÍCH HỢP CHIẾN LƯỢC
NGUỒN NHÂN LỰC VỚI CHIẾN LƯỢC CÔNG TY
INTEGRATING HUMAN RESOURCE STRATEGY INTO THE CORPORATE
STRATEGY
ĐỒN GIA DŨNG
Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

TÓM TẮT
Thực tế rất nhiều doanh nghiệp coi trọng nguồn nhân lực, tuy vậy họ không biết nên tiến hành các hoạt
động đối với nguồn nhân lực này như thế nào. Trong nhiều doanh nghiệp có khuynh hướng tuyển dụng
con em nhân viên công ty và xem đú như là hình thức động viên họ. Rõ ràng, các doanh nghiệp rất cần
một cách tiếp cận mới hơn về nguồn nhân lực mà bắt nguồn từ nhận thức vai trò của nguồn nhân lực và
tìm mọi cách gia tăng sự phù hợp chiến lược nguồn nhân lực với chiến lược công ty. Bài viết này hy
vọng đáp ứng phần nào những yêu cầu của các nhà nghiên cứu và các nhà kinh doanh.
ABSTRACT
In practice a large number of enterprises pay great attention to human resources, but they do not know
what activities should be carried out. Many enterprises are likely to recruit relatives of the company’s
employees, which is seen as an incentive for them. It is clear that enterprises need a new approach to
human resources, starting from recognizing its role to finding ways to tailor the human resouce strategy
to fit the corporate strategy. This paper is to address to some extent these questions facing researchers
and businessmen.

Tiếp cận theo hướng chiến lược là phương thức quản trị hiện đại, phù hợp với môi
trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt và khi các công ty hoạt động trong một môi trường
kinh doanh bất ổn. Cách tiếp cận này giúp cho công ty thích ứng một cách hiệu năng với sự
biến động của môi trường và qua đú đạt được lợi thế cạnh tranh trong dài hạn.
Trong các cách để tạo ra năng lực cạnh tranh của công ty, thì lợi thế thông qua con
người được xem là yếu tố căn bản. Con người được xem là nguồn lực căn bản và có tính
quyết định của mọi thời đại. Nguồn lực từ con người là yếu tố bền vững và khó thay đổi nhất
trong mọi tổ chức.
Năng lực thông qua con người ở các công ty được hiểu như là khả năng của đội ngũ
nhân viên trong công ty. Khả năng này được thể hiện trên các khía cạnh ở hình 1. Nguồn nhân
lực đóng góp cho sự thành công của công ty trên các khía cạnh chất lượng cao, dịch vụ tuyệt
hảo, khả năng đổi mới; kỹ năng trong công việc cụ thể; và năng suất của đội ngũ nhân viên.
Đây là những yếu tố then chốt mang lại sự thành công của các tổ chức, Tuy vậy, không phải
tổ chức nào cũng có thể thành công trên hầu hết tất cả các khía cạnh trên về nguồn nhân lực
và thường người ta chọ...
BÀN VỀ SỰ TÍCH HỢP CHIẾN LƯỢC
NGUỒN NHÂN LỰC VỚI CHIẾN LƯỢC CÔNG TY
INTEGRATING HUMAN RESOURCE STRATEGY INTO THE CORPORATE
STRATEGY
ĐỒN GIA DŨNG
Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
TÓM TẮT
Thực tế rất nhiều doanh nghiệp coi trọng nguồn nhân lực, tuy vậy họ không biết nên tiến hành các hoạt
động đối với nguồn nhân lực này như thế nào. Trong nhiều doanh nghiệp khuynh hướng tuyển dụng
con em nhân viên công ty xem đú nhưhình thức động viên họ. ràng, các doanh nghiệp rất cần
một cách tiếp cận mới hơn về nguồn nhân lực mà bắt nguồn từ nhận thức vai trò của nguồn nhân lực
tìm mọi cách gia tăng sự phù hợp chiến lược nguồn nhân lực với chiến ợc công ty. Bài viết này hy
vọng đáp ứng phần nào những yêu cầu của các nhà nghiên cứu và các nhà kinh doanh.
ABSTRACT
In practice a large number of enterprises pay great attention to human resources, but they do not know
what activities should be carried out. Many enterprises are likely to recruit relatives of the company’s
employees, which is seen as an incentive for them. It is clear that enterprises need a new approach to
human resources, starting from recognizing its role to finding ways to tailor the human resouce strategy
to fit the corporate strategy. This paper is to address to some extent these questions facing researchers
and businessmen.
Tiếp cận theo hướng chiến lược phương thức quản trị hiện đại, phù hợp với môi
trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt khi các công ty hoạt động trong một môi trường
kinh doanh bất ổn. Cách tiếp cận này giúp cho công ty thích ứng một cách hiệu ng với sự
biến động của môi trường và qua đú đạt được lợi thế cạnh tranh trong dài hạn.
Trong các cách để tạo ra năng lực cạnh tranh của công ty, thì lợi thế thông qua con
người được xem yếu tố căn bản. Con người được xem nguồn lực căn bản tính
quyết định của mọi thời đại. Nguồn lực từ con người yếu tố bền vững khó thay đổi nhất
trong mọi tổ chức.
Năng lực thông qua con người các công ty được hiểu n khả năng của đội ngũ
nhân viên trong công ty. Khả năng này được thể hiện trên các khía cạnh ở hình 1. Nguồn nhân
lực đóng góp cho sự thành công của công ty trên các khía cạnh chất lượng cao, dịch vụ tuyệt
hảo, khả năng đổi mới; kỹ năng trong công việc cụ thể; năng suất của đội n nhân viên.
Đây những yếu tố then chốt mang lại sự thành công của các tổ chức, Tuy vậy, không phải
tổ chức nào cũng thể thành công trên hầu hết tất cả các khía cạnh trên về nguồn nhân lực
và thường người ta chọn các trọng tâm phù hợp với viễn cảnh (vision) và chiến lược của công
ty. dụ công ty đề cao các yếu tố về năng suất; kỹ năng tính chuyên nghiệp, cũng
có công ty lại đề cao dịch vụ tốt; chất lượng cao; khả năng đổi mới của đội ngũ nhân viên.
Năng lực thông qua yếu tố con người thường mang tính bền vững vì nó không thể xác
lập trong một thời gian ngắn. liên quan đến văn hoá của tổ chức. Đây chính các chuẩn
mực bất thành văn, trở thành nếp sống ứng xử giữa các thành viên trong tổ chức. Văn hoá
còn đề cập đến các giá trị những người nhân viên trong công ty đề cao, suy tôncả cách
thức mà họ chia sẻ thông tin cho nhau trong tổ chức. Muốn cải thiện nguồn nhân lực thì trước
BÀN VỀ SỰ TÍCH HỢP CHIẾN LƯỢC NGUỒN NHÂN LỰC VỚI CHIẾN LƯỢC CÔNG TY - Trang 2
BÀN VỀ SỰ TÍCH HỢP CHIẾN LƯỢC NGUỒN NHÂN LỰC VỚI CHIẾN LƯỢC CÔNG TY - Người đăng: Chị Dậu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
BÀN VỀ SỰ TÍCH HỢP CHIẾN LƯỢC NGUỒN NHÂN LỰC VỚI CHIẾN LƯỢC CÔNG TY 9 10 728